[SMCC] Tap the duc giup cai thien tri nho

T?p th? d?c giúp c?i thi?n trí nh?


T?p th? d?c thu?ng xuyên có th? s? giúp c?i thi?n tình tr?ng m?t trí nh? ? 
ngu?i l?n tu?i. K?t qu? nghiên c?u c?a các nhà khoa h?c thu?c D?i h?c Columbia
(M?) cho th?y, các ho?t d?ng th? d?c th? thao s? giúp tang cu?ng ho?t d?ng c?a 
não b?ng cách tái t?o nh?ng t? bào não m?i trong vùng não liên quan d?n
trí nh?.

Theo Reuters, thí nghi?m trên chu?t cho th?y các t? bào não m?i du?c tái t?o 
trong vùng não ? nh?ng con chu?t v?n d?ng nhi?u. Theo gi?i chuyên môn, cung
nhu ? ngu?i, vùng não này du?c cho là gây ?nh hu?ng d?n s? suy gi?m trí nh? 
liên quan d?n tu?i tác, thu?ng b?t d?u xu?t hi?n ? tu?i trên 30. Các nhà khoa
h?c kh?ng d?nh t?p th? d?c s? giúp dua máu d?n vùng não nói trên d? tái t?o các 
t? bào não m?i, nh?m gi?m tình tr?ng m?t trí nh?. (H.Y)

Other related posts:

  • » [SMCC] Tap the duc giup cai thien tri nho