Trieu tap tro ly ngon ngu Tran Hung Cuong va mot PV the thao

Tri?u t?p tr? lý ngôn ng? Tr?n Hùng Cu?ng và m?t PV th? thao


* T?ng thu ký LDBDVN Tr?n Qu?c Tu?n d? ngh? co quan di?u tra làm rõ v? vi?c 
trong th?i gian s?m nh?t

Ngày 13/12, co quan di?u tra dã tri?u t?p tr? lý ngôn ng? c?a Ban hu?n luy?n 
d?i tuy?n U.23 Vi?t Nam Tr?n Hùng Cu?ng ra Hà N?i d? làm vi?c.

Theo ngu?n tin cho bi?t, ông Cu?ng du?c m?i là do ông bi?t khá rõ m?t s? thông 
tin liên quan d?n nhóm 5 c?u th? có nh?ng bi?u hi?n b?t thu?ng tru?c tr?n
VN - Myanmar nhung dã không có báo cáo cho HLV Riedl. Ngoài ông Cu?ng, các tr? 
lý Lê Th?y H?i, Tr?n Van Khánh và Hoàng Gia cung s? d?n co quan di?u tra
trong nh?ng ngày t?i d? cung c?p các thông tin c?n thi?t cho chuyên án.

Cung trong ngày hôm qua (13/12), Co quan di?u tra dã m?i m?t phóng viên chuyên 
trách m?ng th? thao c?a t? báo di?n t? Tin nhanh Vi?t Nam (VNExpress) d?
làm rõ nh?ng thông tin xung quanh vi?c phóng viên này tác nghi?p ph?ng v?n ti?n 
d?o Van Quy?n ngay t?i phòng mình trong khách s?n (d?i tuy?n U.23 VN cung
dóng quân t?i dây), có s? ch?ng ki?n c?a m?t vài ngu?i thu?c LDBDVN, trong dó 
có m?t s? n?i dung b? nghi v?n là có v?n d?. Tuy nhiên, phóng viên này dã
ph? nh?n nh?ng tin d?n v? vi?c anh liên quan d?n v? tiêu c?c c?a 4 c?u th? d?i 
tuy?n U.23 VN và kh?ng d?nh, cu?c ti?p xúc v?i Van Quy?n hoàn toàn v?i d?ng
co trong sáng.

Hôm qua, T?ng thu ký LDBDVN Tr?n Qu?c Tu?n cho bi?t, LDBDVN dã du?c thông báo 
v? vi?c co quan di?u tra s? g?i m?t s? tr? c?t c?a d?i U.23 có liên quan d?n
nghi án bán d? t?i SEA Games 23 d? h?p tác làm rõ. Quan di?m c?a LDBDVN là mong 
mu?n v?n d? này s? du?c làm sáng t?. N?u các c?u th? th?c s? nhúng chàm,
bán r? danh d? T? qu?c thì LDBDVN s? kiên quy?t x? lý th?t n?ng. Ông Tu?n cung 
cho bi?t thêm cho dù v? tiêu c?c này dang du?c ti?n hành làm rõ nhung v?n
không ?nh hu?ng d?n th?i gian thi d?u c?a V-League. Theo ông Tu?n, chi?c huy 
chuong b?c c?a d?i tuy?n U.23 VN c?n ph?i du?c nhìn nh?n công b?ng. Các tuy?n
th? dã n? l?c trên sân c? và x?ng dáng du?c ghi nh?n. Còn n?u có nh?ng bi?u 
hi?n b?t thu?ng nhu tru?ng h?p có th? x?y ra v?i nh?ng tr? c?t trên thì t?i
c?a ai thì ngu?i dó ph?i ch?u. V? trách nhi?m c?a LDBDVN và Ban hu?n luy?n 
ngu?i Vi?t, ông Tu?n cho bi?t s?p t?i Thu?ng tr?c LDBDVN s? có cu?c h?p v?i
các bên liên quan d? làm rõ trách nhi?m t?ng ngu?i d?ng th?i s? có hu?ng c?ng 
c? xây d?ng l?i d?i tuy?n t?t hon trong tuong lai.

L.P - T.N

Other related posts:

  • » Trieu tap tro ly ngon ngu Tran Hung Cuong va mot PV the thao