Tinh Ban Ki La Cua doan Chuan, Tu Linh

Tình b?n k? l? gi?a Doàn Chu?n và T? Linh


T? Linh, d?ng tác gi? v?i Doàn Chu?n trong nhi?u ca khúc, là m?t ngu?i kín dáo. 
C?m tu?ng nhu Doàn Chu?n sôi n?i và h?n nhiên bao nhiêu thì T? Linh l?i
âm tr?m và gi? k? b?y nhiêu. Ngu?i ta thu?ng nói d?n tình b?n th?y chung k? l? 
c?a h?, nhung ch?ng ai bi?t h? dã tâm s? v?i nhau nh?ng gì và dã cùng sáng
tác các tác ph?m rung d?ng lòng ngu?i nhu th? nào.

Hình ?nh hàng xóm luu gi? l?i ch? là hàng sáng Doàn Chu?n di b? qua nhà T? Linh 
r?i c? hai d?n m?t quán cà phê bình dân ? ph? Phan B?i Châu.

Bà Chu?n cho bi?t: "T? Linh r?t ít nói. D?n nhà tôi, ông nhà tôi c? nói, c? 
dàn, c? hát, còn ông ?y ng?i im, nghe, u?ng cà phê, r?i v?". Bà Chu?n b?o: "Ông
?y có bi?t danh Tu Lì mà. Sau ông Chu?n b?o cái tên này không h?p v?i nh?c nên 
ông Chu?n d?t l?i là T? Linh".

Ngu?i ta nói ông Chu?n quý b?n, mu?n b?n n?i ti?ng nhu mình nên d? tên b?n vào 
làm d?ng tác gi? ch? nh?c và l?i c?a ông Chu?n c?. (?)

Lúc nh?c si Doàn Chu?n còn s?ng, chúng tôi g?p, có h?i, ông khi dó b? b?nh nên 
không còn nói du?c rõ l?i n?a. Bà Doàn Chu?n b?o: "Tác ph?m ph?n l?n là c?a
nhà tôi, ông T? Linh chuyên v? nhi?p ?nh".

Nh?ng tác ph?m c?a Doàn Chu?n d?u là nh?c tình, vi?t cho ngu?i con gái c? th? 
mà ông yêu, không th? hai ngu?i dàn ông chung m?t tâm tr?ng nhu v?y du?c,
không cùng ch?p bút du?c?

S? th?t v? vi?c hai tác gi? d?ng s? h?u nh?ng b?n tình ca r?t riêng tu cho ch? 
M, ch? T . (Mà sau này ngu?i ta còn th?y ông Chu?n v?a dàn v?a khóc) mãi
mãi s? v?n là câu h?i.

Du?ng nhu c? hai ông thích d? cho d?i câu h?i nhu v?y. Nhi?u b?n vi?t tay m?i 
nh?t c?a Doàn Chu?n (sau khi T? Linh dã m?t) v?n d?u ghi: nh?c Doàn Chu?n,
l?i T? Linh.

Công vi?c sáng tác không ch? là tác ph?m, không ch? là n?t nh?c và câu ch? 
trong m?t b?n nh?c, ngu?i ngh? si c?n m?t không gian s?ng và không gian làm vi?c
thu?ng tr?c, c?n nh?ng m?i chia s? v? lý thuy?t, nh?ng d?nh hu?ng trong sáng 
tác, th?m chí dôi khi là c? c?u trúc, ngôn t? c?a m?t tác ph?m, ho?c v? cách
mà ngh? si dua tác ph?m d?n v?i công chúng.

Nh?ng ngu?i có cá tính và thích s? riêng tu nh?t, dôi khi l?i là ngu?i có nhu 
c?u chia s? nh?t. Ch? có di?u không ph?i v?i b?t c? ai anh ta cung chia s?.
Tru?ng h?p các tác ph?m c?a Doàn Chu?n và T? Linh, dóng góp c?a t?ng ngu?i d?n 
dâu, câu h?i này s? mãi mãi bí ?n.

Anh An con trai ông T? Linh nói: "Không có T? Linh thì không có Doàn Chu?n. Hai 
ông dã là m?t r?i". "Ban d?u ông Chu?n choi thân v?i bác tôi, sau chuy?n
qua thân v?i b? tôi".

