Top 10 Thiet bi cong Nghe La Nhat The Gioi

Top 10 thi?t b? công ngh? l? nh?t th? gi?i g?n dây

T?p chí công ngh? TechEBlog v?a li?t kê Top 10 thi?t b? công ngh? cao thu?c 
d?ng k? l? nh?t th? gi?i trong th?i gian g?n dây. Chúng tôi xin l?n lu?t
gi?i thi?u các chi ti?t v? Top 10 này.

1. Di?n tho?i c?m ?ng chuy?n d?ng TeleSpy du?c th? hi?n du?i d?ng m?t máy di?n 
tho?i bàn trong dó du?c cài d?t m?t thi?t b? phát sóng c?m ?ng có tác d?ng
dò ra m?i chuy?n d?ng trong vòng bán kính m?t d?t kho?ng 10 mét và kho?ng 6 mét 
trên không trung. Tru?c khi ra kh?i nhà, ch? nhân có th? kích ho?t cho
nó ho?t d?ng. Khi phát hi?n ra m?t chuy?n d?ng dáng ng? nào dó, nó s? t? d?ng 
g?i di?n tho?i d?n m?t s? máy d?nh s?n d? c?nh báo.

Di?n tho?i c?m ?ng chuy?n d?ng

2. CJAM 1000, thi?t b? ch?n sóng di d?ng:  du?c thi?t k? chuyên dùng cho quân 
d?i và các y?u nhân du?c b?o v? k? lu?ng. Khi du?c kích ho?t, CJAM 1000 s?
vô hi?u hóa ho?t d?ng c?a t?t c? m?i lo?i sóng di d?ng ph? bi?n nhu sóng DTDD, 
sóng Wi-Fi. trong vòng bán kính 1km. CJAM 1000 có kích thu?c r?t nh? g?n,
ch? nhu m?t h?p d? ngh? xách tay. Không có m?t thi?t b? di?n t? phát sóng nào 
có th? ho?t d?ng trong vòng cuong t?a c?a nó. r?t h?u d?ng d? ngan ch?n vi?c
kích n? bom t? xa b?ng DTDD cung nhu ngan c?n ngay l?p t?c m?i muu d? xâm nh?p 
vào các m?ng thông qua sóng Windows-Fi.

CJAM 1000, thi?t b? ch?n sóng di d?ng

3. Camera tí hon CMOS: công ty SuperCircuits dã l?p k? l?c Guiness khi ch? t?o 
thành công m?t d?ng camera nh? nh?t th? gi?i có tên "PC208 Mini CMOS Camera".
?ng kính có th? quay phim ? góc d?n 55 d?, v?i 380 dòng hình ?nh, d?t d? rõ ?nh 
là 1,5 Lux. PC208 Mini du?c trang b? chip x? lý hình ?nh CMOS có du?ng
kính là 6,35mm. PC208 Mini có giá cung khá d? mua, ch? 150 USD.

Camera tí hon CMOS

4. Chu?t USB ghi âm CP-1: Dây du?c xem là lo?i chu?t "gián di?p" chính hi?u. Nó 
du?c k?t n?i v?i máy tính thông qua c?ng USB, có kh? nang ghi âm và luu
file âm thanh tr?c ti?p vào ? c?ng khi nó du?c k?t n?i v?i máy tính. N?u t?t 
máy tính thì nó s? v?n hành b?ng pin c?a riêng nó và luu âm thanh vào th?
nh? g?n trong. Ngoài ch?c nang ghi âm, nó cung ho?t d?ng ngon lành nhu m?i lo?i 
chu?t bình thu?ng. Nó có kích thu?c dài 95 mm; r?ng 53 mm; dày 35 mm và
n?ng 75g.

Chu?t USB ghi âm CP-1

5. Máy quét d?ng cây bútPlanon DocuPen RC800 có l? là máy quét nh? nh?t th? 
gi?i hi?n nay. Tuy nh? nhu th? nhung nó v?n làm vi?c r?t t?t v?i nh?ng van b?n
và hình ?nh t? c? gi?y A4 tr? xu?ng. Nó k?t n?i v?i máy tính thônb qua c?ng 
USB, b? nh? trong c?a RC80 cung d?t d?n 8MB, còn n?u c?n thêm ch? luu tr? thì
ngu?i dùng có th? g?n thêm th? nh? Micro SD vào khe nh? m? r?ng.

