[SMCC] Tham hoa o Nhat Ban lam rung dong kinh the toan cau

 
 Th?m h?a ? Nh?t B?n làm rung d?ng n?n kinh t? toàn c?u 
Hi?u Tân  
 
  
 
   
Peter Müller và Alexander Neubacher, SPIEGEL, 03/22/2011
http://www.spiegel.de/international/business/0,1518,752325,00.html
 


 

?nh AP
Th?m h?a ? Nh?t B?n lay d?ng kinh t? toàn c?u
 

Th?m h?a thiên tai ? Nh?t B?n cho ta th?y rõ n?n kinh t? th? gi?i m?ng manh d? 
v? nhu th? nào. Các nhà máy trên kh?p th? gi?i dã ph?i s?n xu?t ch?m l?i vì 
thi?u ph? tùng. Nhung các v?n d? dó có th? kh?c ph?c du?c, mi?n là th?m h?a h?t 
nhân ? Fukushima không tr? nên t?i t? hon.
 

Tokyo cách Mulfingen và Künzelsau (D?c) kho?ng 9000 km, nhung nh?ng làn sóng 
ch?n d?ng t? Nh?t B?n không m?t nhi?u th?i gian d? d?n hai thành ph? thu?c bang 
Baden-Württemberg  mi?n tây nam nu?c D?c này. D?a phuong này là d?t c?a nhi?u 
công ty c? nh? và c? trung, bao g?m EBM Papst và Ziehl-Abegg, hai nhà s?n xu?t 
qu?t và h? th?ng thông gió chuyên d?ng hàng d?u th? gi?i.  
 

Bình thu?ng thì hai công ty này là d?i th? c?nh tranh. Tuy nhiên bây gi? chúng 
cùng chung s? ph?n. M?t trong nh?ng nhà cung c?p ch? y?u c?a chúng, m?t nhà máy 
s?n xu?t con chip máy tính v?n hành b?i công ty di?n t? kh?ng l? Toshiba ? mi?n 
b?c nu?c Nh?t, dã d?ng ho?t d?ng. M?c d?u r?t khó có du?c nh?ng thông tin chi 
ti?t v? các di?u ki?n d?a phuong, m?i di?u mà các nhà di?u hành D?c nghe du?c 
khi?n ta nghi r?ng tr?n d?ng d?t và sóng th?n dã tàn phá nhà máy s?n xu?t chip.
"N?u vi?c cung c?p b? ch?m tr?, nó có th? làm ng?ng toàn b? quá trình s?n 
xu?t," Peter Fenkl, ch? t?ch Ziehl-Abegg nói.
"Chúng tôi ch? d?i các dây chuy?n l?p ráp ngung trong m?t ho?c hai tu?n," 
Hans-Jochen Beilke, ch? t?ch công ty kinh doanh ? EBM Papst nói.
 

M?c d?u quy mô c?a th?m h?a ? Nh?t v?n còn chua rõ, có l? không sai khi nói 
r?ng nh?ng thi?t h?i v? kinh t? là dáng k?. Nh?t b?n, n?n kinh t? l?n th? ba 
th? gi?i, xu?t kh?u s?n ph?m c?a nó d?n m?i noi trên th? gi?i. Các công ty c?a 
Nh?t B?n cung c?p cho th? tru?ng th? gi?i nh?ng con chíp b? nh? hi?n d?i, TV 
màn hình ph?ng, máy ?nh và ô tô. Ngân hàng Pháp Crédit Lyonnais u?c tính r?ng 
m?t ph?n nam s?n ph?m công ngh? cao trên toàn th? gi?i d?n t? Nh?t B?n. 
 

Tr?n d?ng d?t và sóng th?n tàn phá cách dây 12 ngày - gây m?t di?n trên di?n 
r?ng - dã làm s?n xu?t sút gi?m nghiêm tr?ng. S? th? có th? còn t?i t? hon n?a 
n?u nh?ng c? g?ng ngan ng?a m?t th?m h?a l?n t?i các lò ph?n ?ng h?t nhân ? 
Fukushima th?t b?i. 
 

"Mùa dông H?t nhân c?a Kinh t?"
 

