Tim duong di tai Ha Noi va TP.HCM qua mang Internet

Tìm du?ng di t?i Hà N?i và TP.HCM qua m?ng Internet

Ngày nay, v?i s? tr? giúp c?a Internet thì b?n s? không khó khan gì khi tìm 
du?ng di l?i ? các thành ph? l?n. Và m?t trong nh?ng website ti?ng Vi?t h? tr?
b?n tìm ki?m nhanh và hu?ng d?n du?ng di l?i cho b?n dó là website:
http://www.diadiem.com.
Hi?n t?i, website này h? tr? b?n tìm du?ng di l?i t?i Th? dô Hà N?i & Thành ph? 
H? Chí Minh.

Khi d?n v?i website này, b?n s? d? dàng và nhanh chóng  tìm ra noi mình mu?n 
d?n và b?n có th? di theo nh?ng tuy?n du?ng nào d? d?n du?c noi c?n d?n. ?
website này, b?n có th? tìm ki?m nhanh theo b?n d?, tên công ty ho?c s? di?n 
tho?i. Cách tìm du?ng di b?n có th? làm theo các hu?ng d?n nhu trong bài vi?t
này.

1. Tra c?u du?ng di theo b?n d?:

- Bu?c 1: D?u tiên, b?n truy c?p vào website
http://www.diadiem.com
r?i b?m vào nút "B?n d?".

- Bu?c 2: Ti?p theo, b?n b?m ch?n "TP. H? Chí Minh" n?u b?n mu?n tìm du?ng di ? 
TPHCM, ho?c b?n b?m ch?n "Hà N?i" n?u b?n c?n tìm du?ng di ? Hà N?i.

- Bu?c 3: Bây gi?, b?n nh?p vào các thông tin v? noi b?n c?n tìm nhu: S? nhà, 
du?ng, phu?ng, qu?n. B?n nh?p các thông tin này b?ng ti?ng Vi?t không d?u.
Tên tuy?n du?ng trong ô "Du?ng" b?n b?t bu?c ph?i nh?p vào, các m?c khác có th? 
d? tr?ng n?u b?n không bi?t rõ.

- Bu?c 4: Nh?p xong, b?n b?m vào nút "Tìm" d? xem du?ng di và v? trí c?a d?a 
di?m mà b?n c?n tìm trên b?n d?. Ð?a ch? trên b?n d? ch? mang tính ch?t tham
kh?o, không th?t s? chính xác hoàn toàn trên th?c t? do có nhi?u y?u t? khách 
quan. D? phóng l?n hay thu nh? b?n d?, b?n b?m ch?n vào các m?c tuong ?ng
là: "Phóng to" ho?c "Thu nh?".

- Bu?c 5: K? ti?p, d? tìm du?ng di t? d?a di?m mà b?n v?a tìm ? trên (di?m b?t 
d?u) d?n m?t d?a di?m khác (di?m k?t thúc) thì b?n b?m vào link "T? v? trí
này". Còn n?u b?n mu?n tìm du?ng di t? m?t d?a di?m khác (di?m b?t d?u) d?n d?a 
di?m b?n v?a tìm (di?m k?t thúc) thì b?n b?m ch?n link "D?n v? trí này".

- Bu?c 6: Ti?p theo, trang web m?i du?c m? ra, b?n nh?p vào các thông tin v? 
noi b?n c?n d?n nhu: S? nhà, du?ng, phu?ng, qu?n. Tên tuy?n du?ng trong ô 
"Du?ng"
b?t bu?c b?n ph?i nh?p vào. Các thông tin khác b?n có th? b? tr?ng và b?n dùng 
ti?ng Vi?t không d?u. Khi nh?p sai thông tin, b?n b?m vào nút "Xóa" r?i
nh?p l?i cho dúng. Nh?p xong, b?n b?m nút "Tìm".

