[SMCC] Tham tram voi nghe ve mat na

Thâm tr?m v?i ngh? v? m?t n?

TTO - Hon 30 nam v? ch?ng ông Nguy?n Van Hòa ? ph? Hàng Than dã tr?m b?ng cùng 
v?i ngh? v? m?t n? nh?ng nhân v?t dân gian d? làm nên nh?ng mùa Trung thu c? 
truy?n. V?i v? ch?ng ông Hòa, duy trì ngh? không ch? là tình yêu mà còn trách 
nhi?m gìn gi? ngh? cha ông dã truy?n l?i.

 


 
S?c màu tuoi t?n c?a nh?ng chi?c m?t n? du?c t?o nên b?i nh?ng cách pha và m?c 
màu r?t th? công. Son du?c l?a chon dùng d? v? cho m?t n? ph?i không gây d?c 
h?i cho tr? em 
 
M?t hàng ông Hòa làm ch? là nh?ng m?t n? nhân v?t trong dân gian nhu L?c Long 
Quân, chú T?u, Cu?i, Th? N?, Chí Phèo, ông D?a, Trâu, H?. 
 
Thông qua nh?ng s?n ph?m v? ch?ng ông làm ra, v?i mong mu?n tr? em s? bi?t yêu 
quý và b?o v? d?ng v?t. 
 
Trên can gác nh? t?ng 3 r?ng ch?ng 20m2 ? ph? Hàng Than là "xu?ng c?m c?" c?a 
v? ch?ng ông m?y ch?c nam qua.D? nh?ng guong m?t dân gian, ngu?i "c?m c?" ph?i 
có tình yêu ngh? và nh?ng tài hoa mà không ph?i ai cung làm du?c. H?n c?a nhân 
v?t du?c v? ch?ng ông th? hi?n qua tình yêu ngh? trên nh?ng nguyên li?u gi?y 
b?i không gây d? ?ng cho tr? em 


 
Hàng ngày v? ch?ng ông Hòa làm vi?c t? sáng cho d?n khuya. T? khâu làm gi?y vào 
khuôn cho d?n khi hoàn ch?nh d?u ch? làm th? công cho nên m?i ngày v? ch?ng ông 
ch? làm du?c 20 chi?c.
 
 
Có ngu?i khuyên ông r?ng: sao không làm nh?ng m?t hàng khác nhu ninja, m?t qu?, 
quái thú.nhung v? ch?ng ông b?o: "Tr? em nu?c mình gi? dây không còn bi?t d?n 
nh?ng tích dân gian nhi?u n?a, tôi mu?n làm cái gì dó d? cho tr? hi?u hon v? 
c?i ngu?n nu?c mình" 
 
Hong khô m?t n? sau khi v? xong 


NGUY?N TU?N - THANH LAI

Other related posts:

  • » [SMCC] Tham tram voi nghe ve mat na - Nguyen Hong Van