[SMCC] Trao Ð?i L?i V?i Nhà Nghiên C?u Nguy?n Cung Thông

 
 Trao D?i L?i V?i Nhà Nghiên C?u Nguy?n Cung Thông 
Hà van Thùy 
 
 
 
  
Quanh Chuy?n "T?n M?n V? T? Hán Vi?t"
 

M?y nam nay, công trình "Ngu?n g?c Vi?t Nam c?a 12 con giáp" c?a nhà nghiên c?u 
Nguy?n Cung Thông dã di vào cu?c s?ng. T? ch? h?u nhu không th? bàn cãi v? các 
con giáp là c?a van hóa Trung Hoa, d?n nay nhi?u ngu?i tin r?ng dó là c?a Vi?t. 
Ngay nh?ng h?c sinh ph? thông Trung Qu?c sau khi ng? ngàng v? thông tin này, 
cung ghi nh?n d? r?i s? tìm hi?u thêm. Dó là di?u dáng m?ng. Nay trong bài vi?t 
m?i T?n m?n v? t? Hán Vi?t, tác gi? cùng ông Tr?n Ng?c Giang bàn ti?p v? t? Hán 
Vi?t, m?t v?n d? r?t dáng quan tâm.
 

Tuy nhiên, tác gi? Nguy?n Cung Thông còn nh?ng h?n ch? làm ?nh hu?ng t?i k?t 
qu? nghiên c?u. Vì s? nghi?p van hóa chung, tôi xin bàn v?i anh dôi di?u.
                             
*
 

Trong bài "Ngu?n g?c vi?t (nam) c?a tên 12 con giáp - mão/m?o/mèo (4b)" 
(anviettoancau.net) tác gi? vi?t:
"Tóm l?i, ta có co s? d? ngh? c?u trúc d?ng c? ph?c nguyên *tlam? hay *klam? dã 
nh?p vào ti?ng Hán cho ra d?ng d?m ?. Tru?ng h?p âm c? phuong Nam *tlam?/klam? 
(lòng, m?t lòng) tr? thành d?m (can d?m, d?m lu?c ...) khi nh?p vào ti?ng Hán 
không ph?i là hi?m (HVT tô d?m), ta còn có nh?ng tru?ng h?p nhu *krong (sông) 
khi nh?p vào ti?ng Hán tr? thành *kong hay jiang BK (giang HV), ...v.v... Nhìn 
r?ng ra hon, tên 12 con giáp Tý, S?u, D?n, Mão, Tu?t, H?i. khi nh?p vào ti?ng 
Hán dã m?t di ph?n nào ý nghia nguyên thu? c?a tên g?i các loài d?ng v?t r?t 
g?n gui v?i nhà nông. Không nh?ng th?, chúng còn du?c tô son di?m ph?n (Hán 
hoá) và r?t khó nh?n ra các liên h? c? th? nguyên thu?: chúng tr? thành nh?ng 
khái ni?m tr?u tu?ng (du?c 'nâng c?p') trong bói toán và cách ghi ngày tháng 
(k?t h?p v?i Th?p Can); Dây cung là m?t l?i th? c?a nhóm th?ng tr? có ch? vi?t 
s?n (ch? Hán) và kh? nang t? ch?c. L?i th? c?a m?t h? th?ng ch? vi?t có s?n nhu 
ch? ô vuông (ch? Hán) có th? là ch? thêm m?t d?u ph?y nh? mà nghia l?i d?i h?n 
di (HVT tô d?m). Thí d? nhu ch? qu?c5 ch?ng h?n, m?t d?ng ch? qu?c ? c? d?i 
vi?t b?ng b? vi ? h?p v?i ch? vuong ? hàm ý lãnh th? có gi?i h?n/biên gi?i và 
có vua d?ng d?u, tuy nhiên khi thêm m?t d?u ph?y nh? vào bên ph?i ch? vuong thì 
vuong ? l?i tr? thành ng?c ?. Ch? qu?c c? d?i ? v?i ch? vuong - ph?n ánh ch? 
d? vua chúa phong ki?n - nay dã thay b?ng ch? qu?c v?i ch? ng?c ? hàm ý lãnh 
th? (b? vi) ch?a nh?ng tài s?n quý báu (nhu dân chúng, ng?c ngà châu báu/d?t 
dai ...). Ch? qu?c v?i ch? ng?c ? cung là lo?i ch? gi?n th? r?t thông d?ng hi?n 
nay. Hi?n tu?ng 'thay d?i ch? vi?t' m?t cách thâm thuý6 trên có th? gi?i thích 
du?c ch? th?/th? ? dã dùng thay cho ch? mi?n/*mãn/ vãn ? - âm *mãn dã t?ng có 
nghia là mèo trong ti?ng Vi?t7. S? l?n l?n8 gi?a mèo và th? còn th?y trong cách 
dùng dã miêu ?? d? ch? loài th? hoang (wild rabbit)9 và mèo hoang trong van hoá 
TQ và dáng du?c dào sâu hon."
 

Còn trong bài T?n m?n v? t? Hán Vi?t:
 

"T? Hán Vi?t (HV) là k?t qu? r?t t? nhiên sau bao nhiêu th? k? b? ngu?i Hán dô 
h? cung nhu s?ng bên c?nh nhau: dây là nh?ng t? g?c Hán thâm nh?p vào và làm 
v?n t? Vi?t thêm phong phú." 

Nhu v?y là, xuyên su?t quá trình kh?o c?u c?a mình, tác gi? d?a theo quan ni?m 
t?c Hán có tru?c, ch? Hán có tru?c r?i thâm nh?p vào ngôn ng? Vi?t trong th?i 
k? B?c thu?c và quá trình chung s?ng bên nhau.
 

Quan ni?m nhu v?y du?c dua ra vào th?p niên 20 th? k? tru?c b?i các h?c gi? 
th?i th?c dân nhu E. Aymonier, L. Aurousseau, G. Coedès . T? lý thuy?t Da trung 
tâm v? ngu?n g?c loài ngu?i c?ng v?i s? hi?u bi?t chua d?y d? các phát hi?n 
kh?o c? và nhân ch?ng h?c Á Dông, các h?c gi? trên cho r?ng, ngu?i Hán du?c 
hình thành t? chân d?i Thiên Son r?i di cu theo hu?ng dông nam, mang van minh 
xu?ng khai hóa các s?c dân Dông Nam Á. Riêng v? ngôn ng?, ngu?i Vi?t vay mu?n 
t?i 70% t? Hán ng?. 
 

Quan ni?m nhu v?y tr? thành chính th?ng, t?n t?i trong th?i gian dài và chi 
ph?i m?i ho?t d?ng nghiên c?u van hóa và ngôn ng? Vi?t su?t th? k? XX cho t?i 
c? hôm nay.
 

Trong cu?n Ngu?n g?c và quá trình hình thành cách d?c Hán Vi?t. (Nxb D?i h?c 
Qu?c gia Hà N?i. H, 2000, trang 305-307), Giáo su Nguy?n Tài C?n vi?t: "N?u g?t 
b? nh?ng tru?ng h?p không d? nhi?u thì có th? nói r?ng quy lu?t di?n bi?n t? h? 
th?ng t? thanh c?a ti?ng Hán trung c? d?n h? th?ng thanh di?u Hán-Vi?t nhu 
sau". "Qua b?ng t?ng k?t trên, di?u d?u tiên mà chúng ta nh?n th?y là h? th?ng 
t? thanh ti?ng Hán dã nhân dôi s? lu?ng, chuy?n thành h? th?ng tám thanh trong 
cách d?c Hán-Vi?t. S? nhân dôi này là m?t s? nhân dôi can c? v? m?t âm v?c." 
(Tài li?u do D? Thành cung c?p)
 

Giáo su Tr?n Qu?c Vu?ng, m?t trong "t? tr?" c?a gi?i S? h?c Vi?t Nam cung t?ng 
tuyên b? trên Dài phát thanh BBC Vi?t ng? (ph?ng v?n th?c hi?n nam 2003, du?c 
phát l?i khi ông Vu?ng qua d?i, nam 2007): "Tôi dã nói r?i, nói v?i ông Ph?m 
Van D?ng là, nu?c ta có m?t nghìn nam B?c thu?c. Tính cách nào thì cung m?t 
nghìn nam. Quan sang này, r?i lính t?i này, k?t qu? là chúng ta b? Hán hóa d?t 
duôi!" Và, trong ph?ng v?n khác cung c?a BBC, ông kh?ng d?nh: "Quan di?m c?a 
Vi?t Nam là ?ng h? thuy?t Da trung tâm!" 
 

