[SMCC] That long nhin con bi benh tat hanh ha

Th?t lòng nhìn con b? b?nh t?t hành h?

 
Dù hàng ngày anh ch? buon ch?i kh?p noi, dành d?m t?ng d?ng ti?n nhung v?n ph?i 
ng?m d?ng m?i khi nhìn d?a con qu?n qu?i vì can b?nh suy th?n vì không có di?u 
ki?n dua con di ch?a tr?. 

Dó là hoàn c?nh c?a em Cao Th? Thu con anh Cao Van Thu và ch? Lê Th? Dân (sinh 
nam 1966), thôn Yên Doãn 2, xã Dông Yên, huy?n Dông Son, t?nh Thanh Hóa.
V? ch?ng anh Thu, ch? Dân có 3 ngu?i con, tuy hoàn c?nh khó khan, thi?u th?n 
nhung các cháu v?n luôn h?c gi?i và d?t nhi?u k?t qu? cao trong h?c t?p. Ngu?i 
con gái d?u Cao Th? Thu (sinh nam 1990) sau khi t?t nghi?p THPT v?i t?m b?ng 
khá, em thi d?u tru?ng D?i h?c Công ngh? và Kinh doanh ? Hà N?i v?i s? di?m 
cao. Nh?ng tu?ng u?c mo gi?ng du?ng c?a Thu dã tr? thành hi?n th?c, th? nhung 
kinh t? gia dình quá túng thi?u, Thu dành t? b? u?c mo d? di làm ph? giúp b? m? 
nuôi hai em nh? an h?c. 
Ch? Dân ngh?n l?i k?: "Cháu Thu ham h?c l?m, lúc thi d?u d?i h?c mà không du?c 
di h?c nó khóc m?y ngày li?n, nhung r?i nó xin b? m? di Hà N?i làm thuê d? ph? 
giúp cho hai em du?c an h?c d?n noi d?n ch?n. Nhung m?i làm du?c ba tháng, cháu 
b? s?t và sung phù kh?p ngu?i. Sau l?n n?m vi?n, các bác s? cho bi?t, Thu b? 
viêm c?u th?n mãn và b? h?i ch?ng th?n hu. M?i tháng, c?n ph?i di khám, l?y 
thu?c u?ng d?nh k?, di l?i t?n kém nên c? m?y tháng dành d?m du?c ít ti?n m?i 
dám dua con di l?y thu?c m?t l?n. Nhi?u hôm nhìn cháu dau d?n, bo ph? vì b?nh 
t?t hành h? mà tôi ch? bi?t nu?t nu?c m?t an ?i con thôi".

Ngoài làm nh?ng công vi?c n?ng nh?c, lúc ? nhà ch? v?n tr?ng thêm rau d? ph?c 
v? sinh ho?t trong gia dình
Hoàn c?nh gia dình ph? thu?c vào hai sào lúa, sau l?n b? tai n?n khi?n d?t s?ng 
c? và m?t bên tay b? gãy xuong, anh Thu ph?i lên thành ph? Thanh Hóa làm ph? 
vi?c cho m?t khu tri?n lãm m? thu?t. Còn ch? Dân ngoài ngày mùa b?n r?n, ngày 
thu?ng h? ai thuê mu?n công vi?c gì là ch? nh?n l?i làm ngay, k? c? nh?ng công 
vi?c n?ng nhu ph? h?, b?c vác ch? cung không qu?n ng?i, ch? c?t sao ki?m thêm 
d?ng ti?n n?p h?c cho hai con nh? và ch?y thu?c thang cho cháu Thu.
Thu thu?ng xuyên s?t cao, khó th? và sung phù n? kh?p m?t và ngu?i. Ch?ng b?nh 
suy th?n c?a em ph?i ch?y ch?a lâu dài và r?t t?n kém. Lo l?ng, thuong con, anh 
ch? v?n c? g?ng không qu?n v?t v? làm m?i vi?c, bà con hàng xóm thuong c?m v?n 
quyên góp thêm chút ti?n d? hàng tháng anh dua con di b?nh viên B?ch Mai (Hà 
N?i) khám và l?y thu?c th?n. Do di?u ki?n túng thi?u, không có thu?c di?u tr? 
d?y d? nên b?nh suy th?n c?a Thu ngày m?t thêm n?ng, em không th? ti?p xúc v?i 
nu?c và ra ngoài gió do b? phù h?t m?t và tay chân.

Hai cháu nh? con anh ch? là Cao Th? H?ng (h?c l?p 11) và Cao Van Hà (h?c l?p 8) 
nam nào cung d?t h?c sinh gi?i, khá c?a tru?ng. Di?u ki?n gia dình túng thi?u 
nên các em không di h?c thêm, ngoài m?t bu?i d?n tru?ng, bu?i còn l?i các em ? 
nhà giúp b? m? làm vi?c d?ng. Th?y giáo Tu?n, b? môn Toán tru?ng THPT Dông Son 
2 th?y hai em nhà nghèo l?i ham h?c nên dã h? tr? ti?n h?c thêm cho em d? em 
du?c di h?c d?y d? nhu b?n bè. 
H?ng tâm s?: "Em r?t mu?n du?c di h?c, nhung nhi?u khi th?y b? m? v?t v?, ch? 
l?i dau ?m thu?ng xuyên không d? ti?n thu?c thang nên em cung mu?n ngh? h?c d? 
giúp b? m? ki?m ti?n ch?a b?nh cho ch?".
Anh Nguy?n Dình Vu, cán b? chính sách xã Dông Yên bày t?: "Hoàn c?nh gia dình 
anh Thu, ch? Dân r?t khó khan, hi?n nay gia dình anh ch? v?n dang là h? nghèo 
c?a xã. Can nhà anh ch? dang ? hi?n t?i cung do chính quy?n xã c?p d?t và bà 
con giúp d? gây d?ng nên, trong khi cháu H?ng và Hà v?n dang di h?c. Cháu Thu 
b? can b?nh suy th?n dã lâu nên vi?c ch?a tr? b?nh r?t t?n kém, xã cung dã kêu 
g?i ngu?i dân dóng góp, giúp d? gia dình anh ch? nhung cung ch? du?c vài tháng 
do can b?nh suy th?n c?a cháu c?n du?c ch?a lâu d

M?i dóng góp h?o tâm xin g?i v?:

1. Anh Cao Van Thu và ch? Lê Th? Dân: thôn Yên Doãn 2, xã Dông Yên, huy?n Dông 
Son, t?nh Thanh Hóa.
 

(theo dantri)

Other related posts:

  • » [SMCC] That long nhin con bi benh tat hanh ha - Nguyen Hong Van