Thit Coc: Nguon Dinh Duong Tu Than

Th?t cóc - ngu?n dinh du?ng t? th?n

Ch?t d?c c?a m?t con cóc có th? d? d? gi?t ch?t 4 - 5 ngu?i kh?e m?nh

Là ngu?n th?t có d? d?m cao, cóc du?c s? d?ng tuong d?i r?ng rãi trong dân gian 
d? ch?a ch?ng còi xuong cho tr? ho?c giúp ngu?i b?nh nhanh chóng h?i ph?c.
S? không có gì dáng nói n?u nhu cóc không mang theo m?t lu?ng ch?t d?c kinh 
ngu?i, d? qu?t ngã 4-5 ngu?i kh?e m?nh.

Cóc là m?t trong nh?ng loài d?ng v?t thu?c l?p ?ch nhái (Amphibia), b? Anura, 
h? Bufonidae. ? loài cóc, các tuy?n trên da bài ti?t ra ch?t nh?y màu tr?ng,
dính keo, dân gian còn g?i là "nh?a cóc" - dây là h?n h?p d?c t? có kh? nang 
gây ?o giác, ngh?n m?ch và tang huy?t áp. Ngoài ra, m?t s? loài cóc còn ch?a
c? d?c t? tetrodotoxin (d?c t? có ? cá nóc) thông qua co ch? c?ng sinh v?i m?t 
s? vi khu?n.

? ngu?i, hi?m khi x?y ra tru?ng h?p ng? d?c do d?ng ch?m, s? mó ph?i cóc. Tuy 
nhiên, khi ch?t nh?y bài ti?t c?a chúng dính vào m?t s? vùng nh?y c?m nhu
m?t, mi?ng... có th? gây ra hi?n tu?ng rát b?ng, sung ph?ng; nhung ch? khi ch?t 
nh?y này du?c h?p th? qua du?ng tiêu hóa thì m?i gây ra các tri?u ch?ng
ng? d?c mang tính h? th?ng.

Tri?u ch?ng ng? d?c thu?ng x?y ra sau khi an kho?ng 1 gi? (ho?c s?m hon n?u n?n 
nhân có u?ng ru?u, bia), b?t d?u b?ng c?m giác chóng m?t, quay cu?ng, dau
nhu b? châm chích ? d?u ngón tay, ngón chân; ti?p theo là ói m?a d? d?i kéo 
dài, tiêu ch?y, dau b?ng, gi?m huy?t áp. Sau dó, có th? xu?t hi?n các tri?u
ch?ng gi?ng nhu b?nh suy tim: lo?n nh?p tim, co th?t co tim... và cu?i cùng d?n 
t?i t? vong trong vòng vài gi?.

Trên th? gi?i dã có m?t vài ghi nh?n v? tru?ng h?p ng? d?c do an th?t cóc ? 
Trung Qu?c, M?...  ? nu?c ta, chua có tài li?u khoa h?c hi?n d?i nào công b?
v? công d?ng ch?a b?nh c?a th?t cóc ho?c tính giàu d?m, b? du?ng c?a chúng. Dân 
chúng cung d?u bi?t r?ng cóc có ch?t d?c và cung ít ngu?i dám m?o hi?m
dánh d?i sinh m?ng c?a mình l?y m?t b?a an th?t cóc l? mi?ng, giàu d?m. Tuy 
nhiên, trong ngày cu?i nam 2005, dã x?y ra m?t tru?ng h?p t? vong do an th?t
cóc h?t s?c thuong tâm. Dó là tru?ng h?p gia dình anh ch? Nguy?n Dang Dông và 
Lê Th? Nhu?ng ? làng D?n, xã Nghia Lâm, Nghia Dàn, Ngh? An. V?n di ngu?i
dân ? dây v?n thu?ng s? d?ng cóc làm ngu?n th?c ph?m. Do khi làm cóc không c?n 
th?n d? dính l?i ch?t d?c t? tr?ng cóc, trong 4 ngu?i an th?t cóc hôm ?y
g?m ch? Nhu?ng và 3 d?a con thì ch? có 2 ngu?i con qua kh?i con nguy k?ch sau 
khi du?c c?p c?u tích c?c, còn ch? và d?a con trai 15 tu?i dã vinh vi?n ra
di.

M?t s? tài li?u Dông y có d? c?p d?n th?t cóc là ngu?n dinh du?ng r?t giàu d?m, 
là m?t trong nh?ng bài thu?c ch?a b?nh suy dinh du?ng ? tr? em. D?ng ? góc
d? khoa h?c, n?u s?n ph?m ch? bi?n t? th?t cóc luu hành trên th? tru?ng có gi?y 
ch?ng nh?n c?a B? Y t?, nó s? du?c công nh?n là s?n ph?m an toàn cho ngu?i
tiêu dùng. Ngu?c l?i, n?u th?t cóc ho?c b?t cóc du?c ch? bi?n t? m?t co s? nào 
dó chua có gi?y phép kinh doanh m?t hàng này, ho?c ngu?i tiêu dùng t? ch?
bi?n d?u b? coi là s?n ph?m không dáng tin c?y, có th? gây nguy hi?m d?n tính 
m?ng.

Di?u dáng nói ? dây là ph?n l?n d?i tu?ng s? d?ng th?t cóc hay b?t cóc là tr? 
em ch?m l?n, suy dinh du?ng ho?c ngu?i b?nh suy nhu?c, c?n b?i b? s?c kh?e.
Và ch?c ch?n là ? nh?ng d?i tu?ng này, s?c ch?ng ch?i v?i ch?t d?c c?a cóc s? 
kém hon nhi?u so v?i ngu?i kh?e m?nh, trong khi ch?t d?c c?a m?t con cóc
có th? d? d? gi?t ch?t 4 - 5 ngu?i kh?e m?nh.

Cái ch?t c?a hai m? con ch? Nhu?ng c?n ph?i du?c coi là ti?ng chuông c?nh báo 
v? cái b?y ch?t ngu?i n?m trong mi?ng th?t cóc thom ngon b? du?ng.

Theo VNN

Nguyen Khanh Quoc
Home: 
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel: 
84-8-8625-846
Mobile: 
84-907-999-012
e-mail:
 khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name: 
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID: 
khanhquoc78

Other related posts:

  • » Thit Coc: Nguon Dinh Duong Tu Than