Thong Bao

THONG BAO
Xin tran trong thong bao den toan the anh chi em Trung tam Sao Mai
Bat dau ke tu hom nay ngay 15/9/2003 sinh hoat trong trung tam co su thay doi 
nho. De dam bao ve sinh chung, nay chuyen WC nam xuong duoi dat, con WC lau 1 
danh cho nu khiem thi. con WC lau 2 danh rieng cho 2 vi giao su. 
chu y: cac anh nam tuyet doi khong duoc su dung 2 toilet tren lau. neu ai vi 
pham se bi phat vi canh (muc do phat con tuy vao tam trang cua nguoi xu 
phat......hihihi).
Mong rang tat ca moi nguoi chap hanh tot noi qui nay
Noi qui nay co hieu luc ke tu khi nhan duoc mail
Truong phong toilet (da ky)
-------------------------------------------------------------
Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham St., Ward 13
Tan Binh Dist., HCMC
Email: saomai-center@xxxxxxxxxx
Tel: 08 8495 069

- To post messages on SMCC mailing list, simply send email to
smcc@xxxxxxxxxxxxxx

- You can subscribe to SMCC mailing list by sending email to
smcc-request@xxxxxxxxxxxxx
with 'subscribe' in the Subject field with your subscriber list.

- You can unsubscribe from SMCC mailing list by sending email to
smcc-request@xxxxxxxxxxxxx
with 'unsubscribe' in the Subject field

Other related posts: