[SMCC] Tham cung bi su ky 2

Hoàng thân Dan M?ch và ký ?c tu?i tho ? Hà N?i:

K? 2: Hà N?i ký ?c ng?t ngào

>> Ky` 1

TP - V?i Hoàng thân Dan M?ch Henrik, tu?i tho tru?c tu?i h?c trò c?a ông ? Hà 
N?i là quãng d?i vô cùng quan tr?ng hình thành nên nhân cách và d?y ?p nh?ng k? 
ni?m. 

Hà N?i cung là noi c? Monpezat, m?t nhà kinh doanh và là ông n?i c?a Hoàng thân 
Henrik qua d?i. Trái tim c? Monpezat du?c l?y ra kh?i l?ng ng?c d?t vào bình 
tro g?n kín chuy?n v? Pháp.

 
T? trái: N? hoàng Margrethe II, Hoàng thân Henrik, Công nuong và Thái t? t?i 
bi?t th? 80 Phan Dình Phùng, Hà N?i - ?nh: TTXVN 

Ngu?c dòng th?i gian

Do chuy?n tham tòa bi?t th? 80 Phan Dình Phùng du?c th?c hi?n vào ngày Ch? 
nh?t, co quan ?y ban Dân t?c không làm vi?c nên các v? khách Dan M?ch ch? di 
quanh tòa nhà xem b? ngoài. 

Theo Hoàng thân Henrik, bên trong khuôn viên tòa bi?t th? g?n nhu không thay 
d?i m?y nhung c?nh quan bên ngoài và cách b? trí can nhà t? m?c dích d? ? tru?c 
kia thành noi công s? hi?n nay có nhi?u thay d?i. 

Nh?ng k? ni?m thu? thi?u th?i ào ?t hi?n lên trong tâm trí khi?n v? Phu quân 
c?a N? hoàng Dan M?ch xúc d?ng m?nh. Tru?c nam 1945, con ph? l?n r?p bóng cây 
tru?c tòa bi?t th? này có tên là ph? Carnot. Sau Cách m?ng tháng Tám, con ph? 
này du?c d?i tên là ph? Phan Dình Phùng. 

Hoàng thân Henrik ch? cho N? hoàng Margrethe II, các con trai, con dâu và nh?ng 
v? cùng di chi?c c?u thang mà ông cùng v?i ngu?i ch? gái Francoise l?n hon ông 
hai tu?i và em gái út Anne Marie v?n thu?ng di xu?ng t?ng du?i m?i bu?i sáng d? 
chào và ôm hôn ba, m?. 

Chi?c c?u thang d?n lên t?ng ba du?c d?t trong m?t cái tháp vuông. Ngày dó, 
phòng ng? c?a ba ch? em chú bé Henri de Laborde de Monpezat ? t?ng trên cùng và 
là các phòng ? cu?i hành lang c?a tòa nhà. M?i l?n xu?ng du?i chào ba, m? hay 
nh?ng lúc di choi v? leo du?c lên phòng c?a mình thì c? ba ch? em d?u m?t h?t 
c? hoi. 

Ngày dó, t?ng tr?t c?a tòa nhà là noi làm vi?c c?a nh?ng ngu?i qu?n gia và thu 
ký- nh?ng ngu?i lúc nào cung t? ra thân tình v?i ba ch? em bé Henri de Laborde 
de Monpezat. 

 
Các anh ch? em c?a Hoàng thân Henrik ngày còn nh? cùng v?i các ch? vú nuôi t?i 
Hà N?i nam 1935. - ?nh: Rút t? H?i ký c?a Henri de Laborde de Monpezat "M?nh 
Gi?i b?t th?" 

T?i dây, trong th? gi?i riêng c?a ba ch? em còn có các ch? vú nuôi du?c d?t tên 
là các Th? Hai, Th? Ba, Th? Tu. 

Trong cu?n h?i ký "M?nh Gi?i b?t th?" c?a mình, Hoàng thân Henrik có do?n vi?t 
v? ba ch? vú nuôi này v?i tình c?m trìu m?n và yêu quý d?c bi?t: "Lòng c?m m?n 
c?a tôi dành cho ch? Th? Hai th?c s? sâu xa, th?m chí còn hon nhi?u n?u so sánh 
v?i chính ba m? tôi, vì tôi ch? có th? du?c g?p ba m? vài l?n trong ch?c lát 
m?i ngày vào các bu?i sáng và bu?i chi?u. 

Lòng t?n t?y c?a ch? th?t không th? do d?m du?c. Khi dã g?n bó v?i ch? Th? Hai 
nhu th?, tôi có th? phát khóc lên du?c m?i khi nghi r?ng m?t ngày nào dó ch? s? 
chia tay tôi...". 

Cung trong cu?n h?i ký nói trên, Hoàng thân Henrik cho bi?t riêng v? cô em gái 
út Anne Marie dã do?n m?nh, qua d?i nam 1938, m?t nam tru?c khi c?u bé Henri de 
Laborde de Monpezat và ch? Francoise du?c ba m? dua v? Pháp m?t th?i gian.

