[SMCC] Tìm th?y thành ph? huy?n tho?i Atlantis

Tìm th?y thành ph? huy?n tho?i Atlantis

 
M?t nhóm các nhà nghiên c?u do M? d?ng d?u có th? dã xác d?nh du?c v? trí thành 
ph? dã m?t Atlantis - dô th? huy?n tho?i du?c tin là b? chôn vùi b?i m?t tr?n 
sóng th?n hàng nghìn nam tru?c ? ni?m nam Tây Ban Nha. 


?nh mô ph?ng thành ph? dã m?t Atlantis.
"Dây là s?c m?nh c?a nh?ng tr?n sóng th?n", tru?ng nhóm nghiên c?u Richard 
Freund nói.

"R?t khó có th? tu?ng tu?ng r?ng sóng th?n có th? d? b? sâu 100km trong d?t 
li?n, nhung dó là nh?ng gì chúng ta dang nói d?n", ông Freund, giáo su t?i D?i 
h?c Hartford, Connecticut, ngu?i d?ng d?u nhóm nghiên c?u qu?c t? nh?m tìm ki?m 
d?a di?m th?t s? c?a thành ph? Atlantis, cho hay.

D? gi?i mã di?u bí ?n nhi?u nam qua, nhóm nghiên c?u dã s? d?ng b?c ?nh v? tinh 
v? m?t thành ph? du?c cho là b? nh?n chìm d? tìm ra m?t d?a di?m ? ngay phía 
b?c Cadiz, Tây Ban Nha. T?i noi này, v?n b? chôn vùi trong nh?ng vùng d?m l?y 
r?ng l?n c?a công viên Dona Ana, h? tin r?ng h? dã tìm th?y thành ph? c? du?c 
bi?t d?n v?i tên g?i Atlantis.

Nhóm các nhà kh?o c? và d?a ch?t dã k?t h?p s? d?ng radar m?t d?t, b?n d? s? và 
công ngh? du?i nu?c d? nghiên c?u khu v?c.

T?i dây, nhóm nghiên c?u dã phát hi?n m?t lo?t "các thành ph? tu?ng ni?m" k? 
l?, du?c nh?ng ngu?i lánh n?n xây d?ng trên hình ?nh c?a Atlantis sau khi thành 
ph? b? phá h?y b?i m?t tr?n sóng th?n. Di?u dó dã giúp các nhà nghiên c?u có 
thêm b?ng ch?ng và s? tin tu?ng.

Ông Freund cho hay nh?ng ngu?i Atlantis may m?n sóng sót sau sóng th?n dã ch?y 
vào trong d?t li?n và xây d?ng các thành ph? m?i t?i dó.

M?c dù r?t khó có th? bi?t ch?c ch?n d?a di?m t?i Tây Nha Nha có ph?i là 
Atlantis nhung vi?c phát hi?n "các thành ph? tu?ng ni?m" khi?n ông Freund tin 
tu?ng r?ng Atlantis dã b? chôn vùi trong nh?ng ngôi nhà bùn ? b? bi?n phía nam 
Tây Ban Nha.

"Chúng tôi tìm th?y m?t th? mà ông ai t?ng nhìn th?y tru?c dó, giúp t?o thêm s? 
tin tu?ng, d?c bi?t là v? m?t kh?o c? h?c", ông Freund nói.

Tri?t gia ngu?i Hy L?p Plato t?ng vi?t v? Atlantis kho?ng 2.600 nam v? tru?c, 
miêu t? dây là "m?t hòn d?o n?m phía tru?c eo bi?n Gibraltar". S? d?ng các miêu 
t? c?a Plato v? Atlantis nhu m?t b?n d?, các nhà nghiên c?u dã t?p trung vào 
D?a Trung H?i và D?i Tây Duong, noi có kh? nang Atlantis t?ng t?n t?i.

Ông Freund cho hay các tr?n sóng th?n trong khu v?c dã du?c ghi phép nhi?u th? 
k? nay. M?t trong nh?ng tr?n sóng th?n m?nh nh?t là con sóng th?n cao tuong 
duong tòa nhà 10 t?ng t?ng d? b? vào Lisbon tháng 11/1755.

Nh?ng ghi phép c?a Plato t? kho?ng nam 360 tru?c Công nguyên du?c xem là nh?ng 
ngu?n thông tin l?ch s? duy nh?t v? thành ph? huy?n tho?i này. Plato nói hòn 
d?o mà ông g?i là Atlantis "dã bi?n m?t vào bi?n sâu ch? trong m?t ngày và m?t 
dêm.".

D?a vào các ghi chép c?a Plato, các s? gia dã d?n doán v? d?a di?m c?a Atlantis 
nhi?u th? k? nay, m?c dù không ai xác nh?n du?c s? t?n t?i c?a nó.

Nam 2009, m?t ngu?i dàn ông Anh kh?ng d?nh dã tìm th?y thành ph? th?t l?c 
Atlantis du?i d?i duong ngoài khoi b? bi?n châu Phi nh? công c? tìm ki?m Google 
Ocean, m?t ti?u công c? c?a Google Earth.

Các chuyên gia d? ki?n s? ti?n hành thêm nhi?u cu?c khai qu?t n?a t?i d?a di?m 
mà h? tin là Atlantis t?ng t?n t?i và các thành ph? bí ?n ? mi?n trung Tây Ban 
Nha d? nghiên c?u ch?t ch? hon s? hình thành d?a ch?t và d? xác d?nh niên d?i 
các d? v?t.

(theo dantri)

Other related posts:

  • » [SMCC] Tìm th?y thành ph? huy?n tho?i Atlantis - Nguyen Hong Van