The nao la che do an hop ly?

Th? nào là ch? d? an h?p lý?

S? cân b?ng trong ch? d? an liên quan t?i t? l? các lo?i th?c an khác nhau. H?u 
h?t các t? ch?c s?c kh?e khuy?n khích ch? d? an g?m 55-65% carbonhydrate,
10-15% protein và ch?t béo ít hon 30% trong t?ng s? calo.

S? di?u d?. V?i t? l? ngu?i m?c b?nh béo phì ngày càng gia tang, con ngu?i càng 
quan tâm d?n s? ki?m soát kh?u ph?n an: bi?t an bao nhiêu là d? và khi nào
là quá nhi?u. B?i vì ph?i m?t 20 phút não m?i c?m th?y c?m giác no b?ng do d? 
dày truy?n lên, b?n c?n bi?t u?c lu?ng an ch?ng nào là d? tru?c khi quá d?y
b?ng. B?n cung c?n bi?t s? khác nhau gi?a s? th?a mãn con dói và s? no b?ng d? 
bi?t ng?ng an dúng lúc.

S? thay d?i. T?t c? các ch? d? an có l?i cho s?c kh?e d?u ph?i có s? thay d?i 
c?a các lo?i th?c ph?m. Vi?c này giúp co th? b?n du?c b? sung t?t c? các lo?i
du?ng ch?t c?n thi?t, nh?t là vitamin và ch?t khoáng. Trái cây b? sung vitamin 
C nhung chúng có r?t ít can-xi, trong khi th?t, cá, tr?ng, s?a thì ngu?c
l?i... Thay d?i các lo?i th?c an cung giúp b?n tránh c?m giác chán an, mang l?i 
s? thích thú khi thu?ng th?c các món an m?i.

Phuong Nguyên
(Theo
http://www.wholefitness.com)

Other related posts:

  • » The nao la che do an hop ly?