[SMCC] Tan nhan boi yeu cuong

Tàn nh?n b?i yêu cu?ng

 

Lead
Ð?ng sau nh?ng hành vi gi?t ngu?i dã man - nh?t là gi?t ngu?i yêu - là chuy?n 
s?c kh?e tâm th?n c?a k? th? ác có v?n d?.

N?i dung
Du?i dây là hai v? án di?n hình x?y ra trong th?i gian g?n dây nh?t. M?c dù là 
nh?ng tru?ng h?p cá bi?t nhung cung là m?t hi?n tu?ng xã h?i không th? b? qua.

Án m?ng dau lòng
 
D?n hôm nay, ngu?i dân s?ng ? m?t chung cu trên du?ng Tr?n Hung D?o, phu?ng 2, 
qu?n 5 - TPHCM v?n còn chua h?t bàng hoàng b?i v? án gi?t ngu?i x?y ra vào trua 
27-2. N?n nhân là V.T.H.A. (SN 1985), con gái c?a m?t v? giáo su- ti?n si. Do 
gia dình A. và gia dình Nguy?n Nam Thành (SN 1981, t?t nghi?p m?t tru?ng d?i 
h?c có tên tu?i) có m?i quan h? quen bi?t nhau nên c? hai cung khá thân thi?t. 
 
Thành nhi?u l?n th? l? tình c?m nhung A. không nh?n l?i vì cô ch? xem Thành nhu 
m?t ngu?i b?n. Dù v?y, Thành v?n luôn deo bám, dùng di?n tho?i qu?y phá A. và 
gây s? m?i khi A. g?p g? b?n bè. Ngày 27-2, m?t thanh niên là ngu?i quen c?a 
gia dình A. d?n choi, ? l?i an com trua. Khi khách ra v?, A. xu?ng m? c?ng, v?a 
d?nh quay tr? lên thì Thành b?t ng? xu?t hi?n kéo l?i và l?nh lùng ra tay dâm 
nhi?u nhát khi?n n?n nhân g?c ch?t. 


Minh h?a: Nguy?n Tài
 

Tru?c dó m?t tu?n, t?i Ngh? An cung x?y ra m?t v? án tuong t?. Lê Ng?c Quân và 
ch? T.T.T d?u sinh nam 1991 và h?c chung khoa di?u du?ng c?a Tru?ng D?i h?c Y 
khoa Vinh. T? quen bi?t nhau, Lê Ng?c Quân n?y sinh tình c?m v?i ch? T. nhung 
l?n nào t? tình cung b? ch? T. t? ch?i. Dù v?y, Quân v?n không n?n lòng. Ngày 
Valentine (14-2) nam nay, Quân l?i bày t? tình c?m v?i ch? T. nhung v?n ti?p 
t?c b? khu?c t?. 
 
Bu?n chán nhung t?i 20-2, Quân v?n d?n phòng tr? c?a ch? T. và du?c m?i ? l?i 
dùng com. Trong lúc nói chuy?n, gi?a hai ngu?i x?y ra cãi c?. Không kìm nén 
du?c c?m xúc, Quân dã rút dao d?nh dâm mình d? ch?ng t? tình yêu v?i T. Th?y 
Quân c?m dao, ch? T. hét lên s? hãi, Quân ch?t c?a phòng, gi?t ch?t ch? T. r?i 
tr? dao t? t? nhung du?c dua di c?p c?u k?p th?i.
 
Thi?u k? nang s?ng
 
Qua nh?ng v? án dó, có th? th?y tâm lý không an du?c thì d?p d? chính là nguyên 
nhân sâu xa khi?n nhi?u tình yêu ph?i k?t thúc b?ng máu. Theo lu?t su Lê Nguy?n 
Qu?nh Thi (Doàn Lu?t su TPHCM), có r?t nhi?u nguyên nhân khi?n ngu?i ta ph?m 
t?i, trong dó có c? y?u t? tâm lý, b?nh lý nào dó. Ngoài ra, vi?c ti?p xúc 
thu?ng xuyên v?i sách báo, phim ?nh, internet d?y hình ?nh b?o l?c s? khi?n m?t 
s? ngu?i d? l?nh lùng, vô c?m, xem b?o l?c nhu là chuy?n bình thu?ng. 
 
Trong khi dó, h? l?i thi?u nh?ng k? nang s?ng c?n thi?t nhu: không bi?t phòng 
xa, không bi?t làm ch? c?m xúc b?n thân, không bi?t l?a ch?n cách ra quy?t d?nh 
dúng, ch?y theo nh?ng ham mu?n b?n nang. Bên c?nh dó, m?t b? ph?n gi?i tr? ngày 
nay s?ng theo ki?u yêu cu?ng, s?ng v?i, không chú tr?ng d?n giá tr? dích th?c 
c?a tình yêu cung nhu trách nhi?m d?i v?i tình yêu vì v?y mà thi?u di s? nâng 
niu, trân tr?ng, b?o v? d?i v?i ngu?i mình yêu.  
 
Còn theo chuyên gia tâm lý Võ Th? Minh Hu?, Van phòng Tu v?n Tâm lý tr?, xã h?i 
nào cung có t?i ph?m, d?ng sau nh?ng hành vi gi?t ngu?i dã man - nh?t là gi?t 
ngu?i yêu -  có chuy?n s?c kh?e tâm th?n c?a k? th? ác có v?n d? khi?n h? không 
ki?m ch? du?c hành vi c?a mình. H? có nh?ng suy nghi tiêu c?c, ch? nghi d?n 
di?u duy nh?t: gi?t cho h? gi?n, cho bõ t?c. Hành vi này không ph? thu?c vào 
trình d? h?c v?n, nh?n th?c c?a h?. Vì v?y, d? ngan ch?n tình tr?ng này, m?i 
ngu?i  c?n ph?i du?c cham sóc s?c kh?e tinh th?n t?t, nghia là ph?i du?c gi?i 
t?a b?c xúc k?p th?i, phòng và tránh stress. Nh?ng ho?t d?ng doàn th?, sinh 
ho?t c?ng d?ng s? là noi giúp cho m?i ngu?i tìm l?y du?c cân b?ng c?a cu?c s?ng 
và công vi?c.
 
Ngoài ra, bà Minh Hu? cung cho r?ng gi?i tr? hi?n nay thi?u k? nang s?ng, k? 
nang qu?n lý c?m xúc, thi?u tính t? tin, t? l?p. khi?n h? s?ng ích k?, vô tâm, 
thi?u trách nhi?m v?i gia dình và b?n thân. H? d? m?c cho các c?m xúc tiêu c?c 
ki?m soát hành vi và thái d? nh?n tâm tru?c n?i dau c?a ngu?i khác. Dây chính 
là l? h?ng v? giáo d?c nhân cách mà trách nhi?m không ch? c?a gia dình, nhà 
tru?ng mà còn là c?a toàn xã h?i. 
Theo Ngu?i Lao D?ng

Other related posts:

  • » [SMCC] Tan nhan boi yeu cuong - Nguyen Hong Van