[SMCC] Than lan gao

Th?n l?n g?o 
T?ng Trung 
  


Cu H?i "ung ?c" v?i b? l?m. B? làm nó dau d?u, m?t nhoài t? trua d?n gi?. C? 
cái d?ng h? cung vào hùa v?i b? làm kh? nó. Nhoáng cái dã binh binh ba h?i 
ru?i, mà ch? h?i ru?i ti?ng chuông d?ng h? n?a là nó ph?i d?ng trong khung 
thành "sân ngõ ph?". Không có Tapaen H?i này thì d?i s? l? "no bàn" v?i d?i dãy 
nhà s? ch?n. ?c oi là ?c!
Cu H?i c?n bút nhìn quy?n v? tru?c m?t. Sao b?ng dung b? l?i gi?i hon c? cô. 
Tru?c lúc di làm b? g?i cu H?i l?i bàn h?c, nghiêm gi?ng:
- Con gái bác Quân h?c cùng l?p con, gi?i Van nh?t huy?n ph?i không?
- Vâng ?! Có khi b?n ?y nh?t t?nh n?a d?y.
- Hôm nay con h?c Toán th? là d?. Gi? b? ra d? van. N?u làm t?t s? có thu?ng.
- Vâng ?!
Cu H?i l?m nh?m d? bài dã thu?c làu, dã d?m du?c h?t s? ch?: "Em hãy t? con v?t 
hàng ngày nhìn th?y trong nhà mình". B? tài th?t! Th? m?i ?c vì cái tài c?a b?! 
D? bài cô ra dài m?y dòng, nó ch? làm loáng cái là xong. D? bài c?a b? ch? m?y 
ch? mà nghi mãi không ra! Con gì? Con gì hàng ngày trong nhà mình? M?y nam 
tru?c m? còn nuôi l?n, nuôi gà, nuôi th? n?a. T? ngày b? di làm có xe dón dua 
t?n c?ng, m? có xe máy d? thì nh?ng con v?t ?y bi?n kh?i nhà. B? thuê ngu?i 
bi?n dãy chu?ng l?n, chu?ng gà thành ch? d? xe, thành vu?n cây c?nh. Nói là con 
v?t thì có d?y. Nhung th?ng ho?c cu H?i m?i nhìn th?y. Dó là con công, con 
r?ng, con phu?ng trong nh?ng b?c tranh l?a, tranh son mài ngu?i ta bi?u b? m?, 
treo ? phòng khách. Nghe m? b?o nh?ng b?c tranh ?y d?t ti?n l?m. D?t b?ng m?y 
cái xe d?p Nh?t co.
"Con v?t hàng ngày nhìn th?y..." cu H?i l?m nh?m. A! Cu H?i reo vang, nh?y c?ng 
lên. Có th? mà bây gi? m?i nghi ra. Có m?t con v?t nó dã nhìn th?y t? lâu và 
h?u nhu ngày nào cung nhìn th?y. Con v?t r?t khác thu?ng so v?i gi?ng loài. Cu 
H?i su?ng run lên nhu khi b?t du?c qu? ph?t d?n "sáu mét" c?c hi?m. Nó c?m cúi 
c?m bút vi?t. 
"Trong b?p nhà em có m?t con chu?t. Nó an g?o trong thùng g?o. ? c?nh thùng g? 
d?ng g?o có l? th?ng. M?t hôm em nhìn th?y con chu?t t? trong thùng g?o chui 
ra. Cái l? to b?ng d?ng xu. Con chu?t to b?ng ngón tay cái ngu?i l?n. Em du?i 
dánh nó ch?y m?t. M?t hôm, trong tu?n an chay, m? em xu?ng b?p cung nhìn th?y, 
ném tru?t làm nó d?t m?u duôi. M? chép mi?ng "tha cho mày". L?n n?a nhìn th?y 
nó, em m?c k?. Nó ch? an du?c g?o trong thùng dành d? h?a ho?n có khách nhà 
quê. Nhà em ngày ba b?a có ngu?i bung d?n t?n nhà. Ch? nh?t c? nhà di an com 
