Trieu phu ban banh mi Viet Nam tren dat My

Tri?u phú bán bánh mì Vi?t Nam trên d?t M?

T? m?t chi?c xe bán bánh mì d?o, gia dình anh Lê Chiêu dã d?ng nên chu?i nhà 
hàng Lee's Sandwiches g?m 25 chi nhánh có m?t ? ba ti?u bang ? M?, d?i xe giao
th?c an t?n noi g?m 500 chi?c... Ngày nay, Lee's Sandwiches tr? thành thuong 
hi?u quen thu?c v?i nhi?u gia dình trong các c?ng d?ng khác nhau ? M? khi
mu?n ra ngoài an.

Theo tính toán c?a Tu?n san Ngu?i châu Á (Asian Week), s? bánh mì hãng Lee's 
Sandwiches c?a gia dình anh Lê Chiêu t?ng cho các h?i doàn t? thi?n và các
tru?ng h?c, n?u x?p n?i duôi nhau, có th? khép kín m?t vòng chu vi bang 
California (M?).

Không ch? d?ng l?i nhu hi?n nay, gia dình anh Lê Chiêu dang n? l?c dua thuong 
hi?u Lee's Sandwiches ra toàn nu?c M? và th? gi?i b?ng hình th?c nhu?ng quy?n
thuong m?i (franchising). Câu chuy?n Lee's Sandwiches b?t d?u hon 25 nam tru?c.

G?y d?ng t? lòng d?ng thu?n

Cu?i th?p niên 70, Lê Chiêu và gia dình d?nh cu ? New Mexico (M?). Lê Chiêu m?t 
ch? ti?ng Anh b? dôi cung không bi?t, tìm du?c vi?c làm trong m?t ti?m bán
th?t. "Lúc dó tôi ki?m du?c 8 USD/gi?, m?c thu nh?p quá t?t d?i v?i m?t ngu?i 
nh?p cu nhu tôi vào th?i di?m dó. Ngày nào tôi cung c? làm thêm gi? d? d?
ti?n lo cho d?a con trai m?i chào d?i", anh nh? l?i.

Nam 1980, gia dình Lê Chiêu r?i sang thành ph? San Jose bang California và dang 
ký h?c ti?ng Anh t?i m?t tru?ng trung h?c ? dây. Trong lúc di h?c anh phát
hi?n có m?t xe t?i bán d? an di d?ng trong tru?ng c?a m?t ngu?i Vi?t, nên anh 
xin ph? vi?c. Sau m?t nam, anh dành d?m mua m?t chi?c xe bán d? an di d?ng
cho riêng mình. Anh còn nh? lúc dó: "Ngu?i bán xe không mu?n bán xe cho tôi vì 
ông ta th?y tôi không bi?t ti?ng và nhìn tôi lúc dó r?t l? ng? và nghèo
nàn".

Nh? v? d?ng viên, anh quy?t tâm ti?n t?i. Không bao lâu sau, v? ch?ng anh 
thuy?t ph?c du?c vài công ty cho phép anh d?u trong khuôn viên nhà xe c?a h? d?
bán th?c an nhanh cho nhân viên trong gi? gi?i lao. "Ch?ng tôi lúc dó dã có th? 
nh? vài món an ph? bi?n cho các c?ng d?ng, ch?ng h?n, bán burritos cho
dân M?, mì xào và ch? giò cho dân Á, và bánh mì cho dân VN. D?n m?i công ty, 
chúng tôi d?ng kho?ng 10-15 phút d? bán, sau dó ch?y sang công ty khác. C?
th? m?i ngày, chúng tôi ch?y du?c ít nh?t 10 công ty luân phiên theo các c? an 
sáng, trua, x?." - ch? Y?n, v? anh Lê Chiêu cu?i k? l?i.

Nam 1982, Henry Lê, em anh Chiêu, mua thêm m?t xe và thuong hi?u Lee Bros ra 
d?i. Gia dình ch?n tên Lee thay cho Le d? dân M? d? g?i. Ông Lê Ba, b? anh
Chiêu d?y công vi?c kinh doanh c?a gia dình di xa hon. Ông th?y hai chi?c xe 
c?a dàn con "? không" trong m?y ngày cu?i tu?n, nên ông di?u xe di xu?ng trung
tâm thành ph? San Jose bán cho sinh viên D?i h?c San Jose. Gian hàng di d?ng 
c?a ông thành công d?n n?i các nhà hàng quanh dó ki?n ông lên h?i d?ng thành
ph?.

