[SMCC] Trang mua thu

 
 Trang mùa thu
Ph?m Toàn 
 
 
 
  
Bóng trang tr?ng ngà
Có cây da to
Có chàng Cu?i già ôm m?t kh?i mo.
Cu?i oi ta nói Cu?i nghe
? trên trang mãi làm chi.
Có con d? mèn
Hát trong dêm thâu
Hát s?m không ti?n
Thân nghèo xác xo .
 

(M?t bài hát kho?ng 60-70 nam tru?c)
 

Bây gi? thì hai ngu?i dã ru du?c m?i b?n bíu cu v? m?t tình yêu không có l?i 
thoát. Hai anh ch?, m?t già m?t tr?, dúng là nhu dôi dua l?ch so sao cho b?ng, 
h? v?n dùa vui v?i nhau nhu v?y khi h? dã d?n v?i nhau, d?m dà g?p nhau và nh? 
nhõm g?n nhau - m?i ngày yêu là m?t ngày vui, ngu?i dàn ông nói th? - m?i bu?c 
yêu là m?t b?c thang lên mi?n ngây ng?t, ngu?i dàn bà nói th? - hai ngu?i thi 
nhau nói c? nhu th? dang tranh h?t công vi?c c?a các ngu?i có ngh? làm tho.
Sau r?i, nh?ng phút giây nh? nhõm c? hi?m d?n. Cu?c d?i m?i ngày di?n ra nhu 
nh?ng ti?ng th? dài ng?t nh?p, ngu?i dàn ông nói th? - cu?c s?ng trôi di b?ng 
t?ng s? nh?ng bu?c di ph?i rút khan th?m nu?c m?t, ngu?i dàn bà b?ng chuy?n 
sang Toán h?c lúc nào không ai hay bi?t. M?i ngày, c?a ngu?i dàn ông, c? tích 
t? mãi r?i cung thành vô s? ngày, làm sao mà nh? nhõm mãi cho du?c. M?i bu?c, 
c?a ngu?i dàn bà, c? leo mãi r?i cung m?i c?ng, làm sao mà ngây ng?t mãi cho 
du?c. Th? r?i, h? nh?n ra là dã t?i lúc hai ngu?i c?n chia tay nhau thôi. Chia 
tay d? gi? du?c nh?ng nét d?p c?a cái ni?m vui khi dang còn b?m d?p yêu duong 
(cách nói c?a h?, không ph?i c?a ngu?i chép truy?n), h? quy?t d?nh nhu th? và 
lý gi?i nhu th? - rành rành là nh?ng con ngu?i th?i h?u hi?n d?i!
 

Dúng vào cái hôm h? ra quy?t d?nh chia tay thì ngu?i dàn bà d?t câu h?i:
-  Sau này, em và C? s? nh? l?i nh?ng ngày qua v?i nhau nhu th? nào nh??
Câu h?i không du?c dáp l?i, vì ngu?i dàn ông tr? l?i nhu sau:
-  Cám on em dã tìm ra du?c m?t cách xung hô dùng cho chúng ta trong giai do?n 
m?i.
Ngu?i dàn bà nói:
-  Em th?, t? nay không bao gi? yêu m?t ngu?i nào dù ch? dính dáng m?t ly m?t 
leo d?n tho. C? hi?u ch??
Ngu?i dàn ông nói:
-  Cám on em dã có thái d? quy?t li?t v?i tho. Tôi hi?u, ch? sao l?i không 
hi?u? Tho khó tính l?m, khó chi?u l?m.
 

*
Cho d?n hôm nay, hai ngu?i ?y t?c là v?n "C?" ?y và "em" ?y, cung t?c là m?i 
tình c?a hai ngu?i khi dã bu?c sang giai do?n m?i không còn say d?m nhu thu? 
nào, thì hai ngu?i b?ng tình c? l?i du?c ng?i v?i nhau tru?c c?nh l?ng l?ng 
trang lên. Trang treo bên trên H? Tây. M?t chút mây ho?c chút khói suong môi 
tru?ng ô nhi?m làm cho trang có màu vàng vàng dùng d?c, không trong xanh nhu 
bao gi?, nhung cung ch?ng sao, vì trang v?n c? là trang.
 

