Tham tu tu "pha an" bai 1

Thám t? tu "phá án" - Bài 1: "V? án" ông lái trâu

Thám t? tác nghi?p trong công viên

H? có th? là nh?ng anh xe ôm, bác xích lô, các v? si. Dù ngh? này chua du?c 
pháp lu?t công nh?n, nhung tru?c nhu c?u có th?t c?a xã h?i, h? v?n s?n sàng
vào vai "thám t?". Nh?ng câu chuy?n du?i dây du?c ghi l?i t? các thám t? - v? 
si trên du?ng "phá án".

M?t bu?i sáng cu?i tháng 4.2006, m?t ngu?i dàn ông trên 40 tu?i dáng ngu?i kh?c 
kh?, nói gi?ng B?c, r?t rè bu?c vào tr? s? Công ty b?o v? N.L ? Q.1, TP.HCM.
Sau khi ng?i thu mình trên chi?c sa-lông d?t ? góc phòng, nh?p ng?m nu?c l?c do 
m?t n? v? si v?a mang t?i, ông b?t d?u k? câu chuy?n gia dình ngu?i em
trai c?a mình.

Ông tên Hoan, gia dình không giàu cung ch?ng nghèo nh? cái ngh? lái trâu t? B?c 
vào Nam. C? m?i chuy?n gom trâu t? các t?nh mi?n núi phía B?c, thuê xe ch?
vào d? hàng ? các lò m? ? C? Chi, ông ki?m du?c 5-7 tri?u d?ng. Công vi?c hanh 
thông, ông kéo ngu?i em trai kém mình 3 tu?i theo làm an, m?i tháng tr?
vài ba tri?u d?ng. Nhà em trai ông có ti?m vàng ? th? tr?n nhung m?i vi?c giao 
h?t cho v?. Khi ông d? ngh? dua em trai cùng di làm an, em dâu ông ?ng h?
ngay. Lúc d?u, du?c d?ng nào em trai ông cung mang v? dua h?t cho v?, nhung sau 
dó ti?n dua v? thua d?n. "M?y tháng nay, tôi nghe d?a em dâu than ch?ng
nó ch?ng mang d?ng nào v?. Nghe v? nó nói hình nhu nó có nhân tình ? trong này. 
Tôi cung nghi nghi, vì m?y chuy?n hàng g?n dây c? d? hàng xong là nó bi?n
di dâu c? ngày. H?i thì nó b?o di tham b?n bè, mà nó có b?n bè gì co ch?"...

D?t câu chuy?n, ông b?o vì lo cho gia dình ngu?i em nên vào nh? công ty có cách 
nào tìm ra manh m?i s? th?t. Ti?n nong tính bao nhiêu ông g?i d?.

Giám d?c Công ty N.L nh?n l?i vào cu?c. Luân, m?t v? si trên 30 tu?i, dày d?n 
kinh nghi?m cùng 2 nhân viên du?i quy?n du?c giao "phá án". M?t k? ho?ch du?c
v?ch ra. Trong chuy?n hàng t?i, ngu?i lo xe - m?t "d?c tình" c?a em dâu ông 
Hoan - s? có nhi?m v? thông báo tình hình trên du?ng t? B?c vào Nam, ngày gi?
xe d?n Sài Gòn và di?m d? hàng cu?i cùng ? C? Chi cho Luân. Khi xe vào d?a ph?n 
TP.HCM, v? si Công ty N.L ph?i cho ngu?i bám sát xe d? truy tìm manh m?i.
?nh c?a ngu?i em trai ông Hoan cung du?c cung c?p d? nh?n di?n.

19 gi? t?i, chi?c xe t?i ch? g?n ch?c con trâu b?t d?u qua c?u D?ng Nai ti?n 
vào thành ph?. Luân cùng hai d?ng nghi?p di trên 2 xe g?n máy tr?c ch? ngã
tu An Suong ch? d? bám theo. 19 gi? 45, m?c tiêu xu?t hi?n, Luân m?t mình m?t 
xe di tru?c, xe sau là hai d?ng nghi?p luôn gi? kho?ng cách 200m. Du?ng Xuyên
Á r?ng thênh thang, lu?ng xe c? lúc này không dông nên chi?c xe t?i lao khá 
nhanh, khi?n hai chi?c Dream Tàu ch?y mu?n vang bánh ra ngoài v?n không du?i
k?p. Cung may, "d?c tình"  ng?i trên xe dã k?p thông báo di?m d? hàng d? Luân 
cùng d?ng nghi?p k?p th?i vào vai xe ôm ?  d?u h?m lò m? ch? nhân v?t.

Th? t?c giao nh?n hàng di?n ra chua d?y 30 phút. Sau dó, "nhân v?t chính" c?m 
theo m?t c?c ti?n kêu xe ôm dang d?u tru?c h?m di Ti?n Giang nh?u! Ngu?i xe
ôm dó chính là... Luân. "V?y là t? chui d?u vào... r?" - Luân th?m nghi. Ch?ng 
lâu sau dó, d?n lu?t các thám t? b? b?t ng?. T? C? Chi, em trai ông Hoan
kêu xe ôm ch?y qua Long An r?i vòng v?... Hóc Môn. D?n tru?c m?t quán nh?u bình 
dân g?n B?n xe An Suong, anh này kêu Luân d?ng xe, tr? ti?n r?i di th?ng
vào quán nh?u. Các thám t? bài binh b? tr?n bên ngoài ch?. M?t ti?ng, hai ti?ng 
trôi qua, khách nh?u dã ra v? h?t, quán dã dóng c?a t?t dèn mà v?n ch?ng
th?y bóng dáng anh ta dâu. Ngu?n tin t? "d?c tình" cho bi?t anh ta v?n chua v? 
nhà tr?. Lân la h?i tham hàng xóm quanh quán nh?u thì du?c bi?t ch? quán
là m?t cô gái tr? s?ng m?t mình nhung dã có m?t con gái nh?. "Không l? dây 
chính là di?m d?n...?". D? th?m d?nh, Luân nh? "d?c tình" g?i vào máy di d?ng
c?a anh ta. D?t nhiên, dèn trong nhà b?t sáng, anh ta t? trong nhà m? c?a di ra 
c?ng nghe di?n tho?i, b?o: "Tao dang di choi v?i b?n, mai v?" r?i t?t máy
cái r?p. Anh ta mu?n l?y "n?n" âm thanh xe c? ngoài du?ng d? nói d?i...

D?nh v? dúng d?a ch?, Luân l?y di?n tho?i di d?ng báo cho "thân ch?". T? ngoài 
B?c, em dâu ông Hoan c?p t?c bay vào Sài Gòn, thuê taxi ra th?ng Hóc Môn.
Bàn giao d?i tu?ng xong, nhóm c?a Luân rút v? công ty vì "chuy?n sau dó là n?i 
b? gia dình h?".

Dúng l?i h?a, hôm sau ông Hoan d?n thanh toán d?y d? ti?n theo h?p d?ng, không 
quên c?m on công ty cùng nhóm thám t? tr?c ti?p vào cu?c. Nghe nói, sau dó
"s? nghi?p" lái trâu c?a ông ch?ng thích dèo bòng cung k?t thúc...

"V? án" ông lái trâu du?c xem là m?t nh?ng phi v? d? nh?t mà các thám t? kinh 
qua. Án du?c phá trong chua d?y 24 gi? d?ng h?, có ph?n do nhân v?t không
quá "cáo". Nh?ng d?i tu?ng trong các câu chuy?n ti?p theo m?i th?t s? làm các 
thám t? diên d?u...

M.D - H.N
(Còn ti?p)

Other related posts:

  • » Tham tu tu "pha an" bai 1