[SMCC] Thiet bi giup nguoi mu lai xe

Thi?t b? giúp ngu?i mù lái xe

 
Mu?n d? nh?ng ngu?i khuy?t t?t kh?i b? m?c c?m, c?n giúp h? làm du?c nh?ng vi?c 
nhu ngu?i bình thu?ng. Thi?t b? cho phép ngu?i mù lái du?c xe có m?c dích nhu 
v?y. 


Lái xe gi? dây không còn là gi?c mo v?i ngu?i khi?m th?.

D? góp ph?n t?o ra s? bình d?ng gi?a ngu?i khuy?t t?t và ngu?i bình thu?ng, 
công ty Virginia c?a M? dã nghiên c?u ch? t?o m?t thi?t b? cho phép nh?ng ngu?i 
mù t? mình di?u khi?n xe ô tô.

Cu?c thi d? ch? t?o thi?t b? này dã du?c Liên doàn nh?ng ngu?i khi?m th? qu?c 
gia d?ng ra t? ch?c. Th?c ra ngu?i ta dã bi?t r?ng, công ty nói trên dã tìm ra 
công ngh? giúp ngu?i mù lái xe t? lâu, nhung ch? bây gi? h? m?i tri?n khai du?c 
ra th?c t?.Khi m?t ngu?i mù ng?i tru?c tay lái, t?t c? các v?t c?n trên du?ng mà ngu?i mù 
không trông th?y du?c s? bi?n thành nh?ng tín hi?u truy?n d?n dôi gang tay d?c 
bi?t mà ngu?i lái b?t bu?c ph?i mang.

Các d?ng c? c?m bi?n liên t?c th?c hi?n vi?c ghi hình kho?ng không gian tru?c 
xe ô tô, n?u nhu có v?t c?n xu?t hi?n tru?c mui xe, thì chúng s? phát ra các 
tín hi?u thông báo v?i các thông s? khá t? m? v? v? trí, có kh? nang dè lên 
trên hay ph?i tránh.

N?u c?n ph?i tránh sang bên trái thì chi?c gang tay bên trái s? nh?n du?c tín 
hi?u, còn chu?ng ng?i v?t ? bên ph?i thì tìn hi?u truy?n cho gang bên ph?i. Nh? 
các tín hi?u nhu v?y k?t h?p v?i thói quen và s? luy?n t?p, ngu?i mù có th? lái 
xe di l?i v?i t?c d? ch?m trên nh?ng con du?ng dành cho mình, nhung dù nhu v?y 
cung dã quá t?t.

T?t nhiên, d?i v?i nh?ng tình hu?ng mà ngu?i lái xe sáng m?t ph?i x? lý không 
ch? don gi?n nhu th?. Các chuyên gia dang c? g?ng c?i ti?n và hoàn thành công 
ngh? d? ph?c v? ngu?i khi?m th? cho thu?n ti?n hon.


(theo khoahoc)

Other related posts:

  • » [SMCC] Thiet bi giup nguoi mu lai xe - Nguyen Hong Van