M?i dây nh?t, tr? l?i Th?i báo Kinh t? Sài Gòn ngày 2 tháng 3 nam 2011, th?c si 
Hán Nôm Tr?n Tr?ng Duong cho bi?t: 
"PV: Có ngu?i coi Hán Nôm là van hóa Hán, là van minh Trung Qu?c, n?u v?y thì 
ngành h?c này có ý nghia gì v?i chúng ta hôm nay?
TTD: Qu? là, ch? Hán là c?a ngu?i Hán, và thu?c v? van minh Trung Hoa th?t. 
Nhung, nó dã tr? thành m?t công c? ghi chép c?a toàn khu v?c Á Dông."
Trong tình hình chung c?a h?c thu?t nhu v?y, quan di?m c?a anh Nguy?n Cung 
Thông cung là d? hi?u. 
 

R?t m?ng là, nh?ng tri th?c nhu v?y dã b? th?c t? khoa h?c vu?t qua khi di 
truy?n nhân h?c phát hi?n ra c?i ngu?n châu Phi c?a loài ngu?i. Cung nh? dó ta 
bi?t r?ng, kho?ng 70000 nam tru?c, ngu?i ti?n s? t? châu Phi theo ven bi?n Nam 
Á t?i Vi?t Nam và kho?ng 40000 nam tru?c, ngu?i Vi?t di lên khai phá Trung Hoa 
d? 4000 nam TCN, xây d?ng trên d?a bàn Dông Á n?n van minh nông nghi?p phát 
tri?n nh?t th? gi?i. Ti?n thêm m?t bu?c, ta du?c bi?t, ngu?i Hoa H?, nhóm h?t 
nhân c?a dân cu Trung Hoa ngày nay, ch? ra d?i kho?ng 2600 nam TCN do s? lai 
gi?ng gi?a ngu?i Mông C? và ngu?i Vi?t, khi ngu?i Mông C? xâm lang vùng hoàng 
th? phía nam Hoàng Hà. Do nhân s? ít và van hóa kém phát tri?n, ngu?i Mông C? 
du m?c và con cháu h?, h?c ngh? nông cùng v?i ti?ng nói và ch? vi?t cu? ngu?i 
Vi?t d? xây d?ng các vuong tri?u Trung Hoa. 
T? dó phoi bày s? th?t l?ch s? là:
 "T?t c? van hóa v?t th? và phi v?t th? trên d?t Trung Hoa tru?c 2600 nam TCN 
là c?a ngu?i Vi?t. B?n thân van hóa Trung Hoa cung du?c xây d?ng trên co s? con 
ngu?i cùng van hóa Vi?t"
 

D?a trên khám phá l?ch s? này cùng nh?ng hóa th?ch ngôn ng? Vi?t trong c? thu 
Trung Hoa, nam 2006 tôi công b? ti?u lu?n "Ti?ng Vi?t, ch? th? t?o nên ngôn ng? 
Hán." D? xu?t d?ng tr?i dó nhu s? thách th?c các nhà ng? h?c khoa b?ng. Ti?c 
r?ng cho t?i nay chua có ti?ng dáp tr? nào. Không ph?n bác du?c nhung không 
kh?i có ngu?i mong r?ng di?u gàn d? ngh?ch nhi s? nhanh chóng roi vào im l?ng! 
R?t may là t? d?u nam 2010, xu?t hi?n lo?t bài vi?t c?a nhà nghiên c?u D? 
Thành: "Phát hi?n l?i Vi?t nhân ca", "Ph?c nguyên Duy giáp l?nh c?a Vi?t vuong 
Câu Ti?n", "Ch? Nôm có tru?c". B?ng v?n tri th?c phong phú, sâu s?c, tác gi? 
ch?ng minh r?ng: h?u h?t ch? c? kh?c trên xuong thú và d? d?ng th?i nhà Thuong 
là ch? c?a ngu?i Vi?t. Tác gi? cung ch?ng minh không th? ph?n bác r?ng, th? 
ngôn ng? dùng d? vi?t kinh Thi, kinh Thu, D?o d?c kinh, S? t?, S? ký . là ch? 
Vi?t. R?t nhi?u ch? trong các van b?n dó d?n nay chua du?c hi?u chính xác nhung 
n?u du?c d?c và gi?ng gi?i b?ng âm Vi?t, s? thông nghia. T? th?c t? này, tác 
gi? cho r?ng, c?n ph?i làm m?t cu?n Bách Vi?t d?i t? di?n, ph?c nguyên ti?ng 
Vi?t c? r?i t? dó gi?ng gi?i l?i nh?ng kinh sách hon 2000 nam nay b? hi?u l?m. 
Hoàn toàn không ng? ngàng khi m?t l?n n?a gi?i ngôn ng? h?c khoa b?ng l?i làm 
ngo v?i phát ki?n nhu v?y!
 

