Them 12 ca khuc cua nhac si Pham Duy duoc cap phep bieu dien

Thêm 12 ca khúc c?a nh?c si Ph?m Duy du?c c?p phép bi?u di?n

Theo thông tin t? bà Phan M?ng Thúy, Giám d?c Hãng phim Phuong Nam - don v? d?c 
quy?n các ca khúc c?a nh?c si Ph?m Duy du?c ph? bi?n t?i Vi?t Nam, C?c Ngh?
thu?t - Bi?u di?n B? VHTT v?a d?ng ý c?p phép cho 12 ca khúc c?a Ph?m Duy trong 
s? 20 bài do Phuong Nam phim d? ngh?.

Dó là: V? ch?ng quê, D? ai, Tình hoài huong, Tình c?m, Ti?ng dàn tôi, Ti?ng sáo 
thiên thai, N? t?m xuân, Ch? ch?ng dó thôi và 4 sáng tác m?i c?a ông k?
t? ngày v? sinh s?ng t?i Vi?t Nam: Tram nam b?n cu, Vô thu?ng, Huong r?ng, 
Chi?c k?p tóc thom tho. Bà Thúy cung cho bi?t, hi?n Phuong Nam phim dang ch?
công van chính th?c t? C?c Ngh? thu?t - Bi?u di?n d? có th? ti?n hành vi?c th?c 
hi?n album ti?p theo c?a nh?c si Ph?m Duy, cung nhu t? ch?c nh?ng chuong
trình gi?i thi?u ca khúc này d?n khán gi?.

Nguyên Vân

Other related posts:

  • » Them 12 ca khuc cua nhac si Pham Duy duoc cap phep bieu dien