Nh?ng k? tích tr? ti?n dang kích cho nhu c?u d?ng yên tang v?t vì h? trông ch? 
nh?ng c? g?ng tái thi?t s? tiêu t?n hàng nhi?u t?. Các nhà d?u tu lo l?ng dã 
làm cho giá c? phi?u ? New York, Frankfurt và Tokyo tang lên chóng m?t. M?t s? 
chuyên gia kinh t? s? m?t cu?c suy thoái kinh t? toàn c?u, "m?t mùa dông h?t 
nhân d?i v?i n?n kinh t?" nhu m?t ngu?i buôn ch?ng khoán ? Frankfurt dã nói 
tu?n qua.
 

Nh?t B?n dã t?ng d?y th? gi?i m?t nhà máy hi?n d?i ho?t d?ng nhu th? nào. Tuy 
nhiên, bây gi? chính th?m h?a ? Nh?t B?n dã dua dây chuy?n cung c?p toàn c?u 
vào tình tr?ng ngung tr?. B? chuy?n d?i Porsche l?p vào Cayenne SUV c?a nó du?c 
ch? t?o b?i nhà s?n xu?t Nh?t B?n Aisin, t?i dây s?n xu?t dã b? tr? ng?i. M?t 
nhà máy Toshiba ch? t?o m?t con chip b? nh? quan tr?ng s? d?ng trong iPad Apple 
b? hu h?ng. Nhà ch? t?o ô tô Opel dã loan báo k? ho?ch trong tu?n này b? m?t s? 
ca trong nhà máy c?a nó ? Eisenach, D?c, vì thi?u các b? ph?n t? Nh?t B?n.
 

V?n t?i du?ng bi?n cung dã sút gi?m. Các tàu ch? container c?a hãng Hapag-Lloyd 
dã không th? vào b?n ? c?ng Sendai dã b? phá h?y. Lufthansa Cargo không còn 
cung c?p d?ch v? thu?ng xuyên d?n Tokyo du?c n?a, vì s? phóng x?. Trong m?t th? 
gi?i mà các nhà máy không còn d? tr? l?n, thì cung c?p liên t?c là b?t bu?c. 
N?u lo?i cung c?p ?y b? gián do?n, thì thu?ng chúng ch? có th? kéo dài s?n xu?t 
thêm ít ngày n?a.
 

Dây chuy?n l?p ráp ? EBM Papst và Ziehl-Abegg bây gi? ph? thu?c vào m?t nhúm 
linh ki?n di?n t? t? Nh?t B?n, thu?ng chi phí l?n hon vài cent. Nhung linh ki?n 
?y - nh?ng bi?n th?, tr? kháng và chíp b? nh? - là nh?ng b? ph?n quan tr?ng 
nh?t trong các s?n ph?m t? nh?ng chi?c qu?t cho laptop và d?ng co ô tô d?n các 
h? th?ng di?u hòa nhi?t d? không khí trong nh?ng ngôi nhà ch?c tr?i ? New York 
và các khách s?n ? Mecca. 
 

M?i de d?a ng?m ng?m
 

"S? có s? suy gi?m" Fenkl, ch? t?ch Ziehl-Abegg ch? t?ch nói. S? d?t hàng c?a 
ông dã d?y nhung kho hàng c?a ông thì, th?t không may, tr?ng r?ng. Và th?m chí 
dù ông có ki?m du?c nh?ng ph? tùng m?i d? nhanh chóng, thì nguy co d?i v?i n?n 
kinh t? v?n còn. "Cho dù chúng tôi có g?i qu?t c?a chúng tôi cho nhà ch? t?o ô 
tô k?p th?i, nhung n?u nhà cung c?p bom không làm du?c th? vì ông ?y thi?u ph? 
tùng t? Nh?t, thì có gì là t?t?" Fenkl h?i.
 

M?i nguy co ti?m tàng d?i v?i các công ty D?c còn tuong d?i nh? so v?i nh?ng 
v?n d? mà các n?n kinh t? Châu Á và B?c M? dang ph?i d?i phó. Kh?i lu?ng hàng 
hóa trao d?i gi?a Nh?t và D?c kho?ng 35 t? ? - m?t ph?n nh? so v?i hàng hóa 
trao d?i gi?a Nh?t và Trung Qu?c.
 