V?i thiên niên k? th? III này, l?ch s? dã sang trang mà thành t?u vi d?i nh?t 
là ngu?i Vi?t tìm l?i du?c c?i ngu?n cùng van hóa c?a mình. V?i co s? v?ng ch?c 
t? di truy?n nhân h?c cùng nh?ng d? li?u kh?o c? h?c, nhân ch?ng h?c, van hóa 
h?c quá d?y d? hi?n có, nh?ng phát hi?n k? trên là không th? d?o ngu?c!
Chính phát hi?n trên giúp ta kh? nang nhìn sâu s?c, thông tu? vào m?i hi?n 
tu?ng van hóa không ch? c?a Dông Á mà còn c?a c? nhân lo?i.
Trong khi theo phuong pháp quy n?p, tác gi? Nguy?n Cung Thông ph?i dùng quá 
nhi?u câu ch? d? ch?ng minh (mà chua th?t thuy?t ph?c) r?ng 12 con giáp có 
ngu?n g?c Vi?t Nam, thì ta có th? di t?i k?t qu? dó nhanh chóng hon t? phuong 
pháp di?n d?ch n?u th?u su?t quan di?m l?ch s? m?i:
 

Truy?n thuy?t Trung Hoa nói r?ng Ph?c Hy làm D?ch. Ph?c Hy sinh kho?ng 3000 nam 
TCN, có nghia là D?ch du?c làm ra ít nh?t n?a thiên niên k? tru?c khi ngu?i Hoa 
H? ra d?i. Vì v?y, c? nhiên, ngu?i Hoa H?, ông t? c?a ngu?i Trung Hoa, không 
th? là tác gi? c?a D?ch. 
 

Vi?t D?ch g?m Âm, Duong, Ngu hành, T? tu?ng, Bát quái. cung nhu Thiên can, D?a 
chi, trong dó có Mão du?c ngu?i L?c Vi?t t?i Vi?t Nam sáng t?o r?i dua lên 
Trung Nguyên. Ngu?i Hoa H? dã h?c tri th?c này cùng van hóa c?a t? tiên Viêm 
Vi?t. Nhung khi xây d?ng n?n chính th?ng c?a các vuong tri?u Trung Hoa, vì tính 
t? tôn và bá quy?n, h? không ch?p nh?n con Mèo xa l? v?i ngu?i phuong B?c nên 
d?i Mão (?) thành con Th? (?). Th? tr? thành con v?t trong D?a chi c?a da s? 
dân s?ng trên d?a bàn Trung Qu?c. Tuy nhiên, s? h?c t?p này v?n d? l?i d?u v?t: 
trong khi ngu?i Vi?t don gi?n nói Tý, S?u, D?n, Mão. thì ngu?i Trung Hoa - d? 
ghi chú ch? khó - bu?c ph?i vi?t c?p dôi: Tý-Th?, D?n-H?, S?u -Nguu, Mão -Th?. 
Vào th?i Chi?n qu?c, do d?i lo?n, nhi?u nhóm dân cu t? Trung Qu?c di t?n sang 
các vùng d?t láng gi?ng: Lào, Thái, Nh?t, Tri?u Tiên. Nh?ng s?c dân này mang 
theo D?a chi v?i con Th? v? d?a bàn m?i. Chính nh?ng ngu?i Vi?t vùng Son Dông, 
th? k? IV TCN di cu vào Tri?u Tiên, Nh?t B?n dã t?o nên l?p dân cu Nh?t hi?n 
d?i, ch? nhân van hóa Yayoi, v?i con Th? trong D?a chi. V?i ngu?i Lào, Thái, 
con th? xa l? và hoàn toàn không có vai trò gì trong d?i s?ng, b?ng nhiên tr? 
thành linh v?t ng?i trong D?a chi thì. ch? có vay mu?n! Do chua có tài li?u 
nghiên c?u s? hình thành dân cu Lào, Thái nhung can c? vào vi?c g?i con Th? 
trong D?a chi, ta có th? doán r?ng ngu?i Thái, Lào cung di cu t? Trung Qu?c vào 
th?i Chi?n Qu?c.
 

