Toyota Bat Dau Tu Chiec May Dt k2

Toyota - baét ñaàu töø chieác maùy deät

(kyø 2):

Haõy laøm, tröôùc khi noùi khoâng theå

ImageView

Nhaø maùy deät Toyoda

TT - Sau naøy khi ñöôïc hoûi lyù do taïi sao laïi choïn maùy deät laø ñoái 
töôïng ñeå taäp trung söùc löïc vaø trí tueä cuûa mình, Sakichi noùi: "Cuõng 
nhö nhieàu ngöôøi trai

treû luùc ñoù, toâi chæ nghó ñôn giaûn raèng neáu khoâng laøm ñöôïc gì cho ñaát 
nöôùc thì khoâng ñaùng vôùi sinh meänh ñaøn oâng sinh ra ôû treân ñôøi.

Coù nhöõng luùc toâi töï giam mình trong phoøng nghó xem söùc mình laøm gì laø 
toát nhaát. Taïo ra moät hoøn ñaûo hay taëng cho ñaát nöôùc moät vuøng ñaát 
môùi thì toâi khoâng

theå"...

Söï choïn löïa ñi qua nhöõng thaát baïi

Thaät may laø Luaät baûn quyeàn saùng cheá ñöôïc ban haønh ngaøy 18-4-1885. 
Naêm aáy Sakichi 19 tuoåi. OÂng keå: "Khi cuøng nhöõng thanh nieân khaùc trong 
laøng ñeán nghe thaày

giaùo giaûng veà Luaät baûn quyeàn, toâi ñöôïc bieát ñaây laø boä luaät lieân 
quan ñeán nhöõng ñieàu tröôùc nay chöa heà ñöôïc bieát ñeán vaø chuùng ñöôïc 
saûn sinh ra töø boä naõo

con ngöôøi.

Keå töø ñoù, ngheà moäc gia truyeàn döôøng nhö khoâng coøn chieám höõu trí oùc 
toâi nöõa. Luùc ñoù toâi chôït hieåu raèng phaùt minh, saùng cheá chính laø 
muïc ñích lôùn duy nhaát

cuûa ñôøi toâi, chæ vôùi ñieàu naøy toâi môùi laøm ñöôïc gì ñoù cho ñaát nöôùc.

Nhöng phaùt minh caùi gì baây giôø? Caøng nghó toâi caøng thaáy hoang mang. 
Laøng toâi chuyeân ngheà noâng nhöng ai cuõng coù duïng cuï deät tay. Coù leõ 
moâi tröôøng soáng xung

quanh ñaõ laøm toâi daàn höôùng suy nghó cuûa mình vaøo maùy deät.

Caùi duïng cuï naøy khaép nöôùc ñaâu ñaâu cuõng duøng. Neáu caûi tieán toát seõ 
taêng ñöôïc toác ñoä cuûa maùy deät, deät ra nhieàu vaûi hôn, giaù thaønh cuûa 
taám vaûi seõ thaáp ñi, ngöôøi

mua seõ mua ñöôïc vaûi reû hôn. Neáu laøm ñöôïc vaäy laø giuùp ích cho ñaát 
nöôùc nhieàu laém. Theá laø toâi quyeát ñònh seõ phaùt minh caûi tieán maùy 
deät...".

Sau khi Sakichi laáy baèng phaùt minh veà chieác maùy deät tay ñaàu tieân cuûa 
mình (naêm 1891), Nhaät Baûn rôi vaøo giai ñoaïn ñaàu cuûa cuoäc khuûng hoaûng. 
Ngaønh vaûi sôïi

tröôùc ñoù phaùt trieån maïnh cuøng vôùi vieäc thaønh laäp caùc coâng ty deät 
giôø laâm vaøo tình traïng haøng toàn kho, cung vöôït quaù caàu.