hàng. Em nghi, nó bé th? ch?ng an du?c bao nhiêu. Gi?ng chu?t chóng l?n l?m, cô 
giáo em b?o v?y. Cái l? thì không to ra du?c. Ch? vài ngày n?a là nó h?t tài 
chui qua l?. Không ki?m an du?c nó ph?i di noi khác. Mèo ho?c ai dó s? dánh 
ch?t nó. Em nói v?i m? em th?. M? em cu?i.
Em v? quê ngo?i m?t tu?n, tr? lên, vào gian b?p, m? t? l?nh l?y nu?c u?ng. Em 
gi?t mình vì ti?ng d?ng trong thùng g?o. Ch?c m?t con chu?t khác th? ch? con 
chu?t dã l?n. Em d?p tay lên thùng g?. V?t ra m?t con v?t to c? ngón tay ngu?i 
l?n, màu xám den, dài ngo?ng. Nó v?t lên nóc t? l?nh, con m?t nhâng nhâng. Con 
v?t quái d?; mà v?n là con chu?t h?i nào, b? m? em ném d?t duôi. Nó v?n nh? nhu 
ngón tay. Chân v?n ng?n ng?n, ch? có thân mình và duôi là dài ra. Nó v?n chui 
qua du?c cái l? b?ng d?ng xu, vào an g?o trong cái thùng dành dón khách nhà quê 
ra. Ngày nào xu?ng b?p em cung nhìn th?y nó. Sáng nay em l?i th?y nó dài hon 
hôm qua, hôm kia. N?u nó c? ? trong b?p ch?c nó s? dài ra n?a, dài nhu con th?n 
l?n".
***
Chi?c xe Nh?t d?i m?i nh?t d? x?ch tru?c c?ng ngôi bi?t th?. Ngu?i dàn ông ph?p 
pháp ra kh?i c?a xe, d?y c?ng bu?c nhanh lên gác. Ch?c ông có vi?c gì quá g?p. 
B?ng ch?ng là tru?c lúc r?i xe, ông quên c? phép l?ch s? t?i thi?u, dáp l?i 
chào khúm núm c?a anh tài x?.
Ngu?i dàn ông ph?p pháp d?n ngay bàn h?c c?a d?a con. Ông c?m lên cu?n v?, l?t 
qua l?t l?i: "Nh?ng hai trang! Th?ng này khá!". Ông l?m b?m, ng?i xu?ng gh?. 
Hai qu? mông khó khan l?t vào khung gh? nh?a. Ch?nh trang tu th? ng?i nhu chu?n 
b? ký duy?t van b?n c?c k? quan tr?ng. Ông deo kính, d?t cu?n v? ngay ng?n 
tru?c m?t.
***
Sáu gi? chi?u. Cu H?i ch?y v?t lên c?u thang. Nó v?a có m?t bu?i chi?u tuy?t 
v?i. Bài van tu?ng khó nh?t trên d?i dã du?c nó hoàn t?t suôn s?. Tr?n bóng dá 
quy?t li?t dã k?t thúc v?i ph?n th?ng v? d?i dãy nhà s? l?.
B? dã dang ng?i kia, bên bàn h?c c?a nó. Cu H?i lao vào, r?i rít:
- B? d?c bài c?a con chua ?. Có du?c thu?ng không? Dáng thu?ng quá, ph?i không 
b?.
Ngu?i dàn ông b? nhu b?ng t?nh. Ông ta d?ng ph?t lên, l? m?t, g?n gi?ng:
- H?m... H?m... Mày cung khá d?y. N?t m?t dã...
Cu H?i tái m?t, gi?t lùi vón vào góc nhà. Nó l?m lét nhìn theo b? hu?nh hu?ch 
di lên gác. Khi ti?ng gi?y l?ng, cu H?i rón rén di l?i bàn h?c. Ph?i m?t lúc nó 
m?i nhìn th?y cu?n v? m?i nhàu nát trong thùng rác. Du?i g?m bàn.


Other related posts:

  • » [SMCC] Than lan gao - Nguyen Hong Van