Tim thay 11 bai ca that lac cua nhac si Hoang Quy

Tìm th?y 11 bài ca th?t l?c c?a nh?c si Hoàng Quý


Nh?c si Hoàng Quý (1920 - 1946), tác gi? c?a Cô láng gi?ng b?t h?, dã d? l?i 
m?t di s?n âm nh?c trên 70 ca khúc trong cu?c d?i m?nh y?u c?a mình. Trong
dó có 11 ca khúc, hành khúc lâu nay b? th?t l?c

Giáo su - nh?c si Tô Vu m?ng r? khoe 11 b?n nh?c chua ph? bi?n c?a anh trai ông 
- nh?c si Hoàng Quý - in kho?ng th?i gian t? nam 1941 d?n 1946 t?i Hà N?i
và H?i Phòng v?a du?c H?i nh?c si Vi?t Nam t? ch?c bàn giao cho gia dình thông 
qua nh?c si Tô Vu.

D?ng v?ng tr? v?

Nh?c si Tô Vu xúc d?ng c?m on nhà báo Nh?t Hoa Khanh thêm m?t l?n n?a vì anh 
Khanh có công suu t?m 11 b?n nh?c tu?ng nhu dã m?t theo th?i gian và th?i cu?c.
C?m 11 b?n photocopy dã m? các n?t nh?c, nét ch?, giáo su - nh?c si Tô Vu h?i 
nh? nh?ng giai di?u c?a ngu?i anh trai nhu v?n còn tr?m b?ng trong ký ?c
ông thu? hào hùng ?y.

C? nh?c si Hoàng Quý

Thu? ?y, nh?c si Hoàng Quý tham gia hu?ng d?o sinh và làm tru?ng m?t nhóm, 
trong th?i gian 1941 d?n 1946 nh?c si Hoàng Quý dã t? ch?c th?c hi?n 7 t?p nh?c
l?y tên D?ng v?ng. Các bài hát trong D?ng v?ng da ph?n nói lên vai trò, khát 
v?ng c?a thanh niên b?y gi? tru?c l?ch s? dân t?c ch?u ách th?ng tr? c?a th?c
dân và phát xít. M?i bài hát trong D?ng v?ng ngoài ca ng?i tình yêu dôi l?a, 
quê huong... còn kêu g?i thanh niên d?ng lên giành t? ch?. Chính vì v?y, nhóm
D?ng v?ng lôi kéo du?c nhi?u nh?c si cùng th?i v?i Hoàng Quý nhu Luu H?u Phu?c, 
Canh Thân, Hoàng D?... tham gia.

Trong 2 t?p ca khúc và 3 bài hát l? v?a du?c nhà báo Nh?t Hoa Khanh suu t?m 
du?c, dáng chú ý có m?t t?p g?m toàn các hành khúc kêu g?i thanh niên lên du?ng
c?u nu?c. Dù t?p nh?c này qua b?n photocopy r?t m?, nhung v?n còn nhìn rõ ?nh 
bìa m?t thanh niên d?u d?i nón lá, tay c?m súng tru?ng, m?t ng?ng cao...
Nh?c si Tô Vu xác nh?n, t?p hành khúc này in vào kho?ng tháng 11-1945 g?m các 
b?n Tráng si ca, Lên du?ng, Thanh niên c?u qu?c ca, Du kích ti?n quân ca,
Dân quân ái qu?c ca và D?ng tâm. Ba hành khúc l? còn l?i: Quy?t chi?n d?u, 
Giành t? do và Sa tru?ng ti?n hành khúc, trong dó Giành t? do là trích do?n
v? nh?c k?ch Ti?ng v?ng non sông c?a Hoàng Quý so?n tru?c Cách M?ng Tháng Tám. 
Nh?c si Tô Vu k?: "Anh Hoàng Quý có hai nh?c k?ch là Ti?ng v?ng non sông
và Ti?ng hát chinh phu, g?i là nh?c k?ch thì chua dúng, ph?i g?i là nh?c c?nh 
m?i chính xác vì d? dài m?t nh?c c?nh ch? kho?ng 25 phút. Tôi dã xem bu?i
di?n Ti?ng hát chinh phu t?i H?i Phòng do m?t thành viên trong D?ng v?ng hát là 
ch? Hoàng Oanh. Sau vì toàn qu?c tiêu th? kháng chi?n, nên khi gia dình
tôi lên chi?n khu, Tây vào dã l?y di t?t c?."

Âm nh?c c?a Hoàng Quý dù trên m?t m?ch ngu?n yêu nu?c nhung v?n th?y rõ xu 
hu?ng c?a th?i k? ho?t d?ng v?a bí m?t v?a công khai sau Cách m?ng Tháng Tám
thành công. Tru?c cách m?ng, v?n nh?ng tình c?m yêu nu?c d?t dào dó nhung các 
tác ph?m âm nh?c c?a nh?c si Hoàng Quý du?c "hóa trang" b?ng nh?ng tên g?i
nh? nhàng nhu Huong quê, B?n du?ng, Chi?u xuân, Vui xuân, Du?i bóng thông 
xanh... Dó cung là xu hu?ng âm nh?c c?a th? h? nh?c si trong th?i k? dân t?c
vùng lên t? d?i d?i. Mãi sau Cách m?ng Tháng Tám thành công, nh?c si Tô Vu m?i 
bi?t anh trai mình là Vi?t Minh n?m vùng.