Chua k? là, ngu?i ta ng?i tru?c trang không ch? d? nhìn trang, mà d? nhìn vào 
th?m sâu ký ?c c?a mình. Ngu?i ta không ng?m trang, mà còn nh? trang.
 

Và trong cái n?i nh? trang khi d?ng tru?c trang, du?c th?y trang treo lo l?ng 
trên d?u là chàng ta l?i xao xuy?n. Xao xuy?n th?c s? ?y. Chàng không có cái 
xao xuy?n c?a tr? con du?c chi?c bánh trông trang và du?c chi?c dèn có con 
thi?m th? d? ch?y du?i trang. M?t cu?c s?ng khô khan khi?n chàng ta không t?ng 
có m?t tu?i tho nhu v?y. Chàng ta chua t?ng du?c l?m ch?m ì ?ch ch?y theo cây 
dèn cho t?i khi ng?n n?n t?t trong mi?ng con thi?m th?. Nhung d?i l?i m?t tu?i 
tho kh?c kh?, chàng có c? m?t b?u tr?i cao cho cái kh? kh?o c?a riêng mình d? 
dón m?t ông trang bao gi? cung là c?a riêng mình. Sau này, và mãi mãi sau này, 
không suy suy?n, bao gi? chàng cung nghi d?i mình th?t h?nh phúc - cái h?nh 
phúc do m?ng mo và d?i kh? dem l?i.
 

Bây gi? thì chàng ta dã v? già th?t r?i. V?a kéo gh? ng?i cùng nàng ? cái quán 
nu?c bên H? Tây thì chàng ta b?ng ng?ng m?t lên và kh? nói "Trang!". Ngay l?p 
t?c, m?y câu tho hi?n lên.
 

Nàng dinh ninh trong d? ch?c h?n là "C?" dang nghi m?y v?n tho cho mình. Nàng 
không bi?t r?ng "C?" dang nh? t?i nh?ng câu tho khác. Hôm dó có m?t cô giáo nào 
dó trong m?t cu?c di choi ? dâu dó dã nói v?i chàng nhu th? dó "anh làm bài tho 
t?ng em có ông trang kia di". Chàng d?ng l?i n?m l?y tay cô giáo ?y, chàng nh?m 
m?t l?i d? nhìn cho rõ hon m?t dôi m?t du?c chàng g?i trong m?t t? tho b?t 
ch?t, trang thu nhè nh? lên dèn, oi con m?t tròn bình yên. Ngu?i dàn bà dù có 
là m?t cô giáo mô ph?m thì cung v?n nung n?u nhu m?i ngu?i dàn bà: "Không d?, 
trong bài tho ph?i có c? tên em n?a kia!" Và chàng dã d?c ti?p d? g?i ph?a ph?a 
du?c tên nàng vào tho c?a mình "Trung thu linh thiêng, xa v?i xa v?i, t?t ng?n 
dèn tr?i, c?t ti?ng không l?i.
 

Ngu?i dàn bà h?i r?ng: "sao l?i t?t ng?n dèn tr?i." Ngu?i dàn ông không nói. 
Tho là th?, c? luôn luôn ch?a d?ng nh?ng mi?n bí ?n, mà thi?u chúng nhà tho v?n 
làm ra d? nh?ng v?n nh?ng di?u, ch? không làm ra tho mà thôi. "Sao l?i t?t ng?n 
dèn tr?i . ?"
"?, sao l?i t?t ng?n dèn tr?i nh??"
 

Ngu?i con gái dang cùng ng?i bên H? Tây lúc này v?i chàng ta v?n là ngu?i nh?y 
c?m, cái nh?y c?m dã khi?n hai ngu?i d?n v?i nhau và cung cái nh?y c?m chia lìa 
kia, li?n c?t ti?ng h?i ". C? dang nghi d?n ngu?i tình th? m?y dó?" Chàng ta 
m?m cu?i, nh?c l?i cái câu tho dã d?n t?i m?t câu h?i bâng quo hon c? tho "?, 
sao l?i t?t ng?n dèn tr?i em nh??"
 

