[SMCC] Thuc pham chieu xa co an toan?

Th?c ph?m chi?u x? có an toàn?

Trong khi ngu?i tiêu dùng d?n do nhi?u s?n ph?m s?ch ? siêu th? thì m?t s? 
ngu?i l?i d?n: m?t vài lo?i th?t, cá, rau nh?p kh?u b? chi?u x?, có nguy co 
gây. ung thu. 
Ngu?i tiêu dùng chua có thông tin d?y d? v? th?c ph?m chi?u x? nên lo ng?i v? 
tính an toàn c?a lo?i th?c ph?m này. 

Thông tin này t?o m?t tâm lý lo l?ng cho nhi?u ngu?i dân khi trong m?t s? siêu 
th?, th?c ph?m, hoa qu? du?c bao gói, du?c "dóng d?u" và khi d?c k? bao bì, 
phát hi?n dây là s?n ph?m. chi?u x?. H? ng? nh?n r?ng, th?c ph?m khi dã chi?u 
x? s? d? nhi?m ch?t phóng x?, r?t nguy hi?m d?i v?i s?c kh?e. 

Phó Giáo su, Ti?n si Tr?n Minh Thu?n, nguyên cán b? Trung tâm Chi?u x?, Vi?n 
Nang lu?ng nguyên t? Vi?t Nam cho bi?t, k? thu?t chi?u x? th?c ph?m thu?ng s? 
d?ng các tia b?c x?, ch? y?u là tia gamma du?c phát t? các ch?t phóng x? Coban 
60 ho?c Xesi 137. và t? nh?ng nam 1960, các nu?c M?, Pháp, D?c, Anh. dã dùng 
chi?u x? d? di?t khu?n, lo?i tr? sâu b?nh d?i v?i m?t s? th?c ph?m. K? t? dó, 
k? thu?t này du?c s? d?ng nhi?u hon và t?t nhiên, vi?c hoài nghi v? hi?u qu?, 
tính an toàn c?a vi?c s? d?ng chi?u x? th?c ph?m cung tang d?n theo th?i 
gian... 

D?c bi?t g?n dây, có thông tin, ngu?i tiêu dùng châu Âu nghi ng? th?c ph?m 
chi?u x?. 30 hi?p h?i b?o v? sinh thái dã g?i thu ng? d?n Ngh? vi?n châu Âu d? 
ngh? dánh giá nghiêm túc v? các nguy co liên quan d?n chi?u x? th?c ph?m, nh?t 
là h?u qu? lâu dài.

Th?c t?, vi?c s? d?ng chi?u x? th?c ph?m không th? gây ra bi?n d?i h?t nhân. 
Các b?c x? ion hóa nhu tia gamma, tia X ho?c chùm tia di?n t? s? d?ng trong 
chi?u x? th?c ph?m là b?c x? sóng di?n t?, gi?ng nhu sóng rada, sóng vô tuy?n, 
ánh sáng..., song nang lu?ng l?n hon. 

Khi dùng các b?c x? ion hóa này d? x? lý th?c ph?m, th?c ph?m không h? ti?p xúc 
v?i ch?t phóng x? mà ch? b? chi?u tia, do dó không th? b? nhi?m và tr? thành 
"th?c ph?m phóng x?" du?c. Các tia x? này ch? t?o ra trong th?c ph?m s? ion hóa 
các phân t?, nguyên t? và t?o ra các ion; các ion s? tái h?p sau nhi?u nh?t n?a 
gi?, cô l?p các vi khu?n, h?n ch? nhi?u m?m b?nh. 

Bên c?nh dó, các tài li?u chính th?ng v? th?c ph?m chi?u x? d?n th?i di?m hi?n 
t?i v?n chua ghi nh?n c?nh báo nào không an toàn cho ngu?i tiêu dùng. 

T? ch?c Y t? Th? gi?i (WHO), T? ch?c Luong nông Th? gi?i (FAO), Co quan Nang 
lu?ng nguyên t? Qu?c t? (IAEA), C?c Qu?n lý th?c ph?m và du?c ph?m Hoa K? 
(FDA)... cung nghiên c?u, công nh?n sau chi?u x?, th?c ph?m không xu?t hi?n b?t 
k? d?c t? nào, không có s? thay d?i các thành ph?n hóa h?c gây ?nh hu?ng b?t 
l?i t?i s?c kh?e con ngu?i. Vì th?, không có co s? khoa h?c kh?ng d?nh an th?c 
ph?m chi?u x? s? b? ung thu, vô sinh, s?n ph? sinh con quái thai.... nhu tin 
d?n. 

Ti?n si, bác si Nguy?n Th? H?nh, H?i Dinh du?ng h?c Vi?t Nam cho r?ng: "Co b?n, 
th?c ph?m chi?u x? không khác các th?c ph?m chua chi?u x?, n?u không có dòng 
ch? Radura và các ghi chú trên bao bì "th?c ph?m chi?u x?" ho?c "Irradiated 
food" theo quy d?nh c?a ?y ban Tiêu chu?n hóa v? th?c ph?m qu?c t?. 

Th?c ph?m du?c x? lý b?ng b?c x? ion hóa cung gi?ng nhu khi dùng lò vi sóng. Nó 
không bi?n th?c ph?m thành phóng x? hay thay d?i ch?t lu?ng th?c ph?m quá 
nhi?u. D?i l?i, nó giúp th?c ph?m an toàn hon, có th? d? tr? lâu hon, tiêu di?t 
du?c m?m b?nh cho du?ng tiêu hóa do m?t s? vi khu?n và vi sinh v?t gây ra...".

Tuy nhiên, nhi?u nghiên c?u m?i dây cung ghi nh?n, chi?u x? th?c ph?m trong m?t 
s? tru?ng h?p có th? làm m?t di m?t ph?n vitamin nhóm B, vitamin A, C, E, K, 
các amino axit và các axit béo không bão hòa. Các axit béo trong lipid cung có 
th? b? c?t m?ch hay b? oxy hóa n?i dôi, khi?n th?c ph?m có mùi ôi; các 
carbohydrates có th? b? c?t m?ch thành các polysaccharides ng?n hay b? oxy hóa 
thành axit h?u co gây chua... 

Song theo Ti?n si, bác si Nguy?n Th? H?nh, nh?ng cái m?t di này không dáng k? 
và không ?nh hu?ng d?n ch?t lu?ng và giá tr? dinh du?ng, huong v?, hình th?c 
c?a th?c ph?m. 

? Vi?t Nam t? nam 2004, chi?u x? th?c ph?m dã du?c B? Y t? cho phép th?c hi?n 
t?i các co s? h?p pháp. Dây là công ngh? d?m b?o an toàn v? sinh th?c ph?m và 
r?t kinh t?, nhung s? di chua du?c s? d?ng r?ng rãi vì giá m?t dây chuy?n này 
r?t d?t, vài tri?u USD. 

Theo Hoàng Anh
An Ninh Th? Dô


 

   
  

Other related posts:

  • » [SMCC] Thuc pham chieu xa co an toan? - Nguyen Hong Van