Than Con Gai Lam Dem

Thân con gái làm dêm

Không ph?i cô gái nào làm dêm cung hu. (Trong ?nh: M?t n? nhân viên pha ch? 
coktail ? quán bar).

Ch?p t?i, Ánh t?t t? lo b?a com chi?u r?i quáng quàng di làm. Và khi cô tr? v? 
can gác tr? t?i tàn thì m?i ngu?i dã di h?c, di làm h?t... Ánh không di "an
suong" nhu nhi?u ngu?i d?n th?i, ch? có di?u, công vi?c c?a cô thu?ng b?t d?u 
lúc n?a dêm.

Th?i gian bi?u ch?ng gi?ng ai

Váy ng?n, áo dây, gu?c cao, son ph?n r?c r?... là hình ?nh quen thu?c mà nhi?u 
ngu?i v?n hình dung ra m?i khi nói v? các cô nàng "di làm ca dêm". Nhung
Hoài l?i khác. Dù công vi?c c?a Hoài b?t d?u t? 6h t?i và k?t thúc kho?ng sau 
23h, nhung b? ngoài c?a cô ch?ng gi?ng hình ?nh trên chút nào.

Hoài dang là nhân viên ti?p th? cho m?t hãng thu?c lá. T?t nghi?p d?i h?c h? 
chính quy, xinh x?n, ngo?i ng? gi?i... Hoài du di?u ki?n d? tr? thành nhân
viên c?a b?t k? công ty nào v?i m?c luong "t? khá tr? lên". Nhung k?t m?t n?i 
là cô v?n còn deo m?ng h?c hành. Hoài dang theo h?c m?t l?p van b?ng 2. Công
vi?c h?c hành choán h?t th?i gian ban ngày c?a cô nên có mu?n di làm cung khó.

Nh? b?n gi?i thi?u, cô du?c nh?n vào làm nhân viên ti?p th? ki?u... bán d?o c?a 
m?t hãng thu?c lá khá d?t ti?n. Thu nh?p c?a Hoài ch? y?u d?a vào lu?ng
s?n ph?m bán du?c b?i "luong c?ng" c?a cô ít t?i m?c ch? du?c g?i là tu?ng 
trung. Cung b?i nhu th? mà Hoài ph?i ch?u khó chào m?i và di làm d?u d?n m?i
t?i.

Khác v?i Hoài, Ánh không ph?i là ngu?i có b?ng c?p hay trình d? cao d? có th? 
tho?i mái l?a ch?n cho mình m?t công vi?c nhu ý. Ánh d?n v?i ngh? d?ng qu?y
ban quán ru?u cung b?i nh? m?t ngu?i quen gi?i thi?u. Công vi?c c?a cô nghe có 
v? l? l?m khi nó du?c m?t t? báo "trân tr?ng" miêu t? nhu m?t th? ngh? thu?t.

Th?c ra, công vi?c ch? don gi?n là pha ch? các lo?i coktail, các lo?i ru?u theo 
yêu c?u khách hàng. Duong nhiên, v?i công vi?c nhu th?, d?i tu?ng khách
hàng ph?c v? nhu th?, Ánh ph?i quen d?n v?i nh?p sinh ho?t ch? y?u v? dêm và 
càng mu?n càng v?t v?.

Luong và thu?ng hàng tháng c?a Ánh tuong d?i cao so v?i công vi?c có v? don 
thu?n ch? mang tính ch?t "tay chân". Theo cách lý gi?i c?a Ánh thì cô du?c tr?
nhu th? còn chua x?ng dáng b?i nh?ng th? d? u?ng cô pha ch? là m?t y?u t? quan 
tr?ng gi? chân khách hàng. Thêm vào dó, hi?n nay chua có nhi?u th? pha ch?
coktail chuyên nghi?p nhu cô nên n?u không thích, cô v?n có th? tìm du?c công 
vi?c tuong t? ? nh?ng quán bar hay sàn nh?y khác.

Làm thêm t?i các c?a hàng, trung tâm vui choi gi?i trí ph?c v? v? dêm là công 
vi?c cung du?c khá nhi?u b?n tr? l?a ch?n nhu m?t công vi?c làm thêm có thu
nh?p và t?n d?ng du?c th?i gian. Tuy v?y, h?u h?t nh?ng ngu?i làm công vi?c này 
d?u không có ý d?nh g?n bó lâu dài v?i công vi?c.

Liên hi?n là sinh viên DH Ngo?i ng?, bu?i sáng lên gi?ng du?ng và ngoan ngoãn 
trong hình ?nh cô sinh viên cham ch?. Chi?u l?i d?u dàng trong hình ?nh cô
giáo t? thi?n c?a các em h?c sinh khuy?t t?t. D?n t?i, Liên nang d?ng trong vai 
trò cô nhân viên c?a m?t quán cà phê sang tr?ng.

Liên duy trì t?t c? nh?ng công vi?c này t? khi m?i b?t d?u là sinh viên nam th? 
nh?t. Lý do khi?n Liên ch?p nh?n công vi?c c?a m?t "h?u bàn" ? quán cà phê
sang tr?ng, dèn di?n sáng choang ?y là b?i cô mu?n du?c ti?p xúc v?i ngu?i nu?c 
ngoài, mu?n du?c giao ti?p v?i h? b?ng th? ngôn ng? c?a chính h?. "Dó cung
chính là m?t cách th?c hành ki?n th?c du?c h?c trên l?p! V?a hi?u qu? l?i v?a 
có thu nh?p".