Trong khi dó, là ngu?i sáng t?o ra Thiên can, D?a chi và tr? v?ng trên lãnh th? 
c? c?u c?a mình, ngu?i Vi?t duy trì con Mão. Hoàn toàn không ph?i là s? "phá 
cách" nhu ý ki?n nhà nghiên c?u Nguy?n Phúc Giác H?i nói trên Dài Truy?n hình 
Trung uong d?p T?t Tân Mão.
 

Th?t là tuy?t v?i, nghiên c?u ngôn ng? h?c công phu c?a tác gi? Nguy?n Cung 
Thông dã ch?ng minh m?t cách ngo?n m?c cho phuong pháp lu?n quy n?p mang tính 
lý thuy?t và cùng kh?ng d?nh: 12 con giáp có ngu?n g?c t? van hóa Vi?t!
 

Di?u c?n nói ? dây là, tuy xác tín r?ng, 12 con giáp có g?c Vi?t nhung do chua 
n?m du?c quan ni?m m?i v? c?i ngu?n và van hóa Vi?t nên trong thao tác nghiên 
c?u, anh Nguy?n Cung Thông còn vu?ng m?c, do d?, v?n nuong theo quan ni?m ch? 
Hán có tru?c. Di?u này làm cho nghiên c?u c?a anh tr? thành thi?u nh?t quán.
 

Tác gi? cung l?m l?n khi vi?t: "Nhìn r?ng ra hon, tên 12 con giáp Tý, S?u, D?n, 
Mão, Tu?t, H?i. khi nh?p vào ti?ng Hán dã m?t di ph?n nào ý nghia nguyên thu? 
c?a tên g?i các loài d?ng v?t r?t g?n gui v?i nhà nông. Không nh?ng th?, chúng 
còn du?c tô son di?m ph?n (Hán hoá) và r?t khó nh?n ra các liên h? c? th? 
nguyên thu?: chúng tr? thành nh?ng khái ni?m tr?u tu?ng (du?c 'nâng c?p') trong 
bói toán và cách ghi ngày tháng (k?t h?p v?i Th?p Can)."
 

Hoàn toàn không ph?i v?y! Th?c t? là, ngu?i Vi?t r?t có m?c dích khi dùng danh 
xung Tý cho chu?t, S?u cho trâu. B?i l? lúc này chúng không còn là con v?t 
bình thu?ng trong cu?c s?ng mà du?c cách di?u tr? thành linh v?t trong D?ch, 
trong t? vi, bói toán, tính ngày gi?. Không ph?i ngu?i Hoa dã (làm) m?t di ph?n 
nào ý nghia nguyên thu? c?a tên g?i các loài d?ng v?t r?t g?n gui v?i nhà nông 
hay tô son di?m ph?n, tr?u tu?ng hóa các con v?t quen thu?c! Chính ngu?i Vi?t 
dã làm chuy?n dó, còn ngu?i Hoa H? h?c theo!
 

Anh Nguy?n Cung Thông cùng ông Tr?n Ng?c Giang m? ra d? tài kh?o c?u m?i T?n 
m?n v? t? Hán Vi?t. Nhung ngay ? bài d?u dã b?c l? nh?ng l?ch l?c dáng ti?c.
 

Mu?n nghiên c?u - dù r?ng t?n m?n - v? t? Hán Vi?t, di?u tiên quy?t là ph?i 
bi?t t? Hán Vi?t là gì, du?c sinh ra trong hoàn c?nh nào và ai là ch? nhân c?a 
nó? N?u không gi?i dáp th?a dáng ba câu h?i trên, m?i "nghiên c?u" v? t? Hán 
Vi?t là không d? co s? khoa h?c!
 