Cô gái này quá thông mình, nên doán gì cung dúng, ch? có di?u cô doán dúng t?i 
dâu cung v?n là doán không th?u. H? dã d?n v?i nhau - m?i ngày yêu là m?t ngày 
vui, m?i bu?c yêu là m?t b?c thang lên mi?n ngây ng?t - hai ngu?i dã d?n v?i 
nhau nhu các ngu?i làm tho v?n d?n v?i nhau. Nhung r?i h? v?n không th?u du?c 
nhau.
 

Di?u g?ng h?i c?a cô gái làm cho ngay c? ông trang treo l?ng l?ng bên trên H? 
Tây lúc này b?ng thành dung t?c:
-  C? v?a nghi d?n ngu?i tình th? m?y dó?
-  Nghi gì dâu?
-  Có nghi! C? c? nói, em không t?c dâu.
-  C? cho là m?t ngu?i tình d?u tiên di.
-  Nam nào?
-  Nam tròn sáu muoi tu?i.
-  Th? thì làm sao l?i có th? là "d?u tiên"? Tru?c dó dã lan lóc chán chê, d?u 
tiên sao cho d?ng!
-  D?u tiên mà.
-  C? k? em nghe di.
-  ? . Tháng tru?c, cung ? cái gh? này, tôi và nàng ?y cung ng?i dây, và trang 
tru?c r?m tháng Tám khi dó cung ch?t hi?n ra trên d?u tru?c m?t nhu dêm nay.
 

*
Chàng ta nhu l?c vào m?t mi?n d?t l? nào dó, chàng ta không bi?t r?ng mình dã 
không nh? d?n và không k? l?i câu chuy?n h?i xua có ng?n dèn tr?i "linh thiêng" 
d? gieo cho dúng v?n có tên nàng.
 

K? làm sao bây gi? nh?? Ngu?i mà chàng dang yêu d?m du?i lúc này, hôm nay, dua 
tay ra là v?i du?c dây, v?n dang là m?t m?i tình d?u th?c th?. Dó là m?t cô gái 
tu?i cách chàng hon hai ph?n tu th? k?. Nhung th?c s? dây là m?t cu?c tình d?u. 
Bao gi? chàng ta cung run r?y khi nghi t?i em, và bao gi? chàng ta cung mang 
m?t n?i dau chung tình nhu n?i dau h?n nhiên và chung tình c?a con D? mèn dêm 
nào cung ng?i hát ? noi kín dáo góc bu?ng góc vu?n góc ao góc trái tim ta .
 

 

Chàng ta ghi trong nh?t ký hôm nay là ngày th? sáu muoi tu ta dang nh? d?n em . 
dã sáu muoi tu ngày r?i k? t? l?n g?p g? hôm ?y, nh?ng sáu muoi tu ngày m?t 
tình c? dã làm hai bên g?p nhau, và ngày nào cung nhu ngày nào, m?i l?n hai 
ngu?i r?i cái noi cùng làm vi?c ?y, chàng ta l?i l?m nh?m câu tho dã thành nhu 
là tho c?a k? khác làm ra và lúc này chàng ta ch? dang l?m nh?m nh? l?i . h?nh 
phúc phân vân . Ch?t xa dã th?y mây v?n tr?i xanh . Dã nghe n?c n? n?ng hanh . 
Ch?t khu?t l?i nh? dã thành bi?t ly .
 

M?i bu?i chia tay ?y chàng ta d?u th?y dó là m?t cu?c bi?t ly ch?ng bi?t khi 
nào còn hy v?ng g?p l?i, chàng ta d?u th?y th?t s? dau qu?n lòng, d?m nu?c m?t, 
không sao lý gi?i n?i vì sao ch?t khu?t l?i nh? dã thành bi?t ly .
 

