[SMCC] Thanh Hoa luu giu bo den co khong lo

Thanh Hóa: Luu gi? m?t b? dèn c? kh?ng l?

TTO - Hi?n nay t?i d?n th? vua Lê D?i Hành ? thôn Giáp N?i, xã Nga Giáp, huy?n 
Nga Son, Thanh Hóa dang luu gi? r?t c?n th?n m?t b? dèn c? kh?ng l? (ngu?i dân 
d?a phuong còn g?i là b? d?i dang).

B? dèn c? này g?m hai cây, m?i cây cao 1,5m, n?ng 20kg/cây, du?c làm b?ng ch?t 
li?u d?ng nguyên ch?t. Ông Nguy?n H?u Vu - ngu?i trông coi d?n th? vua Lê D?i 
Hành ? thôn Giáp N?i cho bi?t: "B? dèn c? kh?ng l? này có t?i d?a phuong t? 
hàng tram nam nay, thu?ng du?c dùng vào nh?ng ngày l? tr?ng c?a d?a phuong. 
Tru?c kia b? dèn c? du?c dòng h? Nguy?n Tài ? thôn Giáp N?i gi? gìn, b?o qu?n, 
sau dó chuy?n vào d?n th? vua Lê D?i Hành luu gi? và s? d?ng cho d?n nay".

 
B? dèn c? kh?ng l? (g?m hai chi?c) dang du?c luu gi? t?i d?n th? vua Lê D?i 
Hành, ? thôn Giáp N?i, xã Nga Giáp, huy?n Nga Son (Thanh Hóa)- ?nh: Hà D?ng 


Trao d?i v?i TTO, bà Nguy?n Th? Thái - ch? t?ch UBND xã Nga Giáp - kh?ng d?nh: 
"B? dèn c? kh?ng l? là báu v?t c?a chính quy?n, nhân dân trong xã nên chúng tôi 
dã và dang luu gi?, b?o v? r?t c?n th?n. UBND xã r?t mong co quan ch?c nang, 
các nhà khoa h?c v? tìm hi?u và xác d?nh niên d?i c?a b? dèn c? này...".

HÀ D?NG

Other related posts:

  • » [SMCC] Thanh Hoa luu giu bo den co khong lo - Nguyen Hong Van