Tin Ve Vu Duc Me Khoc O Nha Tho Duc Ba

V? tin d?n th?t thi?t "D?c M? khóc" ? nhà th? D?c Bà (TP.HCM)


Nh?ng ngu?i bán ?nh "vô mánh" - (?nh: D.D.Minh)

Các cha x? d?o Công giáo ? TP.HCM kh?ng d?nh tin d?n "D?c M? khóc" là không có 
co s? nhung trong ngày 30/10, hàng ngàn ngu?i v?n d? v? khu v?c tru?c chân
tu?ng D?c M? d? c?u nguy?n và... mua ?nh!

Lúc 22 gi? 40 ngày 29.10, di?n tho?i di d?ng c?a chúng tôi nh?n du?c tin nh?n 
c?a m?t ngu?i b?n: "? nhà th? D?c Bà, D?c M? dang khóc". G?i di?n cho m?t
ngu?i b?n thu?ng di dêm, anh cung trên du?ng d?n "hi?n tru?ng" và l?t gi?a m?t 
v? k?t xe kéo dài trên du?ng Nguy?n Du (P.B?n Nghé, Q.1), do dòng ngu?i
hi?u k? c? m?i lúc m?t dông t? t?u v? tru?c tu?ng D?c M? d? xem m?t v?t tr?ng 
bên má trái ch?y dài t? h?c m?t xu?ng d?n c?m. D?n sáng 30.10 thì l?c lu?ng
công an dã ph?i d?ng hàng rào phong t?a toàn b? các ng? du?ng d?n vào khu v?c 
nhà th? D?c Bà, ngan không cho ô tô và xe g?n máy vào d? b?o d?m tr?t t?
cho dòng ngu?i tham quan tu?ng D?c M?. Trao d?i v?i chúng tôi, m?t quan ch?c 
c?a UBND Q.1 nói r?ng chính quy?n s? n? l?c làm t?t công tác gi? gìn an ninh
tr?t t?, d?m b?o an toàn cho ngu?i dân d?n tham quan tu?ng D?c M? ch? không 
bình lu?n gì v? v?n d? này.

"Tu?ng d?t ngoài tr?i không có lau chùi nên có th? có v?t này v?t khác sau khi 
mua". Linh m?c Hu?nh Công Minh, Chánh x? nhà th? D?c Bà

Có m?t t?i hi?n tru?ng su?t ngày hôm qua, chúng tôi ghi nh?n vi?c tham quan c?a 
ngu?i dân, dù m?i lúc m?t dông, già có, tr? có... nhung dã di?n ra trong
c?nh tr?t t?. H?u h?t nh?ng ph? n? l?n tu?i và tr? em di theo d?u không ti?p 
c?n du?c khu v?c tru?c m?t và du?i chân tu?ng D?c M? d? có th? nhìn th?y v?t
tr?ng thì dã có s?n nh?ng b?c ?nh chân dung D?c M? du?c nh?ng ngu?i "nh?y bén" 
? khu v?c nhà th? D?c Bà bán l?i v?i giá 10.000 d?ng (?nh kh? 10x15 cm)
và 5.000 d?ng (kh? 9x12 cm) m?t t?m. M?t s? ngu?i t? ra "chuyên nghi?p" thì 
l?ng l?ng tru?c ng?c nh?ng chi?c ?ng nhòm lo?i l?n nhung cung ch? ng?m m?t
chút thì t?n ra chi?m linh nh?ng bang gh? dá ng?i ngh? chân r?i tháo lui theo 
hu?ng du?ng Lê Du?n. Nhung dòng ngu?i m?i c? liên t?c d? v?, t? t?u tru?c
tu?ng D?c M? và c?u nguy?n...

Tr? l?i ph?ng v?n c?a Dài truy?n hình TP.HCM t?i 30/10, linh m?c Nguy?n Công 
Danh, Ch? t?ch ?y ban doàn k?t Công giáo TP.HCM nói: "Tôi dánh giá thêm, tin
này là tin b?a d?t ch? không ch? là th?t thi?t. B?i vì nhu ý cha Hu?nh Công 
Minh nói, thì tu?ng d?t ? ngoài tr?i cho nên mua gió, r?i trong di?u ki?n ánh
sáng bu?i t?i không du?c rõ, nhi?u ngu?i h? c? nghe d?n, nghe d?n, r?i tu?ng 
r?ng D?c M? khóc, nhung mà không có co s?. Trong d?o Công giáo, chúng tôi
r?t yêu m?n D?c M? tôn sùng D?c M?, nhung mà trên co s? h?p lý. Còn nh?ng v?n 
d? b?a d?t nhu v?y hay không có co s? thì chúng tôi h?t s?c th?n tr?ng. Cho
nên tru?c tin này, chúng tôi nghi r?ng nên có s? nh?n d?nh cho rõ hon và cung 
d?ng làm cho nó lan tràn...".

Th?c ra t? ngay trong dêm 29.10, linh m?c Hu?nh Công Minh, Chánh x? nhà th? D?c 
Bà cùng v?i c?p du?i c?a mình dã có m?t t?i hi?n tru?ng d? gi?i thích cho
m?i ngu?i r?ng không có co s? nào d? nói D?c M? khóc, nhung v?n không gi?i tán 
du?c dám dông. D?n sáng 30.10, Báo Sài Gòn Gi?i Phóng phát hành dã dang
ý ki?n c?a linh m?c Chánh x? nhà th? D?c Bà, nguyên van nhu sau: "Dây là tin 
d?n th?t thi?t. Vì tu?ng d?t ngoài tr?i không có lau chùi nên có th? có v?t
này v?t khác sau khi mua. Và có th? có nhi?u ngu?i có lòng tin, nhìn vào c? 
tu?ng D?c M? khóc, ch? không d?a trên co s? nào...".

Và trong khi dám dông hàng tram ngu?i v?n t?p trung tru?c tu?ng D?c M? thì 
trong ngày hôm qua, các l? ? nhà th? D?c Bà v?n di?n ra bình thu?ng, các cha
d?o th?m chí dã không d? c?p gì d?n "hi?n tu?ng" ?y trong phiên l?. Còn t?i Tòa 
T?ng giám m?c ? du?ng Nguy?n Dình Chi?u, c? hai c?ng d?u im ?m dóng su?t
trong ngày hôm qua khi chúng tôi tìm d?n. Qua nhi?u cu?c di?n tho?i, th?y chúng 
tôi nài n? xin g?p D?c H?ng y, nhân viên tr?c t?ng dài c?a Tòa T?ng giám
m?c khuyên: "Cha Chánh x? nhà th? D?c Bà dã phát bi?u trên Báo Sài Gòn Gi?i 
Phóng r?i, các anh c? d?c di, h?i n?a cung v?y thôi".

Võ Kh?i

Other related posts:

  • » Tin Ve Vu Duc Me Khoc O Nha Tho Duc Ba