Tri tat noi lap

Tr? t?t nói l?p

Tr? s? tránh du?c nguy co nói l?p khi du?c cha m? hu?ng d?n cách gi?i t?a 
stress - ?nh: Speech4kids
Nh?ng tr? t? 3-5 tu?i b? t?t nói l?p thu?ng g?p khó khan trong vi?c ch? ng? c?m 
xúc hon so v?i nh?ng tr? cùng d? tu?i. Dó là k?t lu?n rút ra t? cu?c nghiên
c?u c?a D?i h?c Vanderbilt (M?).

Phát hi?n này d?n d?n m?t gi? thuy?t cho r?ng nhân t? tình c?m cung góp ph?n 
gây ra tình tr?ng r?i lo?n ngôn ng? ? tr?. Theo các nhà khoa h?c, cha m? có
th? giúp con cái c?i thi?n tình tr?ng nói l?p b?ng cách hu?ng d?n các em cách 
d?i phó v?i tr?ng thái cang th?ng. (Emaxhealth)

H.Y

Other related posts:

  • » Tri tat noi lap