 
?nh: Rút t? H?i ký c?a Henri de Laborde de Monpezat "M?nh Gi?i b?t th?" 

Sau m?t h?i tham tòa bi?t th? 80 Phan Dình Phùng, Hà N?i, Hoàng thân Henrik 
quên c? doàn xe xích lô dang ch?. Ông di b? d?n Phu nhân và các con mình phá v? 
chuong trình th?ng ti?n ra D?n Quán Thánh cu?i du?ng Thanh Niên, g?n H? Tây 
khi?n m?y anh an ninh theo doàn tá h?a. 

 Lòng c?m m?n c?a tôi dành cho ch? Th? Hai th?c s? sâu xa, th?m chí còn hon 
nhi?u n?u so sánh v?i chính ba m? tôi, vì tôi ch? có th? du?c g?p ba m? vài l?n 
trong ch?c lát m?i ngày vào các bu?i sáng và bu?i chi?u. Lòng t?n t?y c?a ch? 
th?t không th? do d?m du?c. 

D?n Quán Thánh là m?t trong nh?ng noi tru?c dây ông v?n thu?ng du?c các ch? vú 
nuôi d?n d?n d? th?p huong, hoa và rút th? s?. Có l?n, c?u bé Henri de Laborde 
de Monpezat sau khi dã cùng các ch? vú nuôi th?p huong, cung ch?p tay d?ng 
tru?c tu?ng nh?ng v? thánh l?m r?m kh?n, c?u xin nh?ng di?u c?a tr? con v?n 
mong u?c làm sao gi? du?c ch? Th? Hai mà c?u vô cùng yêu quý luôn ? bên mình. 

Hoàng thân Henrik k? r?ng gi?a khói huong nghi ngút, chú bé Henri de Laborde de 
Monpezat c?m th?y mình g?n v?i D?c Ph?t hon là v?i Chúa Jesus. N? cu?i c?a Ph?t 
có v? r?ng lu?ng hon v?i nh?ng tình c?m uu ái c?a tr? con. 

Vào nh?ng ngày R?m, dôi khi bé Henri de Laborde de Monpezat còn du?c các chú 
ti?u t?ng nh?ng chi?c o?n, m?t sen, ho?c bánh d?u den, bánh gai b?c lá chu?i...

Ch? m?t h?i lâu tru?c tòa bi?t th? 80 Phan Dình Phùng không th?y doàn khách Dan 
M?ch tr? l?i, các tài x? xích lô bèn di chuy?n d?n c?a D?n Quán Thánh d? ch? N? 
hoàng Margrethe II, Hoàng thân Henrik và các v? cùng di m?t do?n trên du?ng 
Thanh Niên. 

Doàn khách ng?i trên xe xích lô chuy?n d?ng ch?m ch?p d? ng?m c?nh H? Tây và H? 
Trúc B?ch. Trong ký ?c c?a Hoàng thân Henrik, ven H? Tây là noi chú bé Henri de 
Laborde de Monpezat h?i nào hay du?c các ch? Th? Hai, Th? Ba d?t d?n choi, an 
ph? nóng c?a nh?ng gánh hàng rong. 

Ngày dó noi dây có nhi?u hoa sen n? g?n b?, còn xa xa là nh?ng chi?c thuy?n 
m?ng nhu nh?ng lá tre n?i trên m?t nu?c. Khi doàn xe xích lô ch? N? hoàng 
Margrethe II t?i g?n quán Bánh Tôm H? Tây n?i ti?ng c?a Hà N?i thì quay d?u 
tr? v? Khách s?n Sofitel Metropol.

Co nghi?p nhà Monpezat 

Tài li?u do D?i s? quán Dan M?ch ? Hà N?i cung c?p cho th?y ngu?i d?u tiên c?a 
dòng h? Monpezat d?n Dông Duong l?p nghi?p là c? Monpezat, ông n?i c?a Hoàng 
thân Henrik. 

C? Monpezat sinh nam 1868 t?i Pau, Pháp. Nam 1892, khi Monpezat m?i 24 và còn 
dang h?c d?i h?c ? Paris, t?i Pháp có phong trào di khai thác thu?c d?a. 

H?u h?t b?n bè c?a Monpezat di tìm v?n may ? châu Phi hay sa m?c Sahara. Riêng 
Monpezat do ham mu?n phiêu luu khám phá mi?n d?t m?i ? Vi?n Dông, chàng sinh 
viên này dã b? h?c d? sang B?c K? (mi?n B?cVi?t Nam) d? th?c hi?n u?c mo di xa. 

Tru?c khi lên du?ng, Monpezat bán s?ch ph?n tài s?n du?c th?a k? c?a mình ? 
Bearn. T?i x? B?c K? nh? có m?i quan h? b?n bè t? tru?c v?i B? tru?ng Ngo?i 
giao Pháp Delcassé th?i dó và tài n?m b?t co h?i, nhà tu b?n Monpezat nhanh 
chóng tr? nên giàu có. 