Máy quét d?ng cây bút

6. Vali b?o m?t an toàn nh?t th? gi?i: Dây là lo?i vali chuyên ch?a tài li?u 
m?t chuyên dùng cho các y?u nhân và du?c kích ho?t ch? d? b?o v? thông qua
b? di?u khi?n t? xa. N?u m?t tên tr?m nào dó xui x?o an hàng nh?m vali này thì 
khi d?ng vào nó s? phát ra m?t âm thanh kh?ng khi?p v?i t?n s? lên d?n 107
Dexiben. N?u tên tr?m v?n c? d?m an xôi dem di cho b?ng du?c thì sau khi h? 
còi, nó s? phát ra m?t dòng di?n lên d?n 80.000 vol, d? s?c ti?n tên tr?m vào.
tiên c?nh. Vali này du?c trang b? d?n 16 c?c pin d?c bi?t kèm theo 2 b? di?u 
khi?n t? xa.

Vali b?o m?t an toàn nh?t th? gi?i

7. XB30 RC, máy bay gián di?p tí hon hi?n d?i nh?t: du?c xem là lo?i máy bay 
gián di?p di?u khi?n t? xa b?ng sóng radio, có g?n camera quan sát truy?n tr?c
ti?p hình ?nh v? m?t d?t, thu?c lo?i hi?n d?i nh?t hi?n nay. XB30 RC có s?i 
cánh ch? kho?ng 1,4 mét, bay c?c êm b?ng cánh qu?t v?n hành b?ng pin. Nó có
kh? nang âm th?m bay vào các hang d?ng d? phát hi?n noi ?n náu c?a tàn quân 
Taliban.

XB30 RC, máy bay gián di?p tí hon hi?n d?i nh?t

8. Súng. dèn pin: là lo?i súng ng?n du?c ch? bi?n theo ki?u súng shotgun c?c k? 
l?i h?i và du?c ng?y trang h?t nhu m?t cây dèn pin chính hi?u. Khi mu?n
b?n, ngu?i dùng c?n ph?i chia ph?n duôi dèn v? phía m?c tiêu, lên nòng b?ng m?t 
móc d?c bi?t (nhu hình minh ho?) và và nh?n vào cò súng là m?t nút màu
den n?m g?n bóng dèn. Ngoài vi?c có th? gi?t ngu?i, nó cung ho?t d?ng t?t nhu 
m?t dèn pin bình thu?ng.

Súng. dèn pin

9. V-Rambo, thi?t b? truy?n tin quân d?i hi?n d?i nh?t th? gi?i: Tadiran 
Communications, m?t nhà th?u quân s? c?a M? dã ch? t?o ra m?t thi?t b? video 
truy?n
tin cho quân d?i M? thu?c d?ng hi?n d?i nh?t hi?n nay. Thi?t b? này có th? deo 
vào tay nhu m?t d?ng h? di?n t? lo?i l?n. V?i màn hình LCD 3 inch ho?t d?ng
? ch? d? 30 khung hình/giây, ngu?i s? d?ng có th? theo dõi toàn c?nh chi?n 
tru?ng do các camera s? tr?c ti?p truy?n v? do các tr?c thang bay ? t?m cao
quay du?c, cung nhu nh?n l?nh tr?c ti?p t? ban ch? huy. Giá c?a m?i m?t thi?t 
b? nhu v?y ch? có kho?ng. 50.000 USD. Thi?t b? này còn có tên riêng là Rambo
Watch.

Gi?y di?n t? d? phân gi?i cao nh?t th? gi?i

10. Gi?y di?n t? d? phân gi?i cao nh?t th? gi?i: Công ty Seiko Epson c?a Nh?t 
B?n v?a ch? t?o thành công m?t màn hình gi?y di?n t? (e-paper) d?t d? phân
gi?i d?n nh?ng 1.536 x 2.048 pixel, du?c cho là gi?y di?n t? có d? phân gi?i 
cao nh?t th? gi?i hi?n nay. Lo?i gi?y di?n t? này có cùng kích thu?c v?i gi?y
kh? A6, v?i du?ng chéo là 7,1 inch. Nó du?c trang b? công ngh? SUFTLA, cho phép 
các bóng bán d?n màng m?ng (TFT) di chuy?n d? dàng trong l?p ch?t n?n plastic.
Ngoài ra nó còn du?c tích h?p d?ng chip nh? linh ho?t, có th? u?n d?o ho?c cu?n 
tròn l?i du?c nhu m?t t?m bìa c?ng.

THIÊN TRANG

Other related posts:

  • » Top 10 Thiet bi cong Nghe La Nhat The Gioi