Ngu?i con gái ?y nh? nh?n và nh? nh?, nhung bên trong là c? m?t s?c m?nh. M?t 
th? l?c d? d? chàng ta luôn luôn hãi s?. M?t n?i s? ch? nh?ng ngu?i si tình m?i 
bi?t g?i tên ra, r?ng dó là n?i s?! Chàng s? d?ng vào em thì chút tình c?m mong 
manh vun vén lúc này s? v? tan, và dó s? là co h?i cu?i cùng chàng m?t di khi 
v?n dang còn du?c mê m?i s?ng trên cõi d?i này.
 

Nàng dã g?i cho ngu?i tình si nh?ng dòng th? này.
Ngày .
Ta b?t d?u lây (quen?) t? Ngu?i cái cách nói nang v?i k? khác mà bao gi? cung 
nhu nói v?i chính mình. Ta vi?t bi?t bao nhiêu lá thu và ta không g?i cho 
Ngu?i. H?i k? dàn ông ích k? kia oi, Ngu?i có bi?t ai dang vi?t thu cho Ngu?i 
mà ch?ng h? g?i di?
Ngày .
 

Th? là h?t r?i! Dêm dêm, ta b?t du?c Ngu?i trên m?ng. Ngu?i làm gì trong khi ta 
dang mo m?ng? Ngu?i nh? nhung ai trong khi ta nh? nhung chính Ngu?i? Ngày xua, 
nh?ng ngu?i yêu nhau có c?n tr? là d?ng c?p là giàu nghèo là quy?n uy là b?i 
c?nh. Th?i nay có gì mà con ngu?i yêu nhau v?n c?t chia nhau?
Ngày .
 

Ngu?i ?y h?i Ta "em có thích di choi xem trang trên H? Tây không?" Mình m?m 
cu?i. Và Ngu?i ?y run run s? hãi, l?p b?p, "em không thích thì thôi". Ôi chao, 
ng?n ?y tu?i mà v?n nhu con nít, Ngu?i ?y v?n không bi?t là Ta thèm khát du?c 
di cùng Ngu?i. "Thôi, thôi, em không thích thì thôi". Sau r?i, mình l?i ch? 
Ngu?i t?i dúng ch? Ngu?i mu?n ta cùng t?i. Trang mùa thu bên H? Tây. M?t th? k? 
tru?c, trang ? ch?n dây có nhu dêm nay? Nhi?u th? k? tru?c, trang ? dây có khác 
trang dêm nay? Gi?n d? th?, nhung sao Ngu?i l?i run s??
 

Cái câu h?i dung t?c, cái câu h?i d?n t?i d? v?, l?i vang lên bên tai:
-  Em h?i "C?" câu này. Khi yêu, "C?" yêu cái gì?
-  Yêu à? . Yêu h?? . Sao l?i yêu?
-  Nói di, "C? yêu cái gì?
-  Yêu . có th? là cái bóng c?a mình trong k? khác.
-  Nhung cái bóng dó làm sao nguyên v?n du?c nhu th?t?
-  Yêu . có l? là nh?ng c?nh hi?n ra ? l?i ngo?t lúc ta di trong r?ng.
-  Có th?t hay không có th?t.?
-  Cái gì có th?t, cái gì không có th?t? Mà có l? chính vì cu?c d?i ?p úng nhu 
th?, nên m?i có d? v?, có ?o tu?ng, có si mê, có chán chu?ng, có d? nam v? c?a 
qu? lê, chua cay m?n chát ng?t bùi.
-  Chua cay m?n chát ng?t bùi . dó là sáu v?.
-  Nam t?c là sáu. Sáu t?c là nam.
-  "C?" v?a m?i ng?y bi?n nhé!
-  Không h?. Nhu khi Ta du?c ph?n chi?u trong K? Dó, ta có sáu m?t m?t còn 
nam. Và có khi Ta có nam, b?ng dung thêm m?t du?c sáu.
-  Trang kìa .
 