Ñoù cuõng laø luùc Sakichi cheá taïo theâm 4-5 maùy deät nöõa, sau ñoù mang 
leân Tokyo môû cöûa haøng baùn vaûi vaø giôùi thieäu saûn phaåm laø nhöõng 
chieác maùy deät tay naêng suaát

cao. Nhöng vaøo thôøi buoåi baáy giôø ít coù coâng ty deät qui moâ nhoû naøo 
laïi chòu mua veà nhöõng chieác maùy vôùi qui trình saûn xuaát chieám heát 
thôøi gian laøm vieäc cuûa

thôï nhö vaäy cho duø saûn löôïng coù taêng theâm moät nöûa.

Naém baét ñöôïc nguyeân nhaân ñoù, Sakichi töï ñeà ra cho mình moät muïc tieâu 
môùi: taïo ra moät chieác maùy deät chaïy baèng naêng löôïng. Chæ coù ñieàu 
lôïi nhuaän töø cöûa haøng

cuûa oâng luùc ñoù khoâng ñuû ñeå ñaøi thoï cho nhöõng nghieân cöùu caàn 
thieát. Maëc duø ñaõ noã löïc heát söùc, ñeán naêm 1893 Sakichi buoäc phaûi 
ñoùng cöûa haøng vaø trôû veà laøng.

Lieàn trong naêm naøy, theå theo nguyeän voïng tha thieát cuûa cha, Sakichi 
keát hoân vôùi Tami Sahara, sinh caäu con trai laø Kiichiro Toyoda. Cuoäc soáng 
hoân nhaân cuûa

Sakichi cuõng thaät khaùc ngöôøi. OÂng thöôøng xuyeân coá thuû treân caên gaùc 
duøng laøm phoøng thí nghieäm, hieám laém môùi aên côm cuøng vôï. Tieàn tích 
luõy töø cöûa haøng tieâu

heát vaøo nghieân cöùu, thieáu thoán ñeán ñoä coù khi phaûi caàm coá caû quaàn 
aùo ñeå laáy tieàn aên.

Muøa heø naêm 1897, Sakichi hoaøn thaønh chieác maùy deät chaïy baèng naêng 
löôïng (hôi nöôùc) ñaàu tieân cuûa mình, ñöôïc goïi laø maùy deät goã ñoäng 
löïc kieåu Toyoda, laø maùy

deät ñoäng löïc khoå heïp ñaàu tieân cuûa Nhaät Baûn. Moät ngöôøi thôï coù theå 
vaän haønh 3-4 chieác maùy cuøng moät luùc, giuùp taêng naêng suaát ñeán boán 
laàn vaø giaûm 50% chi phí

saûn xuaát.

Vaäy nhöng, phaùt minh laàn naøy cuûa Sakichi laïi ñi tröôùc thôøi ñaïi quaù, 
vaø Sakichi laïi neám traûi noãi buoàn moät laàn nöõa. OÂng keå: "Vaát vaû laém 
toâi môùi hoaøn thaønh

maùy deät ñoäng löïc, nhöng mình thì möøng rôõ ngaém maùy maø thieân haï laïi 
chöa tieán ñeán choã duøng maùy ñoäng löïc, chaúng ai mua cho. Noãi thaát voïng 
laïi bao truøm laáy

toâi. Phaûi maát ñeán ba naêm trôøi söï thaát voïng aáy môùi chaám döùt...".

Ñeå môû roäng caùc thöû nghieäm veà maùy deät, Sakichi thí ñieåm thaønh laäp 
moät nhaø maùy cuûa chính mình taïi Nagoya laøm cô sôû cho vieäc tích luõy kinh 
nghieäm saûn xuaát.

Sau nhieàu caûi tieán, chieác maùy deät Toyoda vôùi öu ñieåm nhoû goïn, deã 
baûo trì, deã vaän haønh, giaù thaønh reû hôn raát nhieàu caùc ñoái thuû caïnh 
tranh nöôùc ngoaøi khaùc

(chæ coù 93 yen, trong khi maùy Hartmann cuûa Ñöùc giaù 872 yen vaø maùy 
Diederich cuûa Phaùp 389 yen) ñaõ thaønh coâng ñeán noãi khoâng theå ñaùp öùng 
kòp löôïng ñaët haøng

khoång loà töø caùc xí nghieäp deät may loaïi nhoû.

