[SMCC] Toi nay VTV xin loi khan gia vu co Luom

T?i nay, VTV xin l?i khán gi? "v? cô Lu?m"

 
Nhà báo Kim Ngân cho bi?t, t?i nay 29.3, vào lúc 22 gi? 30 trong chuong trình 
"Ngu?i xây t? ?m", VTV s? có l?i xin l?i chính th?c t?i khán gi? truy?n hình v? 
"v? cô Lu?m". 

Chuong trình này cung s? du?c phát l?i vào 8h sáng mai, 30.3.


Th?i gian qua, du lu?n xôn xao, b?c xúc sau khi báo chí phát hi?n nhân v?t 
trong chuong trình "Ngu?i xây t? ?m" phát sóng ngày 25.1.2011 là "ngu?i gi?" 
v?i tên th?t là Tr?n Th? Thu? Duong.

Vào t?i 8.3, tru?c khi phát sóng chuong trình "Ngu?i xây t? ?m" hàng tu?n, nhà 
báo Kim Ngân - ngu?i ph? trách chuong trình dã có l?i nói rõ thêm v? s? vi?c 
"cô Lu?m" lên sóng truy?n hình nói d?i nhà dài và khán gi?. Tuy nhiên, do 
chuong trình chua có l?i xin l?i chính th?c khán gi? truy?n hình, nên th?i gian 
qua du lu?n dã không d?ng tình v?i cách x? lý này.

(theo danviet)


Other related posts:

  • » [SMCC] Toi nay VTV xin loi khan gia vu co Luom - Nguyen Hong Van