 

 

 

Trang mùa thu nhu dã hi?n ra d? c?u h? kh?i s? bàn th?o nh?t nh?o v? tình yêu. 
Hai ngu?i ng?i im l?ng ng?ng cao d?u nhìn trang treo lo l?ng trên cái màn b?ng 
l?ng khói suong d?u mùa thu H? Tây.
Ch?ng bi?t vì sao mùa thu hay có khói.
 

Có l?n Nàng c?a ta dã vô tình (hay c? ý) nh?c l?i m?t câu van xuôi làm gi? tho 
dó. Bây gi? không có khói, ch? có suong. Qua làn suong m?ng, trang mùa thu 
chuy?n sang mùa dông bao gi? cung t? hon m?i th?i di?m khác.
 

Nàng l?y máy ?nh ra ch?p. Nàng xoay quanh m?t cây li?u d? l?y m?y cành m?m lê 
thê lo tho s? d? m?t dáng lang thang lay l?t trên t?m hình có m?t bóng trang 
nhu m?t ng?n dèn trong dêm den ? b?c hình k? thu?t s?.
 

Nàng không bi?t r?ng cái v? ham h? ghi hình v?a r?i dã khi?n cho m?t ngu?i 
trong hai ngu?i hoàn toàn d?t b? du?c nhau.
 

Nàng v?n h?n nhiên h?i chàng:
-  "C?" này! Có dúng là có m?t th?i hình nhu chúng ta dã yêu nhau ph?i không 
nh?? Hay dó là ?o tu?ng t? m?t trong hai phía?
-  . cung không bi?t ch?c n?a.
Tr? l?i tr?c di?n vào "th?i hi?n t?i" bao gi? cung khó. Chua k? lúc này chàng 
ta l?i còn dang m?i nghi dên m?t m?i tình d?u khác n?a sau cái v? trang mùa thu 
linh thiêng nhu con m?t tròn bình yên t? t? hi?n lên ? chân tr?i.
 

*
B?y gi? là m?t ngôi nhà và hai hàng b?ch dàn. Dó là m?t th? xã ? biên gi?i và ? 
g?n m?t vùng kinh t? m?i. Hai ngu?i quy?t d?nh thuê m?t cái xe máy d? ch?y tám 
muoi cây s? v? tham nh?ng con ngu?i ? m?t vùng kinh t? m?i có tên là Duong Minh 
Châu.
Sáng s?m hôm ?y, l? ra hai ngu?i ph?i n? máy xe và cho xe ch?y, thì b?a dó em 
l?i l?c d?u nói là mình không mu?n di n?a.
-  Không nên di anh ?.
-  Vì sao?
-  Anh không ch?u d?ng n?i dâu.
-  Ch?u d?ng gì?
-  Noi cha m? em dang làm kinh t? m?i không d?p nhu bài tho anh t?ng em dêm 
qua.
-  "Em k? m?t l?n r?i ta nh? mãi . Có m?t ngôi nhà và hai hàng b?ch dàn."
-  Hai hàng b?ch dàn ?y là c?a nhà hàng xóm. Nhà dó ? qu? d?i chênh ch?ch phía 
tru?c m?t. Em k? r?i, nhung mà anh không ch?u nh?, anh ghép chúng vào cho thành 
ngôi nhà c?a em.
-  Ôi, anh xin l?i, anh không c? tình.
-  Em hi?u, nhung em yêu anh chính vì di?u dó. Em yêu anh vì bao gi? anh cung 
xa cái th?c t?i cu?c d?i den dúa. C? bài tho c?a anh ch? có m?t câu dúng s? 
th?t.
-  Câu nào?
-  D? anh bi?t d?y!
-  Em nói di, câu nào dúng s? th?t?
-  "Ch?ng nh? ngôi nhà cùng ngu?i yêu d?u, ch? nh? dêm dêm núi bi?t khóc òa". 
M?t trái núi bi?t khóc và dang khóc.
-  Anh vi?t th? th?t à?
-  Anh làm m?i vi?c ham h? nhu tr? con, r?i anh l?i mau quên.
-  Th?t à?
-  Nhung em v?n yêu anh, em yêu anh vì th?.
-  Không, anh yêu em tru?c.
-  Em yêu anh tru?c.
-  Không th?. Anh nh?, ngay khi g?p em, ý nghi d?u tiên là mình dã g?p ngu?i 
này ? dâu, t? khi nào. Hóa ra là m?t ngu?i trong m?ng.
-  Em yêu anh tru?c. M?t gã dàn ông không có tu?i. M?t qu? lê an d? nam mùi.
-  ?, ý hay quá, r?i s? có lúc anh d?t ý tu?ng dó vào m?t bài tho nào dó. Qu? 
lê an d? nam mùi.
 

