Tra Cuu Danh Ba Dien Thoai Co Dinh Bang DTDD

Ph?n m?m tra c?u danh b? di?n tho?i c? d?nh trên DTDD

TT - Công ty Th?n H? (KOBE~ Co.) v?a phát hành chính th?c KOBE~ Phone Directory 
(KPD) 2.1, phiên b?n m?i c?a ph?n m?m tra c?u danh b? di?n tho?i c? d?nh
dành cho các dòng máy di?n tho?i di d?ng  dùng h? di?u hành Symbian s60, UIQ.

So v?i phiên b?n 1.0 tru?c dây, KPD 2.1 dã c?p nh?t d? li?u d?n tháng 12/2005 
v?i t?ng s? 5.804.421 s? di?n tho?i c? d?nh t? h? th?ng c?a VNPT, tang hon
1 tri?u s? thuê bao c? d?nh trong c? nu?c. Trong phiên b?n này, ngoài vi?c 
ngu?i dùng có th? t? c?p nh?t d? li?u m?i, chuong trình còn cho phép hi?n th?
thông tin thuê bao ngay khi có cu?c g?i d?n. Tuy nhiên, tính nang này ch? có 
tác d?ng trên dòng máy Nokia (nh?n phím C khi có cu?c g?i d?n). KPD còn cho
phép ngu?i s? d?ng coppy, dán s? ho?c g?i s? dang tra c?u, luu danh sách 20 s? 
v?a tìm trong danh b? ho?c tra c?u tr?c ti?p các s? g?i nh? (trên S60).

Các model di?n tho?i có th? ch?y chuong trình KPD 2.1 là S60 v1.2: N-GageQD, 
N-Gage, Siemens SX1, ... S60 v2.0: 6600, 7610, 6260, 3230, 6680, 6681, Panasonic
X800, ... SonyEricsson P800, P900, P910. B?n có th? vào d?a ch?
www.kpdonline.com
d? t?i ph?n m?m v? dùng th? 7 ngày, ho?c liên l?c dang ký v?i công ty và các 
d?i lý trên website. N?u b?n dang s? d?ng phiên b?n 2.0 s? du?c nâng c?p mi?n
phí. Giá mua m?i 70.000 d?ng.

H?i Trung

Nguyen Khanh Quoc
Home: 
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel: 
84-8-8625-846
Mobile: 
84-907-999-012
e-mail:
 khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name: 
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID: 
khanhquoc78

Other related posts:

  • » Tra Cuu Danh Ba Dien Thoai Co Dinh Bang DTDD