Tra danh ba dien thoai co dinh mien phi

Tra danh b? di?n tho?i c? d?nh miê~n phi?

Nhu c?u liên l?c thông tin là m?t nhu c?u c?n thi?t cho m?i ngu?i. Hi?n s? thuê 
bao di?n tho?i c? d?nh cung dã phát tri?n r?t nhanh chóng trên toàn lãnh
th? Vi?t Nam. T?i trang
http://danhba.vdc.com.vn/tracuu/danhba/default.asp,
b?n d? dàng tra c?u du?c danh b? di?n tho?i c? d?nh trên toàn lãnh th? Vi?t Nam 
th?t nhanh chóng và ti?n l?i.

Di?u này r?t h?u ích cho b?n trong vi?c liên l?c thông qua thu tín hay b? th?t 
l?c d?a ch? ngu?i thân. D? tra d?a ch? và ch? thuê bao thông qua s? di?n
tho?i, b?n ch?n "Danh b? di?n tho?i c? d?nh". Trong m?c "Ch?n d?a bàn", b?n 
ch?n tên t?nh thành mà c?n tra c?u. Ti?p theo, n?u b?n tra c?u thông qua s?
di?n tho?i, b?n b? qua 2 m?c "Tra c?u theo Tên thuê bao" & "Tra c?u theo D?a 
ch? thuê bao". B?n nh?p s? di?n tho?i c?n tra c?u vào m?c "Tra c?u theo S?
di?n tho?i".

Luu ý, b?n không nên dùng chu?t ch?n ngay vào m?c Tra c?u theo s? di?n tho?i mà 
hãy dùng phím Tab d? di chuy?n và sau dó hãy nh?p. Nh?n TÌM, l?p t?c m?i
thông tin v? d?a ch? & tên thuê bao s? hi?n ra. Bây gi?, b?n ch? c?n ghi chép 
thông tin d?y d? d? ti?n liên l?c khi c?n.

Ph?m Lê Minh D?nh

Other related posts:

  • » Tra danh ba dien thoai co dinh mien phi