[SMCC] Tren ban nhau tuan qua so 14

Dang b?i: Nguy?n Quang L?pTrên bàn nh?u tu?n qua- s? 141. S? ki?n nóng nh?t 
tu?n này là Tàu h?i giám Trung Qu?c vi ph?m lãnh h?i Vi?t Nam. *SÁNG QUA, 26-5, 
3 TÀU H?I GIÁM TRUNG QU?C VÀO SÂU TH?M L?C D?A VI?T NAM, CÁCH B? BI?N PHÚ YÊN 
120 H?I LÝ, C?T PHÁ CÁP THAM DÒ C?A TÀU D?A CH?N BÌNH MINH 2 VÀ GI? TRÒ UY HI?P 
! Nhà báo Lê D?c D?c dã kêu lên: B?n Kh?a 16 ch? VÀNG (khè) b?t d?u gi? trò r?i 
dây. Không ph?i b?t d?u, mà t? lâu, r?t lâu r?i "các d?ng chí 4 t?t" v?n gi? 
trò nhu th?. Ch? nh?ng ai v?n ng? quên trong 16 ch? vàng thì v?n tin TQ là b?n 
l?n, là h?u phuong l?n c?a nhân dân Viêt Nam mà thôi." H?i nhân lo?i hãy c?nh 
giác" dó là ti?ng kêu c?a nhà van Fucik, dân nh?u xin thêm m?y ch?: H?i nhân 
lo?i hãy c?nh giác món ch? vàng c?a TQ, th?m nguy th?m nguy !

2.L?m phát c?a Vi?t Nam có th? d?t m?c 13,3% trong nam nay. Dó là báo cáo c?a 
Ngân hàng Phát tri?n Châu Á (ADB) trong Báo cáo Tri?n v?ng Phát tri?n Châu Á 
nam 2011 du?c t? ch?c ngày hôm nay t?i Hà N?i. Báo cáo còn d? báo m?c tang 
tru?ng kinh t? nam nay c?a Vi?t Nam là 6,1% thay vì m?c 7% dã dua ra h?i tháng 
9 nam ngoái. Bác Nguy?n Quang A dã vi?t bài D? doán l?m phát c?a ông B? tru?ng 
dã sai? : "Có th? k?t lu?n m?t cách g?n nhu ch?c ch?n r?ng d? tính c?a "tu 
l?nh" v? k? ho?ch c?a Vi?t Nam dã phá s?n sau 3 tu?n l??" Dân nh?u c? cu?i mà 
r?ng:  Bác Quang A sai r?i,  th?i bu?i dòng thu?n l?c quan tin tu?ng, B? tru?ng 
c? th?t thà d? doán dúng thì B? tru?ng có còn  gi? du?c gh? B? tru?ng n?a không?

3.Ngu?i d?p K? Duyên trong bài: N? dân, s? tham và trách nhi?m. "quá dát"? dã 
k? nhu th? này: "Ch?t nh? d?n b?u c? th?i bao c?p. Bà ngo?i tôi h?p t? dân ph? 
v? c? thì thào to nh?: "Các ông trên nh?c, nh? b?u cho s? 1,2. g?ch s? 3,4 
nhá". Khi nói c?m t? "các ông trên", nét m?t bà tôi trông thành kính, s? hãi 
l?m. Và bà b?t t?t c? con cháu ph?i di b?u th?t s?m, vì còn thi dua gi?a các 
t?. Thành th? chua di b?u nhung ai cung bi?t ph?i g?ch s? 3,4, b?u s? 1,2. Cái 
quy?n b?u c? c?a m?i ngu?i l?i bi?n thành d?nh hu?ng chung cho m?i ngu?i." T?i 
sao ngu?i d?p l?i k? chuy?n xua nh?? Không l? chuy?n" g?ch 3, 4, b?u 1, 2? ch? 
có th?i bao c?p, th?i này không còn n?a. Th? còn chuy?n "quán tri?t. trúng c?" 
? D?i h?c  Vinh thì sao, có không hay là chuy?n b?a d?t nói x?u ch? d?? Ch?c 
ngu?i d?p s? m?m cu?i e l?, nói em chã em chã.  Mà ch?ng riêng gì ngu?i d?p K? 
Duyên, c? làng báo ch?c cung d?u l?c tay xua , nói em chã em chã. Dân nh?u dây 
cung v?y, em chã em chã.

4. Dân nh?u gi?t mình th?ng th?t y nhu báo T?m nhìn dã kêu to: "Noi thiêng 
liêng sao la?i dê? thê? na`y ?" Du?c bi?t, qu?n th? ki?n trúc c?t c? Lung Cú 
du?c d?u tu xây d?ng b?ng ngu?n v?n ngân sách Nhà nu?c và các ngu?n v?n tài tr? 
v?i t?ng m?c d?u tu là 20,8 t? d?ng; trong dó v?n ngân sách Nhà nu?c là 3 t? 
d?ng." T?m lòng c?a các nhà tài tr? xin ghi nh?n nhung dây là t?m bia kh?ng 
d?nh ch? quy?n ? noi d?a d?u T? qu?c. Làm th? không th?y khó coi sao?

Ôi, th?i bu?i d?o diên, tr?n t?c chi?m ch? thiêng liêng,  ch? ti?n  qua m?t ch? 
quy?n, m?t v?n r?i chang?

5. Báo SGTT dua tin:"Qu?ng Bình còn t?n 13 t? d?ng c?u tr? bão l?t": " Hi?n 7/7 
huy?n, thành ph? thu?c t?nh Qu?ng Bình còn t?n 13 t? d?ng c?u tr? bão l?t. 
Nguyên nhân do m?t s? huy?n dã phân b? nhung h? so ch?ng t? chua d?y d? nên 
chua th? quy?t toán. M?t s? huy?n có k? ho?ch phân b? nhung chua có quy?t d?nh 
phân b?." C?u n?n nhu c?u h?a, lu l?t d?n c? nu?c kh?n truong c?u tr?. Nhi?u 
ngu?i ph?i b? c? công vi?c l?n l?i v? t?i noi d? c?u tr? k?p th?i. Trong khi dó 
bão l?t dã qua t? tám hoánh mà  m?y ông b? quê choa v?n " h? so ch?ng t? chua 
d?y d?" , ngao ngán quá tr?i. Dân kh?n khó l?m than m?c k? dân, mình c? d?ng 
d?nh " khoan khoan hò khoan, dzô dzô dzô. làm quan th?i này sao mà su?ng th?.Don t? cáo c?a ngu?i dân
6. Chuy?n quan xã Di?n L?i (Di?n Châu- Ngh? An l?p k? d?u lâm b?, gi? ch? ký 
c?a dân tr?ng r?ng dã làm b?c xúc trong du lu?n. 50 h? tr?ng r?ng vi?t " Don t? 
cáo" g?i các c?p và co quan báo chí. Báo T?m Nhìn dã phanh phui. "Còn v? v?n d? 
"d?u lâm b?, gi? ch? ký c?a dân? S? ti?n khai thác nh?a thông 3 nam nay s? d?ng 
vào vi?c gì?". Ông D?ng S? L?c (ch? t?ch UBND xã Di?n L?i) nói "S? ti?n khai 
thác nh?a thông m?i nam chua d?n 100 tri?u, chúng tôi dua vào PCCCR, b?o v? 
r?ng. Còn lâm b?, ch? ký".Ông L?c im l?ng h?i lâu r?i "Chúng tôi s? cho ki?m 
tra l?i"!? Ki?m tra cái gi?y! Lý tru?ng, chánh t?ng không an qu?t an ch?n c?a 
dân thì l?y gì mà xe hoi nhà l?u, th?i nào cung th? c? thôi.

7.Cu?i cùng là tin vui c?c k? d?c bi?t: Báo Malaysia vi?t v? Vi?t Nam:V? Th? 
tu?ng g?n bó m?t thi?t v?i ngu?i dân, du?c báo Dân Trí tung ra m?t ngày tru?c 
khi b?u c?:"V?i nhi?m v? c?a d?i bi?u qu?c h?i, Th? tu?ng Nguy?n T?n Dung s? 
dành nhi?u th?i gian cho vi?c giám sát, ti?p công dân và gi?i quy?t các khi?u 
n?i, v?i tinh th?n "t?t c? vì l?i ích chính dáng c?a nhân dân, c?a d?t nu?c". 
Dân trong nu?c ch? bi?t th? tu?ng g?n dân khi nào, trong khi nu?c ngoài l?i 
bi?t, bi?t r?t k?, th? m?i tài! Dân nh?u sung su?ng rung rinh, hát vang vang: 

Hoan hô nhà báo Mã Lai

Ca ng?i Th? tu?ng r?t tài.. g?n dân

T? nay gi? v?ng tinh th?n

Th? tu?ng dang d?n, không c?n kêu ca!

T?m guong Th? tu?ng chói lòa

L?m phát dù có g?p ba s? gì!

Other related posts:

  • » [SMCC] Tren ban nhau tuan qua so 14 - Nguyen Hong Van