[SMCC] Tai Nhac Mien Phi Tu Cac Trang Web Chia Se Nhac

T?i nh?c mi?n phí t? các website chia s? nh?c

Suu t?m và thu?ng th?c nh?c s? v?i Free Music Zilla hoàn toàn mi?n phí.
Khi truy c?p m?t blog hay forum, b?n thu?ng hay g?p các trình nghe nh?c b?ng 
flash du?c chia s? t? các website luu tr? nh?c mi?n phí. Nh?c tuy hay
nhung mu?n t?i v? thì không d?, dó chính là lý do mà Free Music Zilla "xu?t 
xu?ng".

Tuy Free Music Zilla du?c phát hành hoàn toàn mi?n phí, nhung nó l?i là ph?n 
m?m mang l?i nhi?u ti?n ích cho các fan hâm m? nh?c s? thu?ng suu t?m nh?c
t? Internet. Free Music Zilla h? tr? t?i nh?c t? các website chia s? nh?c mi?n 
phí hàng d?u hi?n nay nhu: Imeem, Last.fm, Pandora, MySpace, iJigg, Mog...

Cách s? d?ng Free Music Zilla

S? d?ng FMZ khá don gi?n vì t? thân FMZ dã tuong thích v?i khá nhi?u trình 
duy?t ph? bi?n hi?n nay nhu Internet Explorer, FireFox, Opera, Maxthon, Avanta
hay Netscape. Thao tác d?u tiên là thi?t l?p FMZ nh?n d?ng trình duy?t mà b?n 
dang s? d?ng b?ng cách kích ho?t chuong trình, sau dó vào Tools - Preferences...
C?a s? Preferences xu?t hi?n d? hi?u ch?nh thi?t l?p. Ta ch?n ti?p th? 
Monitoring và dánh d?u vào các trình duy?t dang s? d?ng.

Dánh d?u vào trình duy?t IE, FireFox n?u dang s? d?ng 2 trình duy?t này.

Sau khi dánh d?u ch?n, nh?n OK d? th?c thi. Free Music Zilla s? theo dõi "hành 
tung" c?a các trình duy?t này khi truy c?p vào các website chia s? nh?c mà
FMZ h? tr?.

Cách t?i nh?c b?ng Free Music Zilla

Tru?c tiên, ta s? b?t d?u t? website chia s? nh?c du?c gi?i blogger yêu thích 
hi?n nay là Imeem. D? t?i nh?c t? Imeem qua FMZ, b?n c?n m? FMZ tru?c r?i
truy c?p vào d?a ch? nh?c mu?n t?i. FMZ s? t? d?ng "chôm" t?p tin nh?c dang 
nghe t?i Imeem theo thi?t l?p s?n ? bu?c trên.FMZ s? t? d?ng nh?n bi?t và dua t?p tin nh?c dang nghe t?i Imeem vào list t?i.

Công vi?c cu?i c?a b?n là dánh d?u ch?n vào t?p tin nào mu?n t?i và nh?n lên 
nút "Download".

D?i v?i các website còn l?i nhu Pandora, Last.fm, MySpace... thì cách th?c cung 
tuong t? nhu trên: m? FMZ tru?c, k? dó, nghe bài nh?c trên website, FMZ
s? t? d?ng l?y liên k?t t?i t?p tin và cu?i cùng là ch?n t?p tin d? t?i.

Nh?ng h?n ch? c?a phiên b?n FMZ 1.0.4 là chua h? tr? t?i streaming, chua tang 
t?c d? t?i, kh? nang qu?n lý các t?p tin t?i và h?n ch? t?i 10 t?p tin nh?c
trong m?t ngày. Trong th?i gian s?p t?i s? có thêm phiên b?n Free Music Zilla 
Plus h?a h?n kh?c ph?c du?c vài di?m y?u này c?a FMZ.

Free Music Zilla tuong thích v?i h?u h?t các phiên b?n c?a h? di?u hành 
Windows, dung lu?ng khá g?n nh?, tiêu hao r?t ít b? nh? h? th?ng nên ngu?i dùng
không ph?i lo d?n chuy?n làm ch?m máy khi t?i nh?c. Chuong trình mi?n phí, có 
th? t?i v?
t?i dây.
http://media.tuoitre.com.vn/download/soft/FMZsetup.exe

THANH TR?C

Other related posts:

  • » [SMCC] Tai Nhac Mien Phi Tu Cac Trang Web Chia Se Nhac