Tinh cach ong bo tac dong den su nghiep con cai

Tính cách ông b? tác d?ng d?n s? nghi?p con cái

Thành công hay th?t b?i trong công vi?c có th? là k?t qu? c?a vi?c b?n có m?t 
ông b? nhu th? nào. Dó là n?i dung cu?n sách Nhân t? ông b? do nhà tâm lý
h?c ngu?i M? S.Poulter là tác gi?.

Ông chia các ông b? ra 5 lo?i khác nhau d?a trên các tiêu chí: c?c k? thành 
công, "bom h?n gi?", th? d?ng, b? roi con cái và giàu lòng tr?c ?n/dày d?n kinh
nghi?m. Ch?ng h?n nhu con c?a nh?ng ông b? "bom h?n gi?" (thu?ng xuyên "n?i 
tr?n lôi dình") thu?ng có kh? nang "d?c" du?c suy nghi và tâm tr?ng c?a ngu?i
khác, t? dó giúp h? hoàn thành t?t công vi?c ? cuong v? giám d?c nhân s? ho?c 
nhà dàm phán.

Tuy nhiên, nh?ng ông b? nhu th? này có khuynh hu?ng làm cho con h? khó d?t du?c 
c?m giác bình an trong lòng cung nhu tin tu?ng vào ngu?i khác. Còn nh?ng
d?a con b? b? b? roi s? có th? c?c k? thành d?t vu?t xa b? c?a mình ho?c thu?ng 
trút s? gi?n d? lên c?p trên. Tác gi? cho r?ng tính cách ông b? s? tác
d?ng d?n vi?c li?u con cái c?a h? sau này có hòa h?p v?i d?ng nghi?p hay không, 
có óc kinh doanh hay không, có lo l?ng thái quá v? ngh? nghi?p hay không
ho?c có th? tr? thành lãnh d?o hay không... (Reuters)

Doan Nh?t

Other related posts:

  • » Tinh cach ong bo tac dong den su nghiep con cai