*
Chàng ta không nói gì, cung không k? l?i nh?ng di?u v?a hi?n ra trong óc, không 
th?y bu?n cung không th?y vui, chàng l?ng l?ng n?m l?y bàn tay nàng.
Hai ngu?i ng?i im nhu th? r?t lâu, nàng kh? hát b?ng ti?ng nu?c ngoài Main dans 
la main . Tay c?m tay, tay trong tay . Hát di hát l?i. Chàng ng? ngu?i c?n kh? 
vào vai nàng. M?c dù dã chính th?c cam k?t chia tay.
 

Nàng l?ng l?ng d?y chàng ta ra. Nàng nói:
-  Hôm qua cung có m?t ngu?i c?n vào vai em nhu "C?" lúc này.
-  Em thì r?c r?i l?m! M?t hôm nào dó, tôi s? vi?t m?t câu chuy?n k? v? ngu?i 
tình th? nhi?u l?m c?a em, khi tôi không còn ? dây n?a d? gi?u c?t em.
-  Hai d?a chúng em di choi su?t ngày. R?c c?ng, ng?i l?i ch?p b?n cái chân 
sóng soài. R?i cung ng?i chính cái ch? này dêm nay em và "C?" ng?i.
-  Th? h?? Th? mà tôi c? nghi mình d?n dây ch? vì mình mang tâm s? riêng, mình 
mu?n d?n cái noi mình l?i dang gio tay qu? qu?ng h?nh phúc.
-  Nhung nó c?n m?nh hon "C?". Nó b?o "Em yêu ch?". Và em d? m?c cho nó c?n. 
Em thèm khát.
-  M?t m?i tình d?u?
-  Em không bi?t n?a. Em s? là mình không bao gi? có du?c m?i tình d?u c?.
-  Em nh?m. M?t d?i ngu?i có vô s? m?i tình d?u. V?i di?u ki?n d?nh nghia l?i 
m?i tình d?u.
-  Em v?n thèm khát m?t m?i tình d?u . d?p nhu trong m?ng.
-  Cu?c s?ng th?c không bao gi? "d?p nhu trong m?ng" h?t, tôi nghi th?. M?i 
tình d?u là m?i tình ta cho di h?t mình, ch? không ph?i là m?i tình ta nh?n 
du?c d?y d?.
-  Có l? v?y. Thôi, "thua quý v?, cu?c trò chuy?n lãng phí th?i gian c?a chúng 
tôi d?n dây là h?t" . Anh c?n vào vai em di. C?n nh? cung du?c. Th?. th?. th?. 
Ôi em yêu anh, m?i tình d?u c?a em.
 

Cô nàng không bi?t là mình v?a vi ph?m quy ch? hai ngu?i d?t ra v?i nhau khi h? 
quy?t d?nh s? chia tay nhau, vì cô v?a ch?t quên và dã g?i chàng ta là "Anh" 
thay vì g?i chàng ta b?ng "C?".
Di nhiên là ti?ng "C?" du?c d?t trong ngo?c kép./.
 
 

Ph?m Toàn 
Ngày dang: 16.3.2011 [ Tr? l?i ] [ Ti?p ] 

Other related posts:

 • » [SMCC] Trang mua thu - Nguyen Hong Van