Không ch?u thua, ông mua luôn m?t v? trí g?n dó. Nam 1983, v? trí dó chính th?c 
tr? thành nhà hàng Lee's Sandwiches. Nam nam sau, ông d?i ti?m sang v? trí
khác to hon và bi?n noi dó thành nhà hàng Lee's Sandwiches hoàn ch?nh d?u tiên.

Con hon cha.

Anh Chiêu cho bi?t, Lee's Sandwiches phát tri?n nhu ngày nay, ngoài công d?u 
b?o gan mua ti?m c?a ba anh, còn có công c?a Minh, con trai c? c?a anh.

Chính Minh dã dua ra ý tu?ng làm chu?i nhà hàng t?ng h?p thú nhâm nhi cà phê và 
thu?ng th?c d? an châu Á. Minh nh?n d?nh nhà hàng Lee's Sandwiches ph?i
có bánh mì th?t ? ki?u Vi?t Nam, bánh mì m?m k?p th?t ki?u Âu M?, và các lo?i 
th?c u?ng trong dó có món cà phê s?a dá n?i ti?ng c?a VN.

Minh r?t thích nhìn lên cái máy tính treo trên tr?n chi chít nh?ng dòng l?nh 
d?t hàng c?a khách nh?y tang liên h?i. Minh dã nhìn th?y tuong lai xa, n?u
Lee's Sandwiches phát tri?n theo ki?u k?t h?p VN - Âu - M?, nh?ng dòng l?nh ?y 
s? còn nh?y tang nhi?u hon, nhanh hon.

Trong lúc gia dình dang th?c hi?n ý tu?ng c?a Minh thì anh dã qua d?i nam 2001, 
trong m?t v? tai n?n xe. Tuy nhiên ý tu?ng c?a Minh v?n thành hi?n th?c.
Theo s? li?u c?a Tu?n san Ngu?i châu Á du?c công b?, ch? trong nam 2003, Lee's 
Sandwiches nu?ng kho?ng ba tri?u ? bánh mì và d? doán con s? này s? tang
g?p dôi trong nam nay. Cung trong nam 2003, Lee's Sandwiches bán hon hai tri?u 
ly cà phê dá. Lee's Sandwiches tr? thành chu?i nhà hàng phát tri?n nhanh
nh?t mi?n Tây nu?c M?.

? nhi?u noi, Lee's Sandwiches tr? thành di?m giao luu xã h?i, noi khách hàng có 
th? d?n t? 4h30 sáng nhâm nhi cà phê cho d?n n?a khuya. Lee's Sandwiches
trang b? c? h? th?ng vi tính d? khách hàng có th? v?a nhâm nhi v?a d?c email 
ho?c lu?t web.

Khi có ai dó mu?n h?c h?i kinh nghi?m làm an, gia dình h? Lê không gi?u gi?m. 
V? ch?ng anh Chiêu khuyên các doanh nghi?p s?p ra d?i: "Hãy di h?c d? l?y
b?ng tru?c dã, h?c b?t c? ngành gì b?n thích. N?u mu?n kinh doanh và b?t d?u d? 
dàng hãy mua franchising".

V? ch?ng anh thành l?p "Qu? gia dình h? Lê" d? nh? v? Minh, con trai c? c?a anh 
ch?. D?u nam nay, qu? dã t?ng m?t tri?u USD d? xây d?ng tru?ng D?i h?c C?ng
d?ng Coastline, d?i h?c c?ng d?ng d?u tiên ? Westminster. Ch? Y?n nói: "Chúng 
tôi r?t t? hào có th? dóng góp m?t ít cho c?ng d?ng. Chúng tôi dã c?t l?c
d? hoàn thành gi?c mo M?, và bây gi? chúng tôi mu?n tr? l?i cho c?ng d?ng".

Th?i báo Los Angeles bình lu?n vi?c dóng góp xây d?ng D?i h?c C?ng d?ng 
Coastline c?a gia dình Lê Chiêu là d?u hi?u cho th?y s? tru?ng thành c?a c?ng 
d?ng
VN ? qu?n Cam. Ding-Jo H. Currie, ch? t?ch D?i h?c Coastline ca ng?i gia dình 
Lê Chiêu h?t l?i: "H? là nh?ng guong m?u không ch? cho sinh viên c?a tru?ng
mà còn cho c? toàn th? dân nh?p cu, nh?ng ai b?t d?u sinh s?ng t?i dây".

Theo Sài Gòn Ti?p Th?

Other related posts:

  • » Trieu phu ban banh mi Viet Nam tren dat My