Monpezat d?u tu vào các linh v?c d?n di?n tr?ng cà phê, chè, khai m?, giao 
thông, m? tru?ng dua ng?a, s?n xu?t và buôn bán ru?u vang, và l?p ra m?t trong 
nh?ng t? báo ti?ng Pháp l?n ? Hà N?i mang tên La Volonté Indochinoise (t?m 
d?ch: Ý Chí Dông Duong). 

C? Monpezat sinh du?c hai ngu?i con trai nhung d?u s?ng ? Pháp v?i ngu?i v? dã 
ly hôn v?i c? d? di bu?c n?a v?i m?t si quan quân d?i.

Nam 1928, du?ng nhu c?m nh?n du?c di?m ch?ng lành s?p x?y ra, c? Monpezat cho 
g?i hai con trai lúc dó m?i 23 và 21 tu?i sang Hà N?i. Trong dó, ngu?i con út 
chính là c? Henri de Monpezat, 21 tu?i, cha ru?t c?a Hoàng thân Henrik. 

Ba cha con s?ng du?c v?i nhau dúng sáu tháng thì nam 1929 c? Monpezat qua d?i 
t?i Hà N?i, th? 60 tu?i. Trong h?i ký c?a mình, Hoàng thân Dan M?ch k? r?ng thi 
th? c? Monpezat du?c chôn c?t ? Hà N?i, ch? riêng trái tim c? du?c l?y ra kh?i 
l?ng ng?c d?t trong m?t bình tro g?n kín, mang v? c? qu?c. 

Tài s?n c? Monpezat d? l?i g?m các nhà xu?ng công nghi?p, 40.000 ha d?n di?n 
khác nhau, nhi?u xu?ng kéo s?i, m? than, tàu thuy?n ch? ngu c?c, m?t t? báo Ý 
Chí Dông Duong, m?t chu?ng ng?a dua g?m 150 con và d? d?c n?i th?t, nh?t là d? 
g? nhi?u vô k?. 

Dáng chú ý là trong di chúc do?n th?a k? tài s?n, c? Monpezat d?n chia ph?n cho 
c? hon 150 ngu?i giúp vi?c.

Henri Monpezat, cha c?a Hoàng thân Dan M?ch, lúc dó chua có gia dình riêng nên 
du?c c? Monpezat tru?c khi qua d?i s?p x?p cho ? t?i ngôi bi?t th? s? 80 Phan 
Dình Phùng, trong khi ngu?i anh trai du?c b? trí ? m?t tòa nhà khác. 

Hai nam sau khi cùng v?i anh trai mình ti?p qu?n co ngoi c?a ngu?i cha quá c? 
d? l?i, c? Henri Monpezat m?i k?t hôn v?i ngu?i ph? n? Pháp dã qua m?t d?i 
ch?ng mà c? m?i g?p ? Hà N?i.

Ngu?i ph? n? có cá tính m?nh m? này dám m?t mình m?o hi?m thân gái d?m tru?ng 
sang Hà N?i, sau này sinh ra Hoàng thân Dan M?ch Henrik hi?n nay.

Hoàng thân Henrik k? r?ng ngày m?i b?n tu?i s?ng cùng ba, m? t?i nhà 80 Phan 
Dình Phùng, chú bé Henri de Laborde de Monpezat h?i dó thu?ng sang xu?ng in báo 
c?a ba l?y nh?ng khuôn ch? b?ng chì choi trò x?p hình. Chú bé hay du?c nh?ng 
nhà báo và công nhân s?p ch? b? vào lòng. 

Hình nhu dã có l?n ông Ph?m Van D?ng - ngu?i làm vi?c hai nam cho t? Ý Chí Dông 
Duong, sau dó tr? thành B? tru?ng Ngo?i giao r?i Th? tu?ng c?a nu?c Vi?t Nam 
Dân ch? C?ng hòa - b? cho bé Henri de Laborde de Monpezat ng?i trên dùi ông.

Hoàng thân Henrik, 75 tu?i, nh? nhàng dìu N? hoàng Dan M?ch, 69 tu?i, ng?i 
xu?ng gh? dá trong Van Mi?u Qu?c T? Giám, Hà N?i. C? ch? ?y g?i l?i hình ?nh 
nhà ngo?i giao Henri de Laborde de Monpezat 32 tu?i ngày nào ng?i tâm tình v?i 
Công chúa Margrethe c?a Hoàng gia Dan M?ch trên gh? Công viên Hyde ? London...

Dón d?c k? 3: M?i tình sét dánh v?i N? hoàng Margrethe II 
 


Nguyê~n Da?i Phuo?ng
 
 
 
 
 

Other related posts:

 • » [SMCC] Tham cung bi su ky 2 - Nguyen Hong Van