Tro Choi Am Nhac: Ca Si Cuop San Choi Cua Khan Gia

Trò choi âm nh?c": Ca si "cu?p" sân choi c?a khán gi?

M?i dây, VTV3 dã ra m?t chuong trình "Trò choi âm nh?c" phiên b?n m?i. Ngoài 
vi?c d?i m?i v? n?i dung và cách t? ch?c chuong trình, trong m?i chuong "Trò
choi âm nh?c" phiên b?n m?i trình d?u có s? góp m?t c?a 2 ca s? du?c khán gi? 
hâm m?.

Kh?i ph?i nói, các ca s? này hát hay d?n m?c nào. S? xu?t hi?n c?a h? dã làm 
cho các chuong trình thêm h?p d?n, sôi d?ng và thu hút du?c dông d?o khán gi?
truy?n hình theo dõi chuong trình. Dáng bu?n là, các ca s? tham d? chuong trình 
nhi?u khi "quên béng" vi?c mình cung ch? là m?t thành viên tham gia cu?c
choi. M?i khi ch?n du?c ô có l?i bài hát, h? l?p t?c "giành" ngay ph?n bi?u 
di?n. Nhi?u khi, các d?i tru?ng cung "so ý" ch? th?o lu?n s? hát bài hát nào,
c?a ai v?i các ca s? mà quên béng m?t r?ng: d?i c?a h? còn m?t b?n choi khác là 
khán gi?.

Nhi?u ca s? do quá hang hái dã hát m?y bài li?n trong su?t cu?c choi, ch?ng 
thèm d? ý d?n nhân v?t th? 3. C? th?, d?i tru?ng say sua dánh dàn, các ca s?
du?c m?i say sua hát t?i ch? và c? trên sân kh?u. Còn nhân v?t th? ba thì c? 
vi?c ng?i hát theo và v? tay d?u d?u.

Thi?t nghi, khi xây d?ng chuong trình "Trò choi âm nh?c" phiên b?n m?i, Ban 
biên t?p chuong trình mong mu?n s? t?o ra m?t sân choi h?p d?n hon cho các khán
gi? truy?n hình yêu âm nh?c. D? nh?ng "ca s? nghi?p du" này có d?p hát và bi?u 
di?n bên nh?ng gi?ng ca chuyên nghi?p là m?t ý tu?ng r?t hay. Th? nhung,
các ca s? khách m?i dã vô tình "quên" m?t di?u này. M?i mê bi?u di?n, h? không 
ng? r?ng mình dang dành m?t sân choi c?a khán gi?.

Mong r?ng, "Trò choi âm nh?c" phiên b?n m?i s? hay hon, thú v? hon khi ngu?i 
choi có quy?n hát và hòa mình v?i d?i choi nhi?u hon. Lúc dó, chuong trình
m?i th?c s? hay và h?p d?n dành d?i v?i ngu?i xem truy?n hình.

24H.COM.VN (Theo Vnmedia)

Other related posts:

  • » Tro Choi Am Nhac: Ca Si Cuop San Choi Cua Khan Gia