Töø nhöõng kinh nghieäm hoïc hoûi ñöôïc ôû nöôùc ngoaøi...

Ngay caû khi ñaõ thaønh ñaït, Sakichi vaãn luoân laëp laïi vôùi nhöõng coäng 
söï cuûa mình: "Nhaät Baûn vaãn coøn laø moät quoác gia ngheøo, caùc coâng ty, 
caùc nhaø laõnh ñaïo vaø

moïi coâng daân caàn tieáp tuïc hôïp taùc laøm vieäc vôùi nhau".

OÂng coå vuõ nhöõng nhaân vieân döôùi quyeàn raèng: "Tröôùc khi noùi khoâng 
theå, haõy thöû laøm vieäc ñoù moät laàn", vaø: "Ñöøng lo sôï seõ laøm sai", 
nhöõng khaåu hieäu maø chính

baûn thaân oâng ñaõ aùp duïng. Sakichi chæ ra cho moïi ngöôøi raèng ngay caû 
nhöõng thöù nhoû beù nhaát cuõng coù choã ñöùng cuûa rieâng noù vaø caàn ñöôïc 
coi troïng. Duø ñaõ laø

vò chuû tòch cuûa moät taäp ñoaøn lôùn, ngöôøi ta vaãn thaáy Sakichi nhaët 
nhöõng con ñinh oác, nhöõng mieáng vaûi boâng vuïn hay baát cöù thöù gì rôi 
treân neàn nhaø maùy.

Thaùng 5-1910, Sakichi quyeát ñònh laøm moät chuyeán tham quan Myõ vaø chaâu 
AÂu cuøng moät ngöôøi baïn thuôû thieáu thôøi vaø cuõng laø kyõ sö deät - Akiji 
Nishikawa. Sakichi

ôû Myõ naêm thaùng, ñi ñeán taát caû nhaø maùy deät ôû New York, Boston, New 
Bedford, Fall River, Providence vaø Worcester.

Luùc naøy haàu heát xöôûng may cuûa Myõ ñeàu söû duïng loaïi maùy deät töï 
ñoäng Northrop. Sau khi so saùnh toác ñoä, khaû naêng bò söï coá vaø chaát 
löôïng saûn phaåm taïo ra töø caùc

maùy deät naøy vôùi maùy deät cuûa mình, nieàm tin cuûa Sakichi vaøo nhöõng 
phaùt minh cuûa mình ñaõ phuïc hoài. OÂng cho raèng caùc maùy deät cuûa Myõ 
vaän haønh chaäm, ñoä oàn cao

vaø ñaëc bieät laø cô caáu thay suoát chæ khaù röôøm raø do ñoù gaây ra nhieàu 
loãi deät.

Tin töôûng vaøo nhöõng phaùt minh ñaày tính caïnh tranh cuûa mình, sau khi ôû 
Myõ, Sakichi ñeán Anh tieáp tuïc coâng vieäc ñieàu nghieân ôû caùc nhaø maùy 
vuøng Manchester,

sau ñoù ñi thaêm moät soá nhaø maùy deät khaùc ôû chaâu AÂu.

Trôû veà sau chuyeán ñi, Sakichi ñoân ñaùo vaän ñoäng voán, ñeán thaùng 10-1911 
oâng thueâ ñöôïc khoaûng 10.000m2 ñaát ôû phöôøng Eisei, quaän Taây thaønh phoá 
Nagoya, khôûi

coâng xaây nhaø maùy deät töï ñoäng. Laàn naøy oâng quyeát taâm ñoäc laäp kinh 
doanh nhaø maùy vôùi muïc ñích duøng nguoàn lôïi kinh doanh buø ñaép kinh phí 
nghieân cöùu vaø hoaøn

thieän chieác maùy deät töï ñoäng trong mô cuûa mình.