L?ch s? cho th?y, ch?ng Mông C? phuong B?c (North Mongoloid) cung t? Vi?t Nam 
di lên vùng tây b?c Trung Qu?c. Trong di?u ki?n môi tru?ng kh?c nghi?t, h? ph?i 
tr?i th?i gian dài s?ng b?ng san b?t-hái lu?m. Ch? khi th?i Bang hà ch?m d?t, 
kho?ng 10.000 nam tru?c, h? m?i chan nuôi con c?u con dê d?u tiên, b?t d?u cu?c 
s?ng du m?c. Do v?y, h? gi?i giang trong chi?n tr?n nhung van hóa chua phát 
tri?n. Tôi tin r?ng, khi vào nam Hoàng Hà, h? chua có ch? vi?t và s? lu?ng t? 
v?ng trong ngôn ng? không nhi?u. Vì v?y, cùng v?i h?c ngh? nông, h? cung h?c 
ti?ng nói và ch? vi?t c?a ngu?i Vi?t. D?n th?i Chu, ti?ng Vi?t phuong Nam du?c 
g?i là Nhã ng? - ngôn ng? d?p, trang nhã. T?n Th?y hoàng th?ng nh?t van t? theo 
Nhã ng?. Vì v?y, Nhã ng? - ngôn ng? tiêu bi?u c?a t?c Vi?t- tr? thành qu?c ng? 
Trung Hoa. Tuy nhiên, bên c?nh dó, các nhóm Vi?t v?n gi? b?n ng? c?a mình. T? 
th?i Hán d?n th?i Du?ng, Nhã ng? du?c s? d?ng trên toàn Trung Qu?c và nh?ng 
nu?c ph? thu?c. 
 

Sau th?i Du?ng, Vi?t Nam xây n?n t? ch?, v?n dùng Nhã ng?, lúc này du?c g?i là 
ch? Hán. Trong khi dó, sau d?i Du?ng, do Trung Qu?c bi?n lo?n, nhi?u t?c du m?c 
phuong B?c chi?m chính quy?n nên c?i bi?n cách d?c, d?n d?n thành cách d?c quan 
tho?i - cách nói c?a chính quy?n. Trong khi dó, t?i Vi?t Nam, ch? vuông v?i 
cách d?c truy?n th?ng v?n du?c duy trì và g?i không chính xác là ch? Hán. T? 
sau nam 1954, ? mi?n B?c, có l? lý gi?i r?ng, ch? vuông là ch? Hán nhung cách 
d?c là c?a Vi?t nên g?i là t? Hán - Vi?t. Thi?n nghi, c? cách d?t v?n d? cùng 
cách d?nh danh nhu v?y chua ?n! 
 

Chính nh?ng phát hi?n c?a nhà nghiên c?u D? Thành giúp ta nh?n th?c ra r?ng, 
cái g?i là t? Hán Vi?t chính là ch? c?a ngu?i Vi?t, du?c ngu?i Hoa H? dùng làm 
qu?c ng? c?a các vuong tri?u Trung Hoa. Trong khi trên d?a bàn Trung Hoa, ch? 
vuông c?i bi?n theo cách vi?t gi?n th? và cách d?c quan tho?i thì t?i Vi?t Nam, 
ch? vuông du?c b?o t?n c? v? t? d?ng c? v? cách d?c.
Chính là t? cách d?c còn luu gi? t?i Vi?t Nam mà ngu?i Trung Hoa hôm nay dang 
h?c l?i cách d?c xua c?a cha ông h? d? th?y cái hay cái d?p c?a âm di?u tho 
Du?ng!
 

Thi?t nghi, hôm nay, nh?ng nghiên c?u c?p nh?t v? t? Hán Vi?t ph?i là nghiên 
c?u theo du?ng hu?ng dó. M?i nghiên c?u d?a trên ti?n d? ti?ng Hán nh?p vào 
ngôn ng? Vi?t dã tr? nên l?i th?i! 
 

Trên m?ng dôi khi tôi g?p nh?ng ý ki?n d?i lo?i th? này: "Th?y tôi là Tr?n Qu?c 
Vu?ng dã d?y." Có m?t th?c t? là, các v? nhu Tr?n Qu?c Vu?ng, Nguy?n Tài C?n. 
dã b? nhi?u tâm l?c cho khoa h?c. Nhung, do gi?i h?n c?a tri th?c th?i d?i, các 
v? dã theo m?t quan ni?m sai là thuy?t Da ngu?n g?c c?a loài ngu?i, vì v?y th?t 
dáng ti?c là không kh?i có nh?ng ý tu?ng c?a các v? b? sai theo. T? nhiên, sai 
l?m c?a các v? du?c nhân b?n trong l?p l?p h?c trò. Uy tín th?y càng to thì di 
h?i càng l?n!./.
 

Tháng Ba Tân Mão

 
 
 
Hà van Thùy 

Other related posts:

 • » [SMCC] Trao Ð?i L?i V?i Nhà Nghiên C?u Nguy?n Cung Thông - Nguyen Hong Van