[SMCC] Re: Tiet kiem va danh up

mình nh? có d?c dâu dó m?t h?i kí c?a m?t v? v?n là nhân viên dinh d?c l?p sau 
khi di c?i t?o v? vi?t d?i ý r?ng c?ng s?n thích ho?t d?ng v? dêm....
t?i khi d?c bài này thì th?y qu? ông ?y nói dúng, gi?i tù cung gi?i v? dêm, 
dánh nhau cung dánh v? dêm, gi? chan dân r?i thì cung ban hành l?nh v? dêm,
Nguy?n Hoàng B?o Vu
H? tr? tin h?c 1088
G?i: 1088, nh?n s? 0 g?p B?o Vu
Kính chúc quý khách m?t nam m?i an khang, th?nh vu?ng
kaspersky internet security 2010: 200K nh?n key qua email ngay sau khi chuy?n 
kho?n. Skype or Yahoo ID: nguyenhoangbaovu or G?i:08-37262214 or: 08-1088+0 g?p 
B?o Vu hay g?i 0937455810 g?p anh H?i d? bi?t thêm chi ti?t.
http://trangweb.vn/index.php/dch-v/hop-tac/cung-cp-kaspersky
B?n dùng th? Kaspersky Internet Security 2010 30 ngày
http://www.4shared.com/file/258954682/c3cb16ec/kasperSky_Internet_Security_20.html
 ----- Original Message ----- 
 From: Nguyen Hong Van 
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Thursday, March 31, 2011 8:20 AM
 Subject: [SMCC] Tiet kiem va danh up


 Dang b?i: Nguy?n Quang L?pTi?t ki?m và dánh úpDÀO TU?N

 1. TI?T KI?M

 Qu?c h?i sáng nay dã không "ra choi". Chút ít th?i gian ti?t ki?m dó du?c 
dành d? m?t v? Phó Th? tu?ng trình bày báo cáo c?a Chính ph? liên quan d?n hai 
v?n d? quan tr?ng: Di?n h?t nhân và x? lý trách nhi?m trong v? Vinashin. Không 
có ti?ng ? nào khi ngu?i bu?c lên b?c l?i là ông Nguy?n Thi?n Nhân. Qu?c h?i 
cung l?ng ng?t sau khi Phó th? tu?ng Nhân dành ch? 1 phút ru?i nói v? vi?c x? 
lý trách nhi?m.
 "V? v?n d? x? lý trách nhi?m trong v? Vinashin, Th? tu?ng Chính ph? dã giao 
Thanh tra Chính ph? th?c hi?n thanh tra toàn di?n làm rõ tình hình và sai ph?m 
t?i Vinashin. D?n nay, Thanh tra Chính ph? dã hoàn thành vi?c thanh tra, dang 
t?ng h?p tình hình, s? li?u, hoàn thi?n báo cáo thanh tra d? báo cáo Th? tu?ng 
Chính ph?. Cá nhân nguyên là lãnh d?o T?p doàn, B? CA và các co quan thi hành 
pháp lu?t dã ti?n hành kh?i t?, b?t t?m giam m?t s? cá nhân vi ph?m pháp lu?t, 
c? ý làm trái các quy d?nh c?a Nhà nu?c v? qu?n lý kinh t?. D?n nay, co quan 
di?u tra dang ti?p t?c c?ng c? ch?ng c? d? x? lý nghiêm minh, k?p th?i, khách 
quan theo dúng quy d?nh c?a pháp lu?t. Sau khi có báo cáo c?a Thanh tra Chính 
ph? thì Chính ph? s? x? lý nghiêm minh theo quy d?nh c?a pháp lu?t và có báo 
cáo QH. D?i bi?u có quan tâm xin g?i yêu c?u c? th? Chính ph? s? có van b?n tr? 
l?i. Xin c?m on các d?i bi?u QH.

 T?t c? ch? hon 200 ch?, k? c? 8 ch? dành d? c?m on. Dang th?i bão giá có 
khác, d?n báo cáo cung ph?i ti?t ki?m gi?y m?c.

 Phó Ch? t?ch QH Uông Chu Luu sau dó, cung r?t ti?t ki?m, nói v?n t?t, r?ng: 
M?t s? v? d?i bi?u QH dã d? ngh? thành l?p U? ban lâm th?i di?u tra v? 
Vinashin. UBTVQH dã h?p chi?u qua, 28-3 và cho r?ng : V?n d? dã và dang du?c 
các co quan ch?c nang xem xét. UBTVQH d? ngh? không l?p u? ban lâm th?i d? di?u 
tra. Cung ch? vài ch?c ch? và không gi?i thích nhi?u. Ch?c ông mu?n ti?t ki?m, 
mu?n dành th?i gian cho các v? d?i bi?u ch?p ?nh luu ni?m.

