[SMCC] Tre gap gap lao theo tinh mot dem

Tr? g?p gáp lao theo tình m?t dêm 

S? v?i vàng, g?p gáp dã thôi thúc nhi?u b?n tr? s?ng b?ng chính c?m xúc hay c?m 
giác c?a chính mình là ch? y?u. Th? là h? d?n v?i nhau m?t cách r?t tình c? và 
tho?i mái...

 
Tình m?t dêm d? l?i h?u qu? dau lòng (?nh minh h?a)  


Ch? m?t dêm là d?!

Khi vào phòng chát, d?c bi?t là vào ban dêm, các b?n n? s? nh?n du?c r?t nhi?u 
l?i r? rê... di ng? c?a nh?ng nick không quen bi?t d?y ?n ý nhu tinhmotdem..., 
traithemsex..., timgai_dinhanghi..... Th?m chí, nhi?u nickname còn g? g?m r?t 
thô t?c: "Di ng? không em oi?", "Di khách s?n không em?", "Sex không em?"...

N?u cô gái nào d?ng ý thì c? hai s? trao d?i vài thông tin co b?n nhu tên (mà 
thu?ng là tên gi?), dang ? ch? nào (d? ch?n d?a di?m h?n cho ti?n). Có ngu?i 
"kén ch?n" hon thì h?i c? ngh? nghi?p. Còn không thì h? cung ch? c?n quan tâm 
d?n b?t kì thông tin nào c?a d?i phuong. Ti?p d?n, c? hai s? h?n g?p ngay sau 
d?y, ngay c? khi dang là n?a dêm, d? "mây mua".

Vào nh?ng d?p l? nhu Valentine, Giáng sinh..., các topic trên các di?n dàn luôn 
"nóng" v?i các ch? d? ki?u nhu "Tuy?n b?n gái di choi qua dêm ngày Valentine" 
v?i di?u ki?n là bi?t làm "chuy?n ?y" và không ràng bu?c, sau khi qua dêm xong 
thì du?ng ai n?y di, kèm theo dó là s? sim rác ho?c nick ?o. 

M. N. v?n là m?t cô gái có nhan s?c, chân l?i dài nên ngay khi gia nh?p làng 
PG, cô dã là m?t trong nh?ng ngu?i m?u s? ki?n khá d?t sô. M?i tình d?u v? tan, 
m?i tình th? hai tan v?, m?i tình th? ba cung không có thành qu? khi ngu?i yêu 
v?i vàng cu?i v? theo s? s?p d?t c?a gia dình... M.N. roi vào chán n?n, tuy?t 
v?ng và b?t c?n. 

Không h?n c?n ti?n, cung không h?n là cô don, càng không vì nhu c?u sinh lý, 
M.N. ch? bi?t d?n thân... V?i M. N. hình nhu vi?c "th? ga" v?i ngu?i nào dó d? 
vui là ch? y?u. Không h? làm ti?n, không mu?n tr? thành "gái g?i" d? trao d?i, 
M.N. c?m th?y chuy?n yêu này r?t bình thu?ng... Th? nhung, lâu d?n thành quen, 
M.N b?ng tr? thành gái g?i "cao c?p" b?t d?c di.

Và h?u qu? khôn lu?ng

"Tình m?t dêm" tàn nh?n v?i chính ngu?i trong cu?c, nhung ngu?i ta l?i thu?ng 
không nh?n ra h?t nh?ng h?u qu? v? v?n d? c?a chính mình. C? lao vào, c? xam 
xam bang mình, c? t? quy?t b?ng nh?ng kh? nang quá m?c cho phép nên "tình m?t 
dêm"... cung ch? k?t thúc b?ng m?t dêm th?a mãn cái tôi, ch? không th? b?ng 
nh?ng tháng ngày n?ng ?m yêu thuong dúng nghia.

Nhi?u b?n tr? c? th? s?c "t?t ga" v?i chính b?n thân mình, m?c s?c tung hoành 
trong cái g?i là "th?a mãn nhu c?u xác th?t" bòng bong c?a cu?c d?i mà c? tu?ng 
r?ng dó là tình yêu, là nhu c?u, là khao khát... 

Th?m chí, không ít ngu?i dã b? HIV ho?c các b?nh lây nhi?m qua du?ng tình d?c 
t? nh?ng cu?c "tình m?t dêm". B?i, r?t nhi?u chàng trai trong m?t l?n quan h? 
v?i m?t cô gái m?i quen nào dó, do quá hung ph?n nên quên m?t không dùng bi?n 
pháp b?o v? và vi?c lây b?nh là di?u hoàn toàn có th? x?y ra.

"Tình m?t dêm" hoàn toàn không th? giúp con ngu?i t? tin hon khi yêu. S? m?c 
ru?ng v? ni?m tin hay ni?m tin b? g?m nh?m là di?u t? h?i nh?t trong h?u qu? 
c?a "tình m?t dêm" mà không ai khác, chính nh?ng ngu?i trong cu?c ph?i gánh 
ch?u, có khi là su?t c? ph?n d?i còn l?i c?a mình! (Ti?n si tâm lí Hu?nh Van 
Son - theo Tu?i Tr?)

Kh?o sát nh?: B?n nghi gì v? "tình m?t dêm"?

Trong 100 phi?u h?i ng?u nhiên t?i DH Kinh t? Qu?c dân và DH Xây d?ng HN: 

- 12/65 b?n n? kh?ng d?nh mình không ch?p nh?n chuy?n ngu?i yêu mình có nh?ng 
m?i tình ki?u "m?t l?n" nhu th?. 

- 69/100 b?n nam và n? cho r?ng: chuy?n này hoàn toàn bình thu?ng, có th? ch?p 
nh?n du?c. 

- 9/35 b?n nam nói r?ng h? không thích ki?u tình yêu 1 dêm 

- Ch? có 3/65 cô gái nói mình n?u bi?t, s? tìm hi?u cho ra m?i quan h? ch?p 
nhoáng ?y 

- Không có b?n trai nào ch?n cách "di tìm hi?u" này! 

(Theo Sinh viên Vi?t )
 


Theo Vietnamnet

Other related posts:

  • » [SMCC] Tre gap gap lao theo tinh mot dem - Nguyen Hong Van