- Bu?c 7: Ngay sau dó, b?n d? ch? d?n du?ng di cho b?n t? d?a di?m di (di?m b?t 
d?u) d?n d?a di?m d?n (di?m k?t thúc) s? du?c m? ra. "Di?m b?t d?u" và "di?m
k?t thúc" s? du?c n?i l?i v?i nhau b?ng du?ng di l?i ng?n nh?t gi?a hai di?m 
này. D?ng th?i, ngay du?i b?n d? ch? d?n du?ng di là các thông tin hu?ng d?n
chi ti?t v? cách di nhu th? nào, th?i gian di là kho?ng bao lâu, qu?ng du?ng di 
dài bao nhiêu mét. ? dây, b?n cung có th? in b?n d?, g?i cho b?n bè qua
e-mail ho?c t?o link liên k?t d?n trang web c?a b?n n?u c?n b?ng cách b?m vào 
các nút công c? tuong ?ng trên trang web.

2. Tra c?u du?ng di theo di?n tho?i:

- Bu?c 1: D? tra c?u du?ng di theo s? di?n tho?i / tên thuê bao thì b?n truy 
c?p vào website
http://www.diadiem.com
r?i b?m vào nút "Di?n tho?i".

- Bu?c 2: Ti?p theo, b?n ch?n và nh?p vào các thông tin c?n thi?t nhu: T?nh / 
thành ph?, tên thuê bao, s? di?n tho?i. B?n có th? tìm du?ng di theo tên thuê
bao, s? di?n tho?i ho?c c? hai. Nh?p xong, b?n b?m nút "Tìm".

- Bu?c 3: Ngay sau dó, k?t qu? tìm ki?m s? tr? v? cho b?n các thông tin mà 
website tìm th?y nhu: D?a ch?, s? di?n tho?i, tên thuê ch? bao. D? xem v? trí
c?a d?a di?m này trên b?n d?, b?n b?m vào nút  . Gi? dây, b?n có th? tìm du?ng 
di theo b?n d? t? các d?a di?m khác d?n d?a di?m này ho?c ngu?c l?i b?ng
cách b?m vào các link tuong ?ng: "T? v? trí này" ho?c "D?n v? trí này". ? dây, 
cách tra c?u gi?ng nhu t? "Bu?c 5" c?a cách "Tra c?u du?ng di theo b?n d?"
? trên.

3. Tra c?u du?ng di theo công ty:

- Bu?c 1: D? tra c?u du?ng di theo công ty thì b?n cung truy c?p vào website
http://www.diadiem.com
r?i b?m vào nút "Công ty". B?n b?m ch?n "TP. H? Chí Minh" n?u công ty này ? 
TPHCM, b?m ch?n "Hà N?i" n?u công ty này ? Hà N?i.

- Bu?c 2: Trong ô "Tên", b?n nh?p vào tên công ty mà mình c?n tìm du?ng, ô này 
b?t bu?c b?n ph?i nh?p. ? ô "Theo", b?n có th? b?m ch?n cách tra c?u "Theo
tên công ty" ho?c "Ngành ngh?". Cu?i cùng, ? ô "Qu?n", b?n có th? b?m ch?n qu?n 
/ huy?n noi công ty này có tr? s?. Khi nh?p thông tin, b?n có th? b?m ch?n
m?c "D?u" d? nh?p ti?ng Vi?t có d?u. Nh?p xong các thông tin, b?n b?m vào nút 
"Tìm".

- Bu?c 3: Các k?t qu? phù h?p v?i thông tin yêu c?u c?a b?n s? du?c li?t kê ra 
trên trang web. D? xem v? trí c?a các công ty này trên b?n d? thì b?n b?m
vào nút  có hình chi?c kính lúp. Gi? dây, cách tra c?u l?i gi?ng nhu t? "Bu?c 
5" c?a cách "Tra c?u du?ng di theo b?n d?" ? trên.

Nguy?n Cao - Ng?c Phúc

Nguyen Khanh Quoc
Home:
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel:
84-8-8625-846
Mobile:
84-907-999-012
e-mail:
khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name:
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID:
khanhquoc78

Other related posts:

  • » Tim duong di tai Ha Noi va TP.HCM qua mang Internet