"Bi?t cô có còn nh? d?n tôi..."

Nh?c si Tô Vu k? r?ng, th?i dó in nh?c r?t khó khan vì công ngh? in chua nhu 
bây gi?, l?i thêm ki?m duy?t g?t gao vô cùng. D? làm du?c 7 t?p D?ng v?ng,
nh?c si Hoàng Quý m?t r?t nhi?u công s?c n?u không có s? tr? giúp c?a b?n bè và 
nh?t là s? giúp s?c c?a NXB L?a H?ng - Hà N?i. Th? nhung, sau Cách m?ng
Tháng Tám, c? nu?c dang g?p khó khan thì nh?c si Hoàng Quý v?n mi?t mài t? in 
nh?c c?a chính mình ph?c v? nhi?m v? tuyên truy?n m?i. B?n nh?c Sa tru?ng
ti?n hành khúc in cu?i nam 1945 có hình bìa m?t ngu?i cu?i ng?a, tay c?m súng 
ng?n nhu dang phi vào quân gi?c v?i dòng ch? "tác gi? xu?t b?n", cu?i cùng
là tên và d?a ch? NXB Hoàng Kim Quý - 125 D?i l? H? Chí Minh - H?i Phòng. Dây 
là m?t trong nh?ng chi ti?t thú v? v? con du?ng mang tên Bác H? in trên các
t?p nh?c c?a Hoàng Quý.

Nhu trên dã nói, các nh?c si cùng th?i dã t?ng c?ng tác nh?c v?i D?ng v?ng, 
nh?t là nh?c si Luu H?u Phu?c. Nhi?u ngu?i cho r?ng, nh?c si Luu H?u Phu?c ?
Hà N?i trong khi Hoàng Quý ? H?i Phòng mà in nh?c l?i ? Hà N?i thì c? gì Luu 
H?u Phu?c ph?i g?i nh?c xu?ng H?i Phòng r?i quay vòng v? Hà N?i in. Trong
các ca khúc suu t?p du?c ph?n nào dã ch?ng minh nh?c si th?i dó quan h? v?i 
nhau r?t kh?ng khít. C? th? b?n B?n du?ng, Vui xuân là tác ph?m chung c?a Hoàng
Quý (góp l?i ca) và Luu H?u Phu?c (góp âm nh?c). B?n Dân quân ái qu?c ca cung 
là s? sáng t?o chung c?a Hoàng Quý và Canh Thân (tác gi? Cô hàng cà phê)...
Nh?c si Tô Vu còn dua ra d?n ch?ng m?i quan h? c?a th? h? nh?c si này dù th?i 
ti?n kh?i nghia h? ho?t d?ng công khai hay bí m?t: "Nh?c si D? Nhu?n có bài
Du kích ca, Van Cao có bài Ti?n quân ca thì Hoàng Quý có bài Du kích ti?n quân 
ca. Nh?c d?n Van Cao, tôi nh? anh Van Cao dã t?ng trú trên gác nhà tôi m?t
tu?n l? li?n khi b? Nh?t truy b?t vì anh dã ám sát tên tay sai c? b? c?a Nh?t. 
Nh?c si Phan Hu?nh Di?u có bài Gi?i phóng quân, chính anh Phan Hu?nh Di?u
nói v?i tôi bài này anh vi?t khi nghe bài C?m t? quân c?a Hoàng Quý khi doàn 
quân Nam ti?n hát vang trên sân ga Dà N?ng".

"Cô láng gi?ng oi, không bi?t cô có còn nh? d?n tôi... ", l?i bài hát Cô láng 
gi?ng v?n còn th?n th?c trong h?n bao th? h? khi bu?c vào ngu?ng tu?i h?n
hò. Ra di ? tu?i 26 sau con b?o b?nh, nh?c si Hoàng Quý d? l?i bao ng? ngàng, 
dang d?, nu?i ti?c... trong lòng b?n bè m?t thu? và công chúng m?n yêu ông.
Th? nhung Cô láng gi?ng làm d?m say bao nhiêu ngu?i có th?c trong ca khúc Hoàng 
Quý không? Nh?c si Tô Vu m?m cu?i: "Có ch?, cô láng gi?ng có hình m?u th?t
ngoài d?i ch?, nhung tôi không bi?t c? th? là ai. Anh Hoàng Quý r?t d?p trai, 
l?i tài hoa n?a, l? nào cô láng gi?ng ch? có trong tu?ng tu?ng?".

Tr?n Hoàng Nhân

Other related posts:

  • » Tim thay 11 bai ca that lac cua nhac si Hoang Quy