Các chuyên gia u?c tính r?ng d? d?n d?p và xây d?ng l?i nh?ng ph?n d?t nu?c b? 
tàn phá nhi?u nh?t c?n t?n d?n kho?ng 200 t? $ m?t nam (142 t? ?). T?n kém là 
ch?c ch?n r?i, nhung còn có th?. D? xây d?ng l?i Kobe sau cu?c d?ng d?t tàn phá 
nam 1995 t?n m?t 100 t? $ - nhung c? g?ng dó t? ra là m?t kích thích kinh t? 
gi? hi?u d?i v?i n?n kinh t? Nh?t B?n.
 

N?u tình hình tr? nên t?i t? d?n m?c nghiêm tr?ng trong các lo ph?n ?ng b? phá 
h?y ? Fukushima, thì tuong lai s? còn th?m d?m hon. Nh?ng khu v?c quan tr?ng 
trong vùng Fukushima s? tr? thành vinh vi?n hoang vu không có ngu?i ?. Ch?n 
d?ng d?i v?i n?n kinh t? toàn c?u ch?c ch?n s? r?t l?n.
 

Tru?ng h?p x?u nh?t
 

"Tình hình có th? so sánh v?i D?c sau Th? Chi?n II," Klaus-Jürgen Gern c?a Vi?n 
Kinh t? Th? gi?i Kiel. Michael Heise, nhà kinh t? tru?ng ? Allianz Insurance, 
tiên doán: "Nó s? rung d?ng các th? tru?ng tài chính và có th? khi?n cho quá 
trình h?i ph?c kinh t? toàn c?u ng?ng tr?"
Bank Sarasin, m?t nhân hàng tu nhân Th?y Si, tính r?ng trong tru?ng h?p x?u 
nh?t, Nh?t B?n có th? m?t vinh vi?n 10 ph?n tram s?c m?nh kinh t? c?a nó n?u 
nh?ng mi?n r?ng l?n c?a d?t nu?c b? ô nhi?m phóng x?. Di?u này s? làm s?t tang 
tru?ng c?a toàn th? gi?i kho?ng m?t ph?n tram.
 

Các th? tru?ng ch?ng khoán và ngo?i t? ph?n ánh m?c d? không ch?c ch?n c?a tình 
hình. Ch? s? di?m chu?n c?a S? Giao d?ch Ch?ng khoán Tokyo ban d?u m?t 15 ph?n 
tram vào tu?n tru?c, tru?c khi di vào m?t th?i k? dao d?ng lên xu?ng th?t 
thu?ng. Vào th?i gian các thj tru?ng dóng c?a Th? Sáu tu?n tru?c, nhi?u công ty 
dã ch?u thua l? t? nh?ng ngày d?u tu?n -- và tu?n này ti?p t?c h?i ph?c.
 

Nh?ng ngu?i hy v?ng r?ng d?ng yên Nh?t ch?u áp l?c trong m?t th?i gian c?n 
thi?t dã th?t v?ng. Trong th?c t?, di?u ngu?c l?i dã x?y ra, vì d?ng yên ngày 
càng d?t giá hon.
 

Th? Nam tu?n tru?c, m?t dô la M? an 76 yên, t? giá th?p nh?t k? t? cu?i Th? 
Chi?n II. Vào th?i di?m dó, các b? tru?ng tài chính và các ch? t?ch ngân hàng 
trung uong c?a nh?ng nu?c công nghi?p then ch?t dã chán ngán. Trong m?t hành 
d?ng hi?p d?ng, h? bom d?ng yên vào th? tru?ng, c? g?ng ngan ch?n s? nâng giá 
d?ng ti?n này, dù ch? là t?m th?i.
 

Các công ty Nh?t d?a vào xu?t kh?u th? phào nh? nhõm tru?c chuy?n d?ng này. 
Trong cu?c kh?ng ho?ng l?n này, di?u s?ng còn là h? có kh? nang bán s?n ph?m 
c?a h? v?i giá ph?i chang trên th? tru?ng th? gi?i.
 

D?y là  nói, n?u nhu h? còn có th? s?n xu?t ra du?c m?t lo?i hàng hóa nào.
 

Christopher Sultan d?ch t? ti?ng D?c
 

 
 
 
Hi?u Tân  

Other related posts:

  • » [SMCC] Tham hoa o Nhat Ban lam rung dong kinh the toan cau - Nguyen Hong Van