Cuøng vôùi gia ñình, oâng doïn ñeán ôû ngay taïi nhaø maùy vaø haèng ngaøy ñaém 
mình vaøo coâng vieäc. Moãi buoåi saùng tröôùc khi coâng nhaân ñeán nhaø maùy, 
Sakichi ñaõ coù maët

taïi phoøng laøm vieäc nghieân cöùu töøng maãu baûn veõ. Sau ñoù, oâng ra taän 
xöôûng saûn xuaát quan saùt nhöõng chieác maùy deät ñang vaän haønh ñeå tìm ra 
nhöõng chi tieát coù

theå caûi tieán, baát chaáp ngöôøi dính ñaày xaêng daàu. Buoåi toái, oâng laïi 
moät laàn nöõa nhoát mình trong vaên phoøng ñeå tieáp tuïc nghieân cöùu.

Thaùng 10-1918, Sakichi cuøng Akiji Nishikawa sang Trung Quoác nghieân cöùu 
trieån voïng phaùt trieån ñeå thaønh laäp moät coâng ty deät môùi ôû ñoù. Hai 
nguyeân nhaân saâu

xa khieán oâng tìm höôùng phaùt trieån thò tröôøng môùi chính laø: Thöù nhaát, 
hôn caû muïc ñích kinh doanh, oâng muoán phaùt trieån saûn xuaát ra nöôùc 
ngoaøi, ñieàu maø khoâng

maáy coâng ty deät cuûa Nhaät muoán thöïc hieän.

Thöù hai, ñieàu kieän soáng cuûa ngöôøi Nhaät ngaøy moät cao keøm theo chi phí 
nhaân coâng taêng vaø Sakichi nhaän ra raèng oâng caàn coù moät keá hoaïch 
quyeát ñònh ñeå chuyeån

höôùng saûn xuaát sang moät neàn kinh teá vôùi chi phí lao ñoäng reû hôn.

OÂng noùi: "Duøng chieán tranh, ñoå maùu chieám ñaát, môû roäng laõnh thoå laø 
chuyeän ñaõ xöa. Ngaøy nay töøng ngöôøi daân phaûi cuøng tìm hieåu laãn nhau, 
thaân thieän nheï nhaøng

baét tay, hoøa ñoàng kinh teá maø giuùp ñôõ nhau ñeå cuøng ñi leân...".

Sau hôn moät naêm trôøi khoå coâng tìm kieám ñaát laøm nhaø xöôûng, cuoái cuøng 
Sakichi cuõng mua ñöôïc 66.000m2 ñaát taïi thaønh phoá Thöôïng Haûi. OÂng laäp 
töùc khôûi coâng xaây

döïng nhaø maùy qui moâ lôùn treân moät nöûa dieän tích ñaát, laép ñaët daây 
chuyeàn maùy tinh cheá sôïi vaø maùy deät hieän ñaïi nhaát.

Sakichi moät mình hoaït ñoäng kinh doanh ñeán thaùng 11-1921, oâng môû roäng 
phaïm vi hoaït ñoäng vaø thaønh laäp Nhaø maùy deät boâng vaûi sôïi Toyoda taïi 
Thöôïng Haûi vôùi 400

maùy deät vaø cuøng gia ñình dôøi ñeán soáng taïi ñaây. Thaønh coâng cuûa 
chuyeán "phieâu löu" vöôït bieân giôùi naøy ñaõ mang laïi cho coâng ty nguoàn 
ngaân saùch caàn thieát cho

vieäc nghieân cöùu.

Coù theâm söï trôï giuùp töø con trai laø Kiichiro vöøa toát nghieäp chuyeân 
ngaønh coâng trình cô khí taïi Ñaïi hoïc hoaøng gia Tokyo, vaø sau khi ñaõ 
hoaøn toaøn yeân taâm vôùi

tình hình taøi chính cuûa coâng ty, Sakichi moät laàn nöõa boû laïi coâng vieäc 
kinh doanh, toaøn taâm toaøn yù doác heát trí oùc vaøo coâng vieäc nghieân cöùu 
caûi tieán maùy

deät coøn ñang boû dôû...

MY HOAN - LAÏC NHAÂN toång hôïp

Other related posts:

  • » Toyota Bat Dau Tu Chiec May Dt k2