 Nhu v?y, có th? hi?u là vi?c xem xét trách nhi?m trong v? Vinashin dã chính 
th?c khép l?i.

 Th?c ra, v? này dã khép l?i t? sau H?i ngh? TU 14 khi báo chí kháo nhau "xong 
r?i, xong r?i". Khi Phó Th? tu?ng Nguy?n Sinh Hùng dang dàn d? thông báo l?i 
quy?t d?nh c?a "bê xê tê" thì d?n anh dân ngu cu den ngoài du?ng cung hi?u là 
Chính ph? dã khó ch?u l?m, dã mu?n x?p h? so v? này l?i r?i. Cho nên, ch? ai 
tin là Chính ph? s? "x? lý nghiêm minh" sau khi có báo cáo c?a Thanh tra Chính 
ph?.

 Có 3 cái lý ông Mèo xung quanh câu chuy?n Vinashin. Khi D?ng dã b?o không, có 
nghia là không, thanh tra gì thì cu?i cùng cung là không c?. (Ai b?o: D?ng k?t 
lu?n khi thanh tra còn chua k?t lu?n thì d?t khoát ch? hi?u gì, t?t nh?t lên 
Qu?n B? mà u?ng ru?u ngô). Dây là nguyên lý d?ng lãnh d?o. Th? hai, dù tuyên b? 
nhu dinh dóng c?t sau khi du?c QH b?u, r?ng: "Làm t?i noi, t?i ch?n các v? 
vi?c, linh v?c n?i c?m", r?ng "s? rà soát l?i các v? vi?c nghiêm tr?ng nh?m s?m 
gi?i quy?t, không d? dân hoài nghi, cho r?ng chìm xu?ng", nhung bác Truy?n s? 
ph?i gãi tróc d?u ngay tru?c khi, ho?c n?u mu?n h? cánh an toàn. Li?u có th? 
tin r?ng Thanh tra Chính ph?, m?t co quan thu?c Chính ph?, ch?u s? ch? d?o c?a 
Chính ph?, kinh phí cho Chính ph? phân b?, nhân s? do Chính ph? gi?i thi?u b?u, 
có th? có k?t lu?n v? trách nhi?m c?a Chính ph?? Và th? ba, Chính ph? h?a x? lý 
nghiêm sau k?t lu?n thanh tra thì là x? lý nghiêm ai? Ai x? lý? Và còn x? lý gì 
n?a?

 Cho nên, ti?t ki?m nh?t là không nói v? v? d?m tàu Vinashin n?a, d? ch? m?t 
v? Vinashin khác.

 2. DÁNH ÚP T?i khuya, quy?t d?nh tang giá xang d?u m?i du?c B? Tài Chính dua ra và có 
hi?u l?c sau dó ch? chua t?i 2 ti?ng d?ng h?, t?c lúc 22h ngày 29-3. M?t quy?t 
d?nh bí m?t, ban hành b?t ng?, ch? hon 1 tháng sau khi xang tang giá k? l?c 
(thêm 2.900 d?ng/lít vào 24-2), ch? 3 ngày sau khi B? tru?ng B? Tài chính dang 
dàn Qu?c h?i nói v? vi?c ki?m soát giá c?, và ch? 4 ti?ng sau khi QH b? m?c. 
R?i ngay sau dó, ngày 30-3, Chính ph? t? ch?c h?p, ch?c th? nào cung có ph?n 
gi?i thích nguyên nhân và kêu g?i nhân dân b?t ra du?ng.

 ? thì s? bí m?t c?a quy?t d?nh tang giá dã lo?i b? hoàn toàn các y?u t? d?u 
co, tích tr?, gam hàng v?n t?n t?i mà ví d? di?n hình có th? nhìn l?i ngay 
trong tháng 2. ? thì s? b?t ng?, nh?t là quy?t d?nh du?c công b? v? dêm, dã 
tránh du?c n?n.k?t xe khi hàng doàn dân chúng, ch? vì mu?n ti?t ki?m 10-20 
ngàn, dã r?ng r?n x?p hàng mua xang nom r?t. m?t m? quan. Nhung m?t quy?t d?nh 
hành chính liên quan d?n s?n xu?t và d?i s?ng c?a d?t nu?c có nên choi ki?u 
dánh úp nhu v?y?

 Ph?n ?ng d?u tiên ngay sau khi xang tang giá là th? tru?ng ch?ng khoán d? lòm 
dù chua d?n m?c bán t?ng bán tháo các bluechips. Còn ngu?i dân thì mang tâm lý 
c?a k? b? dánh úp. Ph?n ?ng th? hai là các DN v?n t?i dã k?p th?i có ph?n ?ng 
v? vi?c tang giá vé. Ph?n ?ng th? ba là giá c? ngoài ch? k?p th?i du?c "di?u 
ch?nh" mà câu thanh minh c?a mi?ng v?n là "Di?n tang, xang l?i v?a tang". Sáng 
nay, cô bán bánh PappaRoti ? d?i di?n 103 Quán Thánh dã k?p thay b?ng giá, s?a 
t? 12 lên 14 ngàn. H?i thì du?c cô dãi l?i b?ng m?t n? cu?i: Xang tang giá dêm 
qua r?i anh ?. Còn nh?ng ph?n ?ng gì? Còn nh?ng gì tang giá n?a thì tr?i m?i 
bi?t.

 Còn nh?, phát bi?u tru?c QH, ch? 4 ngày tru?c khi xang tang giá, B? tru?ng B? 
Tài chính Vu Van Ninh than vãn: Giá xang hi?n nhà nu?c không thu thu? 20% và 
"m?i di?u ch?nh m?t ph?n". Ông nói, r?ng: m?t b?ng giá xang ? VN hi?n v?n th?p 
hon Lào và Campuchia t? 3,2 ngàn cho d?n 5 ngàn d?ng/lít. R?ng: N?u t?i dây giá 
xang d?u th? gi?i tang thì s? ph?i ti?p t?c di?u ch?nh giá trong nu?c. Còn giá 
th? gi?i gi?m thì s?. khôi ph?c thu?. Nhung B? tru?ng Ninh nói v? giá xang d?u 
trong bài phát bi?u chung v? vi?c ki?m ch? dà tang giá và tang cu?ng qu?n lý 
giá. Không ai nghi ông phê cho giá xang tang ch? 4 ti?ng sau khi QH b? m?c. 
"Chúng ta theo th? tru?ng t? 2009 và gi? ph?i quay l?i theo th? tru?ng"- ông 
nói. Quay l?i theo th? tru?ng, có nghia là do th? tru?ng quy?t d?nh, t?c là có 
tang, có gi?m theo s? tang gi?m mang tính th?i di?m c?a th? tru?ng. Nhung th? 
tru?ng ki?u Vi?t Nam dã cho th?y s? di?u ti?t mang khuynh hu?ng thành tích, 
mang d?u ?n ý ch? cá nhân hon là theo quy lu?t.

 M?t b?ng ch?ng là d? d?m b?o ki?m ch? l?m phát trong nam tài khoá 2010, Chính 
ph? dã l?c d?u v?i m?i d? ngh? tang giá xang d?u d? ch? s? cá nhân ngu?i lãnh 
d?o Chính ph? không quá th?p trong d?p d?i h?i D?ng. (Chính B? tru?ng Ninh cung 
nói: "D?u vào c?a m?t s? m?t hàng ph?i kìm nén d? d?t du?c m?c tiêu ng?n h?n"). 
Giá xang b? bu?c dây su?t qua DH D?ng, bu?c cho d?n 24-2 và khi các cây xang 
bu?c ph?i dóng c?a, c?t chó, trùm m?n, th?c ch?t cung là m?t hình th?c dình 
công- vì l? d?n hàng ngàn d?ng m?i lít bán ra. Nhung vi?c bu?c dây giá xang hôm 
qua, dã tr? thành cái lò so giá hôm nay khi xang l?i tang liên t?c, và cung 
liên ti?p l?p k? l?c v? giá xang d?u ? Vi?t Nam .

 "S? không có chuy?n trình QH di?u ch?nh ch? tiêu l?m phát"- U? viên TU D?ng, 
B? tru?ng ch? nhi?m VPCP Nguy?n Xuân Phúc dã tuyên b? h?i d?u tháng 3. Nam 
ngoái, ch? tiêu l?m phát du?c xác d?nh là 7%. Tháng 5-2010, Chính ph? xin "n?i" 
lên 8%. K?t qu? l?m phát 11,37%. Nam nay, ch? tiêu cung v?n là 7% trong khi 3 
tháng d?u nam, CPI dã lên t?i 3,7%. Cú tang giá th? hai, m?t k? l?c m?i, sau 
d?t tang giá k? l?c cu ch? hon 1 tháng dã làm g?n hon câu chuy?n xin n?i ch? s? 
l?m phát. Mà l?m phát chính là cú dánh vào b?a com c?a dân chúng.

Other related posts: