[SMCC] That Bai De Thanh Cong Ky 4

Th?t b?i d? thành công - K? 4:

T? tin bu?c qua


"N?u tôi buông xuôi thì ch?ng gi?i quy?t du?c gì, th?m chí còn làm cho tình 
tr?ng t?i t? càng t?i t? hon. V?y thì tôi s? bình th?n, th?t bình th?n
tru?c m?i bi?n c? có th? x?y ra, t?nh táo tìm cách gi?i quy?t".

Lâm An D?u, t?ng giám d?c thuong hi?u t?p gi?y Vinh Ti?n, nói v? tâm tr?ng c?a 
mình nhu v?y khi d?ng tru?c nh?ng th?t b?i.

C?u bé bán thu?c lá d?o t?p kinh doanh

Chuy?n kh?i nghi?p c?a ông ch? thuong hi?u gi?y Vinh Ti?n b?t d?u b?ng nh?ng 
ngày di bán thu?c lá d?o. Lâm An D?u k?: "12 tu?i, tôi dã ra hè du?ng bán thu?c
lá v?i ch? gái. Dó là nh?ng nam khó khan sau nam 1975. Tôi c? nghi mãi t?i sao 
c? hai ch? em c? ph?i ng?i im m?t ch? d?i khách d?n mà không t? di tìm khách.

Nghi là làm, tôi d? ngh? ch? ng?i bán thu?c, còn tôi ôm thùng g? di bán d?o. 
Sáng ki?n bu?c d?u thành công, thu?c lá tôi bán tang g?p ba l?n. Dó là cú kinh
doanh d?u d?i c?a tôi trên du?ng ph?. Tôi l?i nghi d? bán du?c nhi?u noi hon 
c?n ph?i có xe d?p, th? là tôi xin ba má chi?c xe d?p cu. Nhung chân tôi còn
ng?n nên ph?i ng?i gá trên su?n xe mà d?p. Kh? nh?t là b? sên xích c? quay m?t 
chút l?i tr?t ra, tay chân ngày nào cung den nh?m vì ph?i ráp l?i xích xe
cà tàng".

Nam 1980, nhi?u ngu?i trong dòng h? di vu?t biên, nhung ba má Lâm An D?u v?n ? 
l?i. D?u nh? anh dã t?ng nói v?i ba m? mình: "Mình di dâu thì cung ph?i làm
m?i có an. Ba má c? yên tâm. Con còn tay, còn chân thì nhà mình không nghèo 
du?c".

Kinh nghi?m ki?m s?ng trên hè ph? d?n d?n giúp D?u phát hi?n nh?ng hu?ng làm an 
m?i ngay trong th?i di?m khó khan. Th?y bán thu?c lá d?o su?t d?i ch? n?ng
mua cùng du?ng ph?, D?u chuy?n sang buôn bán hóa ch?t.

Ban d?u ch? buôn bán cò con, sau dó không ch? thu mua ? khu Ch? L?n mà còn ra 
t?n biên gi?i gom hàng v? cung c?p cho các nhà s?n xu?t m? ph?m, kem dánh
rang. Th?i di?m dó, hàng hóa ch?t c?c hi?m. D?u b? v?n m?t, l?i ba. Nhi?u hôm 
anh ch?y hàng m?t bu?i, chi?u dã ra ch? s?m du?c ch?c lu?ng vàng b? túi.

"H?t b?c" nhanh chóng, chàng trai tr? không té ngã trên thuong tru?ng mà tr?ng 
tay v?i chi?u b?c d? den! Và r?i chuy?n gì d?n ph?i d?n. M?t bu?i sáng th?c
d?y, D?u ch? còn hai bàn tay tr?ng. Má D?u khóc: "Má không gi?n vì con tán gia 
b?i s?n, nhung má bu?n vì n?u c? th? này thì ch?c ch?n d?i con s? không
ra gì". D?u l?ng ngu?i, ngh?n gi?ng không nói du?c ti?ng nào. Dêm dó, anh th?p 
nén nhang ra th? tru?c sân nhà do?n tuy?t v?i c? b?c.

Sau th?t b?i do l?i s?ng c?a mình, D?u b?t tay làm l?i t? d?u b?ng ngh? ve 
chai, tu ch?t lanh l?i t? thu? nh? dua D?u d?n nhi?u noi, quan h? nhi?u ngu?n
d? có th? mua hàng l?n. M?t l?i m?t, D?u ph?c h?i nhanh chóng.