Nh?ng hình ?nh mà anh An nh? mãi, d?y là trong b?n tháng b? anh ?m li?t giu?ng, 
sáng nào ông Chu?n cung mang cháo sang cho b?n, ng?i nói chuy?n cho ông
T? Linh nghe, ít nh?t là hai ti?ng, r?i m?i v?. Ông T? Linh n?m trên giu?ng, 
nói và vi?t d?u khó khan, b?n bè v?n không nhi?u, ch?c là ông dã r?t vui.

Doàn Chu?n vi?t cáo phó dang báo cho T? Linh. Anh An nh?c d?n vòng hoa vi?ng 
b?n c?a Doàn Chu?n in dòng ch?: "T?m bi?t T? Linh". Thu?ng, ngu?i ta vi?ng
d? là "vinh bi?t".

T? Linh m?t nam 1992, không lâu sau dó Doàn Chu?n b? tai bi?n, nói nang r?t khó 
khan và ông h?u nhu im l?ng cho d?n lúc qua d?i.

H? không ch? là d?ng tác gi? trong âm nh?c. Gia dình T? Linh còn gi? l?i nh?ng 
gi?y m?i xem phim c?a r?p D?i D?ng trong dó d? giám d?c là Doàn Chu?n và
phó giám d?c T? Linh.

Doàn Chu?n quê ? H?i Phòng, gia dình có hãng nu?c m?m V?n Vân n?i ti?ng dóng 
t?i dó. Gia dình T? Linh là nhà xu?t nh?p kh?u, có co s? ? thành ph? c?ng và
cung thu?ng xu?ng H?i Phòng b?ng xe hoi riêng.

R?p D?i D?ng,T? Linh d?m trách nhi?u công vi?c. Doàn Chu?n v?i chi?c xe hoi 
sang nh?t B?c K?, b?n tính lãng m?n da tình, không bi?t kinh doanh và có l?
là ch?ng bi?t làm vi?c gì ngoài sáng tác nh?c, ông thu?ng chí thú v?i các tác 
ph?m. Bà Doàn Chu?n cung nói nhu v?y.

Anh An: "C? tôi sinh nam 1926 tên th?c là Hà Dình Thâu. Tham gia d?i thanh niên 
xung phong thành Hoàng Di?u. C? ít nói. Tôi nh? nam 1979 c? di vào Sài Gòn,
mua du?c dài bang c?i dem ra. Hai c? ng?i nghe v?i nhau, m?y bài li?n, thích 
l?m".

Nói v? b?, anh An ch? k?t lu?n nhu sau: "B? mình ph?i s?ng nhu th? nào d?y m?i 
có m?t ngu?i b?n chung th?y nhu v?y". "Mình v?n nh?n ti?n b?n quy?n tác ph?m.
B?n/sáu. Mình b?n bên bác Chu?n sáu. Ba rem mà". Có th?i gian anh An theo h?c 
ký xu?ng âm và dàn bên nhà c? Chu?n, nhung sau không theo ngh?. Lúc nh? cung
su?t ngày dò dài d? nghe nh?c th? gi?i.

Anh An nói thêm: "Lúc g?n m?t b? tôi vi?t b?ng tay trái cho tôi m?y lá thu, 
nhung tôi dau xót quá, th?p huong xin c?, r?i d?t. Suy nghi c?a c? lúc dó r?i
r?c. Ý là c? d?i cho các con, m?c dù có chuy?n này chuy?n n?, nhung lúc nào 
cung nghi cho con. Cái này cái n?, ch? là phù phi?m, d?i khái là nh?ng chuy?n
riêng tu c?a c? ?y mà. Tôi thì ch? mu?n gi? l?i nh?ng cái gì nó vui, nó d?p, 
còn cái gì g?i cái dau thuong, mình b? di".

TR?N NGUYÊN ANH (Báo VietNamNet)

Nguyen Khanh Quoc
Home:
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel:
84-8-8625-846
Mobile:
84-907-999-012
e-mail:
khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name:
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID:
khanhquoc78

Other related posts:

  • » Tinh Ban Ki La Cua doan Chuan, Tu Linh