[SMCC] Thoi com thi net sinh hoat van hoa dan gian

Th?i com thi - Nét sinh ho?t van hóa dân gian

 

Th?i com thi là nét sinh ho?t van hoá dân gian d?c trung cho cu dân vùng tr?ng 
lúa nu?c, thu?ng du?c t? ch?c trong ba tháng mùa xuân, cùng v?i ngày h?i làng. 
Cu?c thi di?n ra ? sân dình, có noi t? ch?c ? trên thuy?n.

Nét d?c dáo trong cu?c thi là ph?i n?u com trong di?u ki?n chuy?n d?ng liên 
t?c, n?i com và b?p n?u com ph?i gánh trên vai. Các làng thu?ng t? ch?c choi 
t?ng dôi m?t (thu?ng là m?t nam, m?t n?). Khi b?t d?u cu?c thi, m?i d?i du?c 
phát nam cây mía dùng thay cho c?i. Khi ti?ng tr?ng l?nh vang lên là lúc cu?c 
thi b?t d?u. M?t ngu?i thì gánh b?p còn ngu?i kia thì tu?c mía và nhai cho ki?t 
nu?c d? làm c?i n?u com. V?a n?u c? hai ngu?i v?a di vòng quanh sân dình, có 
noi còn quy d?nh ph?i di theo nh?p tr?ng. Có noi còn t? ch?c thêm ph?n thi lu?c 
gà, d?ng tru?c thì n?u com, d?ng sau thì lu?c gà. Khi ti?ng tr?ng l?nh d?t h?i, 
báo hi?u cu?c thi k?t thúc, t?t c? nh?ng ngu?i tham gia ph?i d?ng l?i, mang n?i 
com mình n?u d?n cho ban giám kh?o ch?m di?m. Nhóm nào com chín d?o, tr?ng d?u, 
com ngon và không b? khô nát; gà lu?c không nhun, th?t tr?ng, không b? n?t da 
và xong tru?c thì th?ng cu?c. Com c?a d?i th?ng du?c dâng lên cúng thành hoàng 
làng. Có noi t? ch?c thi n?u com trên thuy?n thúng (thuy?n nan) ? ao làng. M?i 
ngu?i m?t thuy?n, ki?ng, rom, bã mía tuoi và trang b? khác gi?ng nhau. Sau khi 
có hi?u l?nh, các d?i boi thuy?n ra gi?a ao. Cái khó khi n?u ? trên thuy?n là 
cách x? lý trong tình hu?ng b?p n?u ? trên thuy?n b?ng b?nh, gió l?ng, c?i l?a 
l?i khó cháy.

? nhi?u h?i thi th?i com còn có d?i chèo hát múa ph? ho?, có anh h? chèo ch?y 
lang xang v?a hát, v?a di?n trò và c? d?ng cho các nhóm thi t?o nên không khí 
vui nh?n và nh?ng ti?ng cu?i s?ng khoái trong nh?ng ngày h?i làng./.
(theo Báo Nam D?nh)

Other related posts:

  • » [SMCC] Thoi com thi net sinh hoat van hoa dan gian - Nguyen Hong Van