B?n bè ch? d?ng d? ngh? D?u h?p tác m? r?ng m?ng lu?i buôn bán gi?y v?n. Dêm dó 
D?u m?t ng?, thao th?c: "Ngu?i làm an là ngu?i di trên con du?ng luôn có
nhi?u ngu?i di. N?u mình b?ng lòng v?i hi?n t?i d? d?ng l?i thì có nghia là dã 
t? th?t lùi". Sáng hôm sau, anh nói v?i b?n bè: "T?i sao t?i mình ch? bi?t
mua bán gi?y v?n mà không nghi ph?i làm ra gi?y?".

Bu?n khóc v?i th?t b?i thì gi?i quy?t du?c gì?

ImageView

Ông ch? Lâm An D?u (th? hai t? ph?i qua) thu?ng nói v?i các c?ng s? ? Công ty 
Vinh Ti?n: "G?p th?t b?i, ph?i t?nh táo tìm cách gi?i quy?t" - ?nh: Q.Vi?t

D?u b?t tay th?c hi?n ý nguy?n c?a mình b?ng cách tích luy v?n, mua m?t mi?ng 
d?t xây nhà xu?ng, r?i mua máy móc d? chu?n b? s?n xu?t gi?y.

D?u di tìm mua máy cu ch? ho?t d?ng du?c b?ng di?n, nhung khi máy v?a ho?t d?ng 
m?i b?t d?u l? rõ di?m y?u ch?t ngu?i khi TP.HCM nh?ng nam d?u th?p niên
1980 cúp di?n trung bình 4-5 ngày m?i tu?n. Máy móc n?m "trùm m?n", ông ch? tr? 
cung lao dao. Th?t b?i dã bày ra ngay t? khi nhà máy chua di vào ho?t d?ng.

D?u ra m?t quy?t d?nh làm m?i ngu?i ng?c nhiên: d?p nhà máy! D?u d?p nhà máy cu 
d? xây m?t nhà máy m?i có qui mô l?n hon và hi?n d?i hon d? b?t d?u cho
m?t thuong hi?u Vinh Ti?n chuyên s?n xu?t các lo?i gi?y v? và van phòng ph?m. 
Tuy nhiên, s?n ph?m c?a Vinh Ti?n nhanh chóng b? c?nh tranh d? d?i, nh?t
là các lo?i gi?y v? nh?p ngo?i giá r?, ch?t lu?ng kém. M?t th?i gian sau, Công 
ty Vinh Ti?n lâm vào kh?ng ho?ng, b? t?c h?n d?u ra. Anh l?i m?t ng? tri?n
miên.

M?t s? "quân su" tu v?n cho D?u chiêu th?c "g?y ông d?p lung ông": "D?i th? 
c?nh tranh b?ng s?n ph?m ch?t lu?ng th?p, giá r?. Mình s? làm s?n ph?m y nhu
v?y d? c?nh tranh ngu?c l?i h?". Nh?ng nam lan lóc cho D?u có c?m giác b?t ?n. 
D?u bình tinh phân tích l?i và hi?u r?ng t? h? th?p ch?t lu?ng s?n ph?m
là t? gi?t mình. D?u quy?t d?nh phân khúc th? tru?ng, kh?ng d?nh Vinh Ti?n v?n 
là Vinh Ti?n.

D?u ti?p t?c nghiên c?u, d?u tu nâng cao ch?t lu?ng, uy tín s?n ph?m, d?ng th?i 
rà soát qui trình s?n xu?t h?p lý d? gi?m giá thành s?n ph?m. Th?c t? sau
này dã cho th?y D?u dúng, tình hình kinh t? phát tri?n thì ngu?i tiêu dùng gi?y 
v? không ch? nhìn giá mà còn ch?n l?a ch?t lu?ng. Vinh Ti?n bu?c vào th?i
k? phát tri?n m?nh m?, s?n ph?m Vinh Ti?n hút hàng trên th? tru?ng c? nu?c.

Bây gi?, Lâm An D?u nhìn l?i s? nghi?p kinh doanh có m? hôi, nu?c m?t, n? cu?i 
c?a mình v?i s? thanh th?n: "Trong thuong tru?ng th?t b?i r?t thu?ng d?n,
nhung bu?n khóc v?i nó thì có gi?i quy?t du?c gì? V?y thì hãy cu?i lên, và t? 
tin mà bu?c qua".

 QU?C VI?T

Other related posts:

  • » [SMCC] That Bai De Thanh Cong Ky 4