Tuy v?y Liên v?n kh?ng d?nh cô không có ý d?nh g?n bó lâu dài v?i công vi?c 
này. Có th? trong nam t?i, Liên s? n?p h? so cho m?t s? noi, cô mu?n tr? thành
hu?ng d?n viên du l?ch. Duong nhiên, khi dó cô s? ph?i chia tay ho?c gi?m b?t 
th?i gian dành cho công tác t? thi?n - công vi?c mà cô r?t thích.

Gi?t nu?c m?t âm th?m

Nh?ng chuy?n làm dêm dâu ch? có th? tính d?n chuy?n thu nh?p là d?. H?u h?t 
nh?ng ngu?i khi quy?t d?nh nh?n m?t công vi?c làm dêm nào dó d?u có chút d?n
do. D?n cánh con trai, khi ch?p nh?n làm dêm t?c là cung ch? ph?n nào ch?p nh?n 
"d?n thân" thì nói gì cánh con gái.

Hãy khoan nói t?i khó khan m?t m?i do s? n?ng nh?c c?a nh?ng công vi?c làm vào 
gi? "trái khoáy", khoan nói t?i cám d? d? d?n ngu?i ta t?i ch? sa ngã do
môi tru?ng dem l?i... Nh?ng cô gái tr? nh?t là l?i có chút nhan s?c, khi ch?p 
nh?n "làm dêm" t?c là dã "tuyên chi?n" v?i du lu?n. D? vu?t qua "rào c?n"
du lu?n, duy trì công vi?c và ch?ng minh mình trong sáng th?t không d? chút nào.

Mai v?n nh? c?m giác b? bàng khi b? m?i ngu?i "soi xóc". Mai không ng?n ng?i k? 
v? "v? dau nh?t" c?a cô do m?t b?n cùng phòng tr? gây ra. L?n ?y, Mai di
làm v? s?m hon m?i ngày, cô ng?u nhiên nghe du?c câu chuy?n m?y cô b?n cùng xóm 
tr?.

Ti?ng cô b?n thân cùng phòng làm Mai ch?t di?ng ngu?i: "Nó b?o di làm nhân viên 
bung bê. Nhung làm gì có quán cà phê d?ng d?n nào mà d?ng ph?c "g?i" th?!",
r?i cô b?n k?t lu?n: "Làm ? dây, không s?m thì mu?n cung thành "cave thôi!". 
Ch? thi?u chút n?a Mai dã xông vào cho cô b?n "d?ng sàng d? m?ng" m?y cái
t?t tai.

Sau dó, Mai chuy?n nhà và cung b? luôn công vi?c dó. Không ph?i cô s? mình 
thành "cave" nhu l?i cô b?n kia nói mà cô s? chính nh?ng ngu?i thân, b? m? cung
s? có th? hi?u nh?m cô nhu th?.

Th?c ra không ph?i ch? mình cô b?n c?a Mai m?i có suy nghi nhu th? v? nh?ng 
công vi?c làm v? dêm. Môi tru?ng cùng nh?ng m?i quan h? ph?c t?p noi quán xá
có th? "qu?t ngã" b?t c? cô gái nào n?u không có b?n linh v?ng vàng. Có nhi?u 
ngu?i, khi m?i b?t d?u công vi?c thì m?c dích r?t t?t d?p: T?n d?ng th?i
gian r?nh d? ki?m thêm thu nh?p. Nhung khi ch?ng ki?n cu?c s?ng c?a nhi?u khách 
t?i quán, khi nhìn ho?c t?n tay nh?n nh?ng d?ng ti?n "boa" quá d? dàng,
khi du?c các "túi ti?n" ng? l?i ng?t ngào tán duong thì nhi?u ngu?i dã "không 
tr?" du?c.

Ch?ng h?n nhu tru?ng h?p c?a Huong. Tru?c kia, ch? cách dây ch?ng g?n 1 nam, 
Huong v?n còn là cô sinh viên tru?ng nh?c trong tr?ng. Khi Huong du?c gi?i
thi?u t?i làm ca si cho m?t s? quán bar và quán cà phê thì cô v?n chua h? hình 
dung ra cu?c s?ng s?p t?i c?a mình s? nhu th? nào. R?i nh?ng l?i tán duong,
nh?ng m?i quan h? b?t d?u chóng vánh, nh?ng món quà dã khi?n Huong thay d?i.

Cu?c s?ng nghèo thi?u th?n c?a m?t sinh viên luôn khi?n Huong khao khát ki?m 
du?c th?t nhi?u ti?n. R?i m?t t?i d?p, có v? khách l? nói v?i Huong r?ng cô
có gi?ng hát r?t tuy?t v?i và h?a h?n s? giúp cô tr? thành "sao". Ban d?u Huong 
nghi ng?. Cô bí m?t di?u tra và r?i cô hi?u r?ng v? khách có th? làm du?c
nhu l?i ông ta nói. Huong dã ngã vào ông ta t? nguy?n nhu m?t cu?c d?i chác 
sòng ph?ng. Nhung, d?n bây gi?, Huong v?n chua có du?c cái mình mu?n mà cu?c
s?ng c?a cô càng ti?n d?n g?n cu?c s?ng c?a m?t call - girl (gái g?i) chuyên 
nghi?p.

T?t nhiên, không ph?i t?t c? các cô gái tr? khi làm công vi?c dêm d?u có k?t 
thúc bu?n nhu th?. B?i v?n còn nhi?u cô gái tr? dang ki?m ti?n chính dáng t?
công vi?c chính dáng c?a mình b?t k? dêm hay ngày. H? là nh?ng ngu?i s?ng có 
b?n linh.

Theo Ph? N? Vi?t Nam

Other related posts:

  • » Than Con Gai Lam Dem