[SMCC] Thôn có 13 ngu?i ch?t liên t?c: Tìm l?i gi?i dáp tâm linh? (II)

Thôn có 13 ngu?i ch?t liên t?c: Tìm l?i gi?i dáp tâm linh? (II) 
 

(GDVN) - S? hoang mang tru?c nh?ng cái ch?t b?t ng? liên t?c x?y ra còn chua 
k?p l?ng xu?ng thì ngu?i dân thôn Lai Son l?i có co h?i ?n ào khi m?t s? nhà 
ngo?i c?m ? Hà N?i du?c chính quy?n thôn m?i v? tìm m?t l?i gi?i dáp t? tâm 
linh.

Tin liên quan:
Gi?i mã nh?ng bí ?n t?i thôn có 13 ngu?i t? vong liên t?c ? HN (I)
Thông tin ti?p v? nhà báo Hoàng Hùng b? d?t

Nguyên nhân huy?n bí, n?i lo có th?t

Trong câu chuy?n v?i PV, bà Vu Th? Mùi - ngu?i may m?n còn s?ng sót trong gia 
dình có 3 ngu?i ch?t - chia s?: "Tôi nghi cái ch?t c?a ch?ng, con và em tôi 
không don thu?n là do b? ng?t khói lò g?ch. B?i vì sau gia dình tôi thì liên 
ti?p trong m?y tháng tr?i, thôn Lai Son dã có hon 10 ngu?i t? vong. Tôi cho 
r?ng m?i chuy?n x?y ra là do dình làng v?a du?c xây d?ng dã b? ô u?. Sân dình 
b? ngu?i dân l?n chi?m, ngu?i ta làm chu?ng nuôi l?n ngay trên sân dình nên r?t 
b?n. 

Quê g?c tôi ? xã Thái H?c, huy?n C?m Bình, t?nh H?i Duong cung có m?t cái dình 
làng nhu th?. Có ngu?i cho bò lên sân dình phóng u?, ch? ít lâu sau dã b? b?nh 
d?t ng?t mà ch?t. Th?m chí d?n khi dua vào áo quan còn không v?a. Tuong t? cung 
có ngu?i th? v?t ? trong h? c?a dình. Sáng hôm sau ng? d?y c? dàn v?t d?u lan 
ra ch?t mà không rõ nguyên do. V? m?t tâm linh tôi nghi dình, chùa là ph?i s?ch 
s?, không du?c u? t?p".

 

 
Bà Mùi cho r?ng cái ch?t c?a ch?ng con bà liên 
quan t?i dình b? chi?m d?ng và làm u? t?p
 

 

Bà Mùi cho bi?t thêm: "Ngày 16/2/2011, khi tôi v?a di an dám v? thì ông tru?ng 
thôn d?n báo tôi lên dình làng có vi?c. Khi tôi lên dình thì th?y có r?t dông 
ngu?i, trong dó có nhi?u c? trong d?i t? ? dó. Lúc ?y tôi du?c m?i ngu?i cho 
bi?t là có các nhà ngo?i c?m ? n?i thành Hà N?i v? tìm hi?u nguyên nhân có 
nhi?u ngu?i ch?t trong làng. 

Theo l?i hu?ng d?n c?a h?, tôi cung ng?i xu?ng nh?m m?t l?i r?i b? áp vong lúc 
nào không bi?t. Khi t?nh d?y th?y m?i ngu?i nói ông nhà tôi cung v? và kêu ch?t 
oan. Tôi dã nhi?u l?n d? ngh? thôn là ph?i làm s?ch s? c?a dình nhung d?n gi? 
v?n v?y. Tôi lo l?ng l?m, không hi?u s? còn chuy?n gì x?y ra n?a".
 

 
Dình Cúc du?c d?n th?i là nguyên nhân d?n t?i cái ch?t liên ti?p
c?a 13 ngu?i 

 

Các nhà ngo?i c?m vào cu?c

Theo ch? d?n c?a ngu?i dân trong thôn, tôi tìm d?n nhà ông Ph?m Tr?ng D?t - ch? 
t? dình Cúc dang xây d?ng. Trao d?i v?i PV, ông D?t kh?ng d?nh dúng là có 13 
ngu?i ch?t trong thôn k? t? khi kh?i công xây d?ng dình làng. Tru?c s? hoang 
mang c?a ngu?i dân, chính quy?n thôn dã nh? m?t nhà ngo?i c?m tên M?n, là con 
r? thôn Lai Son, m?i các nhà tâm linh v? tìm hi?u nguyên nhân. 

