[SMCC] Thu Muc Hinh Cay

Thu m?c hình cây


Còn dòng gi?ng c?a h?n, h?n không bi?t có nên t? hào hay không, nhung cung theo 
h?n nghi, là không th? thay d?i du?c. T? x?a t? xua cho mãi d?n d?i cha
h?n v?n ch? c?m cái cày l?o d?o sau mông con trâu cái. Nghèo d?n m?c hèn và hèn 
d?n m?c tr? con chó, con mèo trong nhà ra, c? cu?c d?i c?a cha h?n ch?
dám quát m?ng hai con ngu?i là m? h?n và h?n, cung ch? du?c ra l?nh duy nh?t 
d?i v?i con trâu cái nhà h?n v?i m?y câu kh?u l?nh ng?n g?n: t?c, h?, rì...

Ông n?i...

Dây chính là nhân v?t th? nh?t trong ba nhân v?t c?a truy?n ng?n này, nhung ch? 
là ngu?i du?c nh?c d?n trong truy?n nhu m?t hình bóng tu?ng ni?m. Ông dã
là ngu?i thiên c? t? m?y th?p niên tru?c, ch?t vì ng? d?c sau b?a ru?u s?n nh?m 
v?i th?t cóc mà g?p ngu?i kinh nghi?m tr? d?c có ti?ng nhu ông lang N?ng
xóm B? Dê cung ph?i l?c d?u bó tay. Cùng chung ngày cúng gi? v?i ông là hai ông 
b?n th? cày cùng xóm. Th?nh tho?ng tên c?a ông v?n xu?t hi?n trong l?i
kh?n vái c?a nhân v?t CHA nhân ngày gi? ch?p, t?t nh?t. Và t?t nhiên, nh?ng 
thông tin v? nhân v?t này v?n du?c luu gi? khá d?y d? t?i file ONGNOI trong
chi?c laptop cá nhân c?a nhân v?t CON.

...Cha

H?i m?i b?t d?u bi?t d?c, có nghia là bi?t mình d?c cái gì, h?n nh? mãi câu tho 
c?a m?t nhà van chuyên vi?t truy?n ng?n n?i dình n?i dám vào th?i dó mà
h?n d?c l?m trên m?t t? báo vô tình v? du?c: "Cha tôi là nông dân. Tôi sinh ra 
? nông thôn". Câu tho ?y nhu m?t cách hàm ngôn c?a ông nhà van n?i ti?ng.
Có l? ông vi?t lên nh?m th?a mãn v? s? th? hi?n t?m vóc cao l?n c?a mình b?ng 
cách g?ch m?t dòng trích ngang lý l?ch v? ngu?n g?c xu?t thân th?p kém. Cung
dúng thôi, b?c tu?ng có du?c d?c d?o k? công bao nhiêu, giá tr? bao nhiêu mà 
thi?u cái b? d?t nó lên thì trông cung ch?ng ra gì. Cô con gái lão phú h?
trong làng ngày xua m?t lé, môi dày, nu?c da cam sành nhung sang tr?ng, xinh 
tuoi h?n ra nh? xung quanh mình ch? toàn là dàn bà r?a m?t b?ng nu?c ao bèo
toét c? dôi tròng m?t, lu con gái duong thì m?c váy vá ch?ng vá d?p, hai muoi 
hai m?t chua bi?t ch? mi?ng cau làm tu mà cà lên b? rang l? x? dính d?y bã
m?m. L?n lên, di làm cán b?, h?n hay th?y m?y v? quan ch?c phát bi?u trên di?n 
dàn h?i ngh?: "D?a phuong chúng ta di lên t? m?t xu?t phát di?m th?p". H?n
hi?u ngu?i ta nói th? nh?m m?c dích gì. Di?m xu?t phát mà th?p thì sau này có 
"lên" th?p th?p cung ch?ng e ng?i, x?u h? là m?y. Còn nh? on tr?i mà "lên"
cao m?t chút thì tha h? mà n? là nh? tài lãnh d?o xu?t chúng c?a ông này, bà 
n?. Trên du?ng dua ? m?y cu?c thi ch?y hàng huy?n, hàng xã có d?p du?c ch?ng
ki?n, h?n th?y di?m xu?t phát chung là m?t s?i dây r?ng ngu?i ta ch?n ngang 
b?ng nam sáu anh ch?y thi. Nhung cu?c ch?y nào cung v?y, cu?i cùng v?n có th?ng
v? nh?t, v? nhì, v?n có th?ng ì ?ch mãi m?i lê v? du?c ch? có cái vòi nu?c mà 
tu nu?c ?ng ?c...

Còn dòng gi?ng c?a h?n, h?n không bi?t có nên t? hào hay không, nhung cung theo 
h?n nghi, là không th? thay d?i du?c. T? x?a t? xua cho mãi d?n d?i cha
h?n v?n ch? c?m cái cày l?o d?o sau mông con trâu cái. Nghèo d?n m?c hèn và hèn 
d?n m?c tr? con chó, con mèo trong nhà ra, c? cu?c d?i c?a cha h?n ch?
dám quát m?ng hai con ngu?i là m? h?n và h?n, cung ch? du?c ra l?nh duy nh?t 
d?i v?i con trâu cái nhà h?n v?i m?y câu kh?u l?nh ng?n g?n: t?c, h?, rì...
Hèn d?n m?c mà ngay d?n c? cách ch?n cái ch?t cung hèn, ch?t vì ng? d?c th?t 
cóc. Dã có lúc h?n nghi qu?n nghi quanh mà gi?n lây sang m? ma cha h?n, t?i
sao l?i không ng? d?c th?t voi, th?t ng?a, kém ra là th?t bò, th?t l?n cho oách 
mà l?i ch?t vì m?y con cóc den d?i, hôi hám, bé tí bé t?o co ch?. H?c du?c
m?y cái ch?, lúc chua lên ch? huy?n l?n nào, h?n c? b? ám ?nh d?n m?c ghê r?n 
là d?i h?n r?i cung nhu d?i cha h?n. Du?ng chân tr?i c?a h?n có l? r?i cung
là dôi b? mông v?i m?y s?i lông lo pho l?t ph?t tr?i dài m?y v?t xu?ng cái duôi 
c?a con trâu cái già mà h?n du?c th?a k? t? ông thân sinh th? cày do?n
m?nh. V?n van chuong d?u d?i mà h?n nh?p tâm du?c cung ch? có m?y câu v?n vè 
d?y kinh nghi?m cày b?a, d?ng áng mà ông h?n truy?n cho cha h?n và cha h?n
truy?n l?i. D?i d? nhu "Tháng ch?p là tháng tr?ng khoai. Tháng giêng tr?ng d?u, 
tháng hai tr?ng cà. Tháng ba cày v? ru?ng ra..." Ch? có m?t di?u mà h?n
ch?c ch?n nhu dinh dóng c?t là tuy?t d?i không r? d?n món th?t cóc dù lo?i th?c 
ph?m này có l?m ch?t can-xi hay giàu ch?t d?m d?n bao nhiêu.

M?t c?m xúc c? deo bám c? d?i h?n nhu dám d?a dói bám b?p chân m?y m? n? dòng 
th? c?y là cái "tinh th?n thuong nh? d?ng quê" ch?t ti?t. Nó c? ám ?nh h?n
nhu ma ám. D?n n?i mà v?a m?i khuya hôm qua, dang n?m trên chi?c giu?ng ?m áp 
trong ngôi nhà c?p b?n ? trung tâm thành ph?, nghe ti?ng gió r?n ri kéo theo
vài gi?t mua r? r? bên ngoài c?a s? h?n dã l?m c?m bò d?y c?m l?y chi?c áo 
choàng v?i ý nghi là dang c?m t?m phên tre di che gió cho m?y con v?t nh?t ngoài
b? ao. Mãi d?n lúc nh?ng h?t mua th?m l?nh vào ngu?i, h?n m?i b?ng t?nh kh?i 
con m?ng du có l? là d?n t? muôn ki?p tru?c...

* * *

Lão s?p c?a h?n, cung là h?u du? c?a m?t gia t?c b?n d?i cày ru?ng r?, hai d?i 
cày ru?ng h?p tác xã và d?i g?n nh?t thì v?a cày ru?ng khoán v?a m? th?t
trâu ? vùng chiêm trung. Lão v?a tuyên b? v?a ch?t ch?t hai tay vào không khí 
nhu dang róc th?t trâu m?t cách quy?t li?t trong h?i ngh? co quan h?i d?u
nam ngoái:

- Th?i d?i này là th?i d?i công ngh? thông tin, là th?i d?i h?i nh?p, n?i m?ng 
toàn c?u. Th? gi?i ph?ng nhu cái sân phoi thóc. Các anh ch? là cán b?, công
ch?c... ph?i vi tính hóa... vi tính hóa...

Dêm hôm dó, h?n tr?n tr?c xoay nghiêng xoay ng?a mãi mà m?y cái ch? "vi tính 
hóa...", "vi tính hóa..." c? v?ng trong d?u nhu m?t s? thách th?c. Th? là h?n
quy?t d?nh di h?c vi tính.

Kh? n?i, h?c dã lâu mà h?n v?n chua có d?p du?c "tác nghi?p" trên máy tính th?c 
s?. ? co quan m?i s?m du?c hai cái. Cái ít ti?n n?m ch?nh ?nh ? phòng thu?ng
tr?c d? thiên h? chiêm ngu?ng, còn cái d?t ti?n hon thì d?t ? phòng làm vi?c 
c?a s?p. Nghe m?y m? dàn bà l?m m?m trong co quan th?t là lão ta cung dã bi?t
m? máy bói bài Tây và choi games. Còn ? nhà, v?i gia c?nh hi?n t?i h?n chua th? 
nào s?m n?i cái máy vi tính giá d?n nam sáu tri?u b?c. Luong b?ng m?y tháng
qua h?n dã dành h?t cho "thuong nh? d?ng quê", ch? tr? cho v? m?y d?ng di ch? 
mua rau cá v?t. Nào là g?i ti?n v? nâng c?p nhà th? h?. Nào là ông bác con
c?a ông c? bác di m? ru?t th?a thi?u ti?n n?p vi?n phí. Nào là dám cu?i th?ng 
cháu con c?a con bà dì bên h? ngo?i. R?i mu?i b?n dám gi? mà dám nào h?n
cung ph?i g?i ti?n v? d? góp s?m sanh c? bàn cùng ông t?c tru?ng, ngu?i du?c 
toàn gia t?c dóng ti?n thanh toán cu?c di?n tho?i h?ng tháng vì ông chuyên
s? d?ng mobile cho vi?c kêu g?i dóng góp qu? khói nhang, cúng t? c?a dòng h?. 
D?p cu?i nam có thêm m?y l?n chuông reo trong máy di?n tho?i di d?ng nhung
li?c th?y mã vùng hay hi?n s? c?m tay mang "hình bóng quê nhà" là h?n "di công 
tác vùng sâu m?t sóng" ngay, n?u không T?t v?a r?i cung khó mà b?c du?c
cái n?i bánh chung lên ba c?c dá t?ng sau h?i nhà...

...Và con

Nam cu?i cùng c?a th? k? tru?c nó thi d?u d?i h?c, ngành công ngh? thông tin. 
Khi c?u chàng th? h? 8X này m?i khoác ba lô vào tru?ng, ngu?i ta dang bàn
tán xôn xao v? hai s? ki?n s? có th? x?y ra trong d?p giao th?a thiên niên k?. 
M?t là nh?ng l?i tiên tri c?a các b?c thánh th?n thông thái nào dó ? t?n
d?u t?n dâu v? ngày t?n th? c?a nhân lo?i dang t? t? t?i. Hai là n?i lo ng?i 
toàn c?u v? s? c? máy tính mang tên Y2K. T?t c? nh?ng ai quan tâm d?n s? s?ng
ch?t trên trái d?t d?u ph?p ph?ng tru?c l?i d?n d?i v? ngày t?n th? mà ch? y?u 
là do các bà bán dèn c?y ngoài ch? r? tai. Còn nh?ng ai th? o d?n s? s?ng
ch?t chung chung ki?u l?t thì lút c? làng ?y thì l?i cham cham nhìn cái màn 
hình computer nhu th? là ch? ít lâu n?a s? ph?i t? ch?c l? vinh bi?t cho nó.
Mà s? th?t là v?y. V?i cái th? gi?i ngày m?t ph?ng phiu nhu t?m v?i s?i m?y bà 
nhà quê ng?i khâu váy dã du?c n?i m?ng d?n t?n hang cùng ngõ h?m này thì
chuy?n h? th?ng máy tính toàn c?u b?ng nhiên "quên nh?" ch?ng khác gì m?t con 
d?i h?ng th?y. Trên m?t t? báo phát hành vào d?p dó, nó d?c du?c m?y câu
tho c?a th?ng cha thi si d? hoi nào dó. Tay nhà tho ?y vi?t ng?t ng?t nhung k? 
ra cung có lý, d?i d?:

Em gói ghém tình yêu c?a anh ném lên trang web

R?i quên x? lý s? c? Y2K

Lúc không gi?, k? ni?m và anh m?t tích

Dón nam m?i không có ngày hôm qua...

Th? r?i m?i chuy?n ?n ào cung qua. Gi? kh?c giao th?a th? k? ch?ng th?y núi s?p 
d?t l? gì c? mà ch? th?y pháo hoa d? r?c c? trái d?t và thông di?p c?a nguyên
th? các qu?c gia phát ?m ?m trên máy vô tuy?n. Máy tính cung th?, ch?ng có s? 
c? s? ki?c gì s?t. Th? mà cung lo?n xì ng?u c? lên, nó nghi. Th? nhung, sau
cái khuy?n cáo chua thành hi?n th?c ?y, c? th? gi?i m?i th?y tá h?a lo l?ng vì 
n?u di?u dó x?y ra th?t thì bi?t làm sao dây nh?? Lâu nay con ngu?i dã tr?
nên lu?i bi?ng. Không ai thèm nh? gì n?a c?. Toàn b? nh?ng gì dáng nh? thì dã 
gói ghém ném vào RAM, vào ROM r?i. Ngu?i c?n nh? nhi?u nhu m?y ông giáo su,
ti?n si thì c?y thêm m?y thanh d? nâng c?p b? nh?. Ngu?i ít h?c, bình dân thì 
vài ba "mê" là d?. Th?y c? th? gi?i tá h?a, nó cung tá h?a theo. H?i k?t
thúc h?c k? th? nh?t ? tru?ng d?i h?c, cha nó dã bán c?t l?t xuong cho nó mu?i 
m?y tri?u b?c s?m cái laptop v?i ý nghi cao c? là dành hy sinh d?i b? d?
c?ng c? d?i con. K? t? khi có cái máy tính di d?ng ?y, nó cung b?t d?u lu?i 
bi?ng nhu ph?n còn l?i c?a th? gi?i, có nghia là nó cung nghiêng cái d?u xu?ng
và d? t?t c? nh?ng gì c?n nh? vào trong máy tính. Nh?ng bu?n vui, thuong gi?n, 
yêu ghét, thèm l?t khát khao. Nh?ng ký ?c, k? ni?m. Tr? cái gia ph? dòng
t?c chua d? thông tin d? l?p, t?t t?n t?t m?i th? c?n nh? nó dã n?p vào các thu 
m?c và s?p x?p m?t cách khoa h?c. Vi?c thao tác thành l?p h? th?ng d? li?u
cá nhân d?i v?i nó ch? c?n vài cái click chu?t, vì dù sao thì nó cung s?p là k? 
su tin h?c.

Cha nó t?ng nói, ngu?i không có g?c thì cung nhu cây c?i không có c?i có r?. T? 
cái n?i lo s? c?a tr?ng thái "h?u Y2K" nhu toàn th? nhân lo?i, nó b?t d?u
ho?ng h?t v? cái s? có th? x?y ra là m?t ngày nào dó không còn bi?t mô tê gì v? 
ngu?n g?c xu?t thân c?a mình. Kh?n n?i, tru?c dây, th?i chua có máy tính,
nó cung bi?t l? m? qua l?i k? c?a cha nó v? t? tiên, dòng t?c, v? con du?ng 
làng d?y rom r? và s?c mùi phân trâu noi cha nó du?c d? r?t khi bà n?i dau
b?ng bò v? gi?a bu?i c?y. Th? nhung, nhu dã nói ? trên, t? khi có máy tính, 
nh?ng cái gì dáng nh? trong d?u nó dã d? s?ch vào cái b? nh? có dung lu?ng
c? 80 GB mà cha nó s?m cho. T? tiên, ông bà, dòng t?c, quê huong thì dang l?t 
ph?t, lo pho ? dâu dó bên ngoài các ? dia. Th? là nó quy?t d?nh ph?i h? th?ng
hóa t?t c? chúng l?i và c?t vào kho d? li?u cá nhân. Ngh? hè, v?i s? tr? giúp 
c?a c? kh?t và cái máy tính di d?ng, nó dã làm du?c cái mà ít d?a 8X nhu
nó làm du?c.

Có l?n lang thang trên m?ng Internet, nó b?t g?p m?t website ch?a nh?ng thông 
tin v? m?t nghia d?a ?o và tò mò click con chu?t vào ngó. Tr?i oi, dúng là
th?i d?i c?a công ngh? thông tin! Không có th? gì là không th? làm du?c. ? trên 
dó là m?t cái nghia d?a du?c mô t? nhu th?t v?i d?c ngang m? ph?n, m? chí.
Cung có noi cung c?p d? l? d? cham sóc, cúng t?. Cung khói nhang nghi ngút, 
cung hoa hòe ng?t ngào. Th? gi?i ?o d?n c? nh?ng gì mà lâu nay ngu?i ta tu?ng
là th?t nh?t. Cháu con sinh s?ng bên Tây, bên Tàu cung có th? lên m?ng mà khóc 
than ông bà, cha m? khi thi?t k? và update m? ph?n lên trang web. Ti?t Thanh
Minh ch? c?n lên m?ng mà quét vôi, nh? c? ch? không ph?i nh?c xác vác thân v? 
c? huong mà bò ra nghia d?a n?m heo h?t gi?a cánh d?ng làng. Hay, hay th?t!
Nó vô cùng tâm d?c v?i ý tu?ng d?c dáo này và vi?c nó l?p gia ph? dòng h? c?a 
mình trên laptop cung là s? n?i dài tu duy sáng t?o c?a anh chàng nào dó
có cái nickname nghiatulanghiatan (nghia t? là nghia t?n) nói trên.

OK. T? nay, nó hoàn toàn yên trí v? quá kh?, v? ký ?c, v? nh?ng gì mà cha nó ái 
ng?i lo l?ng "ngu?i không có g?c cung nhu cây c?i không có c?i có r?". Dù
du?i l?p tóc tro g?c sát da c?a nó hoàn toàn tr?ng r?ng v? ngu?n g?c xu?t thân 
nhung chi?c laptop luôn c?p kè trong chi?c ba lô hi?u Nice sau lung dã nh?
thay cho cái d?u lu?i bi?ng mang tính toàn c?u c?a nó. Trong dó dã d? c?, nào 
quê quán, gia t?c, t? tiên, ông bà, cha m?... t?t t?n t?t dã du?c nó t?o
l?p theo thu m?c hình cây ki?u nhu ongnoi/cha/con...

Nh?ng thông tin v? thành ph?n xu?t thân cung ch?ng m?y khi c?n ph?i s? d?ng, 
ch? thi tho?ng nhà tru?ng b?t ph?i di?n vào h? so sinh viên cho ph?i phép.
M?i l?n nhu th?, nó l?i ph?i m?t công ra quán cà phê kh?i d?ng máy và b?m l?nh 
open. Th?c ra, trong b?ng nó v?n còn t?n t?i n?i lo âu là n?u l?i x?y ra
m?t s? c? d?ng Y2K thì bi?t tính làm sao. T?t nhiên, n?u di?u dó là có th?t thì 
c? th? gi?i này m?t trí nh? ch? không riêng gì nó. OK, không sao, nó nghi.
Nguy co khác cung luôn ng?p nghé nh?m phá ho?i các t?p tin th? hi?n d?c hi?u 
nghia c?a nó chính là lu virus máy tính càng ngày càng lo?n. B?n ti?u yêu
này m?i th?c là ghê g?m, ch? so su?t m?t giây là nó g?m h?t t?t t?n t?t nh?ng 
gì c?n nh?, còn nguy hi?m hon ngàn l?n virus ung thu, H5N1 hay HIV. Nó l?i
t?c lu?i, n?u ông Nguy?n T? Qu?ng v?i Trung tâm Bkis c?a ông ?y hay các chuyên 
gia di?t virus máy tính n?i ti?ng trên th? gi?i mà còn lè lu?i d?u hàng
thì k? su máy tính tuong lai nhu nó cung dành ph?i botay.com...

Truy?n ng?n c?a UÔNG THÁI BI?U

Other related posts:

  • » [SMCC] Thu Muc Hinh Cay