Hôm dó, anh M?n cùng v?i thi?u tu?ng Chu Phác và m?t s? nhà ngo?i c?m ? n?i 
thành Hà N?i dã v? làm l? ? dình làng. Trong bu?i làm l? có 2 ch? D?ng Th? D?c 
và Nguy?n Th? Li?u cùng là ngu?i dân trong thôn b? áp vong. Vong anh Nguy?n Van 
Tý và vong c? Nguy?n Van Quy?n v? d?u nói d?n chuy?n ngu?i dân chi?m và làm ô 
u? sân dình nên các c? trách, c?n ph?i gi?i phóng ngay.

Theo tài li?u mà thi?u tu?ng, ti?n si Nguy?n Chu Phác - Ch? nhi?m b? môn C?n 
tâm lý c?a Trung tâm nghiên c?u ti?m nang con ngu?i - cung c?p cho phóng viên 
thì nhà ngo?i c?m Di?n Th? Dung là ngu?i du?c phân công v? làm vi?c ? dình Cúc. 
Cùng di còn có nhà nghiên c?u Quan L? Lan và ch? Nguy?n Th? Minh Huy?n, cán b? 
c?a Trung tâm. 

Sau khi làm l? ? dình, ch? Dung dã cho 10 thanh niên nam, n? ng?i áp vong d? 
m?i các v? linh th?n và nhân th?n hi?n linh d? tìm hi?u nguyên nhân d?n d?n 13 
cái ch?t liên t?c trong m?y tháng tr?i ? Lai Son. Theo báo cáo c?a nhà ngo?i 
c?m Di?n Th? Dung thì có 5 vong v?. Quan th?n linh v? nh?c thôn cúng l? chua 
d?y d? và ph?i làm l? t?.

D?c Duong Gian d?i vuong và Phi Nuong Linh Huong công chúa thì khen con cháu dã 
xây d?ng l?i dình sau m?t th?i gian dài d? nát nhung còn nh? bé và ch?t h?p so 
v?i tru?c dây. Vong anh Nguy?n Van Tí - 1 trong 3 ngu?i ch?t vì ng?t khí lò 
g?ch - than là ch?t chua dúng s?, yêu c?u thôn ph?i làm s?ch s?, quang dãng khu 
v?c quanh dình vì các c? kêu bí bách, ch?t ch?i quá. Vong c? Nguy?n Van Quy?n 
ch?t t? m?y nam tru?c v? trách m?ng con cháu là anh L. dã nh?n 200 tri?u d?ng 
mà không di d?i tr? l?i d?t cho dình Cúc.
 

 
Ông D?t xác nh?n có 13 ngu?i ch?t t? khi xây l?i dình Cúc 

 

Cu?i biên b?n ch? Di?n Th? Dung cho bi?t 1 tháng sau, b? môn C?n tâm lý dã nh?n 
du?c thu c?m on c?a d?a phuong. Trong thu nêu rõ là dã th?c hi?n l?i ch? b?o 
c?a th?n linh, c?a các vong và trong tháng qua không x?y ra vi?c gì n?a. Tuy 
nhiên th?i di?m chúng tôi có m?t ? dình Cúc thì ngôi nhà c?a ngu?i dân n?m 
chình ình trên sân dình v?n còn nguyên. Dãy nhà ch?n tru?c m?t dình v?n chua có 
d?u hi?u di d?i.

Ông D?t cho bi?t do tru?c dây d?t dình b? không nên nh?ng ngu?i dân nghèo chi?m 
d?ng xây nhà ?. D?n nay cung dã du?c m?y ch?c nam tr?i. Mu?n h? di d?i thì ph?i 
tìm cho h? m?t khu d?t khác d? ?n d?nh cu?c s?ng.

An Thái - Hoàng Dan

Other related posts:

  • » [SMCC] Thôn có 13 ngu?i ch?t liên t?c: Tìm l?i gi?i dáp tâm linh? (II) - Nguyen Hong Van