[SMCC] Tac dung chua benh cua qua phat thu

Tác d?ng ch?a b?nh c?a qu? ph?t th? 
Sách 'Hoa kính' vi?t r?ng ph?t th? có huong thom b?n lâu, d?t trong phòng huong 
thom không h?t, mang l?i may m?n, có th? ch?a b?nh.

Ph?t th? là m?t lo?i qu?, g?i là ph?t th? cam v?n thu?c h? cam bu?i, nhung hình 
dáng k? l?, là m?t lo?i bi?n th? c?a qu? thanh yên. Hình d?ng c?a nó r?t d?c 
dáo, trông gi?ng nhu bàn tay ngu?i, ph?n tru?c m?, phân tách ra, nhìn gi?ng 
ngón tay thuôn dài, ph?n sau l?i gi?ng bàn tay, vì v?y du?c g?i là ph?t th? 
(bàn tay ph?t). Màu s?c, huong v? c?a ph?t th? r?t tuy?t v?i, có giá tr? s? 
d?ng nh?t d?nh. 

 

 

 

Sách "Hoa kính" vi?t r?ng ph?t th? có huong thom b?n lâu, d?t trong phòng huong 
thom không h?t. Ngu?i phuong Nam dùng ph?t th? d? ch?m kh?c chim hoa, làm m?t 
k?o r?t ngon.

 

Phong th?y s? d?ng lu huong d?ng hình qu? ph?t th? cung có cùng tác d?ng may 
m?n, xua du?i khí x?u.

 

 

 

Ph?t th? có hình d?ng d?c bi?t, d?p m?t l?i mang v? th?n bí, d?c bi?t có th? 
kích thích t?i tâm lý tín ngu?ng và th?m m? c?a m?i ngu?i. Do tên g?i và xu?t 
x? t? ?n D? mà trong quan ni?m chung, ph?t th? có liên h? t?i Ph?t T?, và mang 
l?i may m?n, thu?n l?i, nhu ý. 

 

Treo tranh v? ph?t th? trong nhà cung mang l?i cát tu?ng; b?c tranh cát tu?ng 
"h?c tiên h?c ph?t" là hình v? hoa th?y tiên và ph?t th? chính là ví ph?t th? 
v?i Ph?t.

 

 

Tranh Dông H? v? hình chú bé ôm ph?t th? là tranh cát tu?ng.

 

M?t khác, do hi?n tu?ng d?ng âm gi?a "ph?t" và "phúc" trong ti?ng Hán, nên dây 
còn là lo?i qu? chúc phúc, c?u phúc khi dem t?ng nhau. Tru?c dây có câu chúc 
"tam da", ch? da phúc, da th?, da nam t? (nhi?u con trai). Tam da còn du?c g?i 
"hoa phong tam chúc".

 

Ngày nay d? trang s?c b?ng ng?c cung hay ch?m hình này, deo ng?c khí hình qu? 
ph?t th? trên ngu?i d? c?u Ph?t phù h? d? trì.

 

Ngoài ý nghia v? m?t phong th?y, qu? và hoa ph?t th? d?u du?c Dông y dùng làm 
thu?c. Tuy nhiên, nh?ng ngu?i có th? tr?ng hu nhu?c không nên dùng. Ngu?i bình 
thu?ng cung không nên l?m d?ng vì an quá nhi?u Ph?t th? gây t?n hao khí. 

 

 

 

Du?i dây là m?t vài bài thu?c t? ph?t th? d? ch?a ho, giã ru?u, b?nh ph? n?: 


Dau b?ng kinh: L?y 30 gr qu? ph?t th? tuoi, 6 gr duong quy, 6 gr g?ng tuoi, 
30ml ru?u g?o, t?t c? s?c cùng nu?c d? u?ng.


Ra nhi?u khí hu ? ph? n?: L?y 30 gr qu? ph?t th? tuoi, kho?ng 1m lòng l?n non 
(làm s?ch), ninh nh? d? an.


Dau b?ng do v? khí, can khí y?u kém: L?y 6 gr ph?t th?, 6 gr xuyên luy?n t?, 9 
gr thanh bì s?c u?ng ngày 2 l?n.


Làm giã ru?u: L?y 30 gr ph?t th? tuoi (hoa ho?c qu?), s?c lên r?i cho ngu?i 
dang say ru?u u?ng.


Dau b?ng do l?nh b?ng: L?y 15 gr qu? ho?c hoa ph?t th? khô, 30 gr g?o t? rang 
thom, s?c u?ng ngày 3 l?n s? có k?t qu? t?t.


Ho có nhi?u d?m: L?y 30 gr qu? ho?c hoa ph?t th?, 15 gr du?ng phèn, h?p cách 
th?y, ngày an 1 l?n.


D?y b?ng, ? hoi, chu?ng khí: L?y v? qu? ph?t th? tuoi r?a s?ch, u?p v?i du?ng 
tr?ng, nhai an t? t? s? có tác d?ng.


Tiêu hóa kém: L?y 30 gr qu? ph?t th? tuoi, thái lát, s?c k? l?y nu?c u?ng.
Theo Dông y, ph?t th? có v? cay, d?ng và chua, tính ?m, di vào 2 kinh ph? và 
t?, có tác d?ng hành khí ch? th?ng, hóa d?m, ki?n v?, ch? khái, giúp tiêu hóa, 
c?m nôn m?a, ch?a ho. 
Qu? ph?t th? ch?a dau d? dày
Trong dân gian, ph?t th? du?c dùng ch? y?u d? ch?a ho dai d?ng có nhi?u d?m, 
ch?a dau d? dày, b?ng d?y tru?ng, nôn m?a...
Theo nghiên c?u, trong ph?t th? có tinh d?u và ch?t flavonoit g?i là hesperidin 
r?t h?u ích d? di?u tr? ho và dau d? dày.
D? làm thu?c, ngu?i ta thu hái qu? chín v?, thái d?c thành t?ng mi?ng m?ng, 
phoi khô. Li?u dùng m?i ngày 4 - 8g cùi qu? phoi khô, s?c u?ng, làm trà thu?c 
ho?c l?y v? qu? ngâm ru?u u?ng.
Sau dây là m?t s? bài thu?c t? ph?t th?:
Ch?a ho kéo dài có nhi?u d?m, viêm ph? qu?n mãn tính
Don gi?n nh?t là nhai c? cùi và v? qu? ph?t th?, nu?t l?y nu?c. Ho?c dùng ph?t 
th? khô 6g, bán h? ch? v?i nu?c g?ng 6g. Cho các v? vào ?m, s?c v?i 400ml nu?c 
cho t?i khi còn 250ml, chia làm 2 l?n u?ng trong ngày. Nên pha thêm ít du?ng 
cho d? u?ng.
Ch?a dau d? dày
Ph?t th? tuoi 15-20g ho?c ph?t th? khô 6-10g, thái lát th?t m?ng ho?c tán v?n, 
cho vào ?m, pha nu?c sôi vào, d?y n?p kín nhu pha trà, d? 10-15 phút sau rót ra 
u?ng lúc nóng. Ngày u?ng 1 thang, u?ng nhi?u l?n trong ngày thay nu?c trà.
Dau d? dày mãn tính
L?y 10g ph?t th? khô, 6g hoa nhài, cho vào ?m, pha nu?c sôi, hãm kho?ng 10-15 
phút r?i u?ng lúc nóng. Ngày u?ng 1 thang thay nu?c trà. Bài thu?c có tác d?ng 
r?t t?t trong vi?c ch?a tr? các ch?ng v? khí b?t hòa, b?ng d?y tru?ng, an không 
ngon, chán an.


Ph?t Th? - bi?t du?c tr? ho Bài thu?c dân gian don gi?n nhung tác d?ng th?t tuy?t v?i! 
Da ph?n các tru?ng h?p tr? b? ho khi giao mùa d?u có th? du?c di?u tr? t?i nhà 
v?i ch? d? an u?ng và ng? ngh? h?p lý. Các lo?i th?c u?ng có vitamin C nhu: 
nu?c cam, chanh... s? giúp tr? tang cu?ng s?c d? kháng và nhanh chóng kh?i 
b?nh. Ngoài ra, b?n cung có th? t? ch? cho nhi?u bài thu?c dân gian giúp tr? ho 
hi?u qu? nhu:

1. Cho tr? u?ng m?t ong

Dây là phuong thu?c h?u hi?u trong vi?c gi?m nh? các con ho và c? h?ng dau rát. 
M?t ong an toàn cho tr? trên 1 tu?i và tr? s? d? ch?p nh?n phuong thu?c này do 
huong v? ng?t thom.

Li?u lu?ng: n?a thìa cà phê v?i các bé t? 1 - 5 tu?i, m?t thìa cà phê cho các 
bé t? 6 - 11 tu?i.Da ph?n các tru?ng h?p tr? b? ho khi giao mùa d?u có th? du?c di?u tr? t?i nhà. 
(?nh minh h?a).2. Nu?c cà r?t và m?t ong 
- Ch?n cà r?t c? nh? v?a, g?t v?, r?a s?ch, bam nhuy?n.

- Cho 4 mu?ng canh cà r?t bam nhuy?n cùng 4 mu?ng canh m?t ong vào chén, tr?n 
d?u.

- B?n có th? cho con dùng h?n h?p này m?i l?n m?t mu?ng cà phê + m?t h?p nu?c 
?m nóng, ngày 3 l?n.3. Ph?t th? + m?ch nhaQu? ph?t th? mua v? ngâm nu?c mu?i r?a s?ch v? bên ngoài. Dùng dao g?t thành 
t?ng mi?ng m?ng t? v? vào d?n h?t ru?t. Cho t?t c? vào bát r?i d? m?ch nha (mua 
? hàng khô), cho vào h?p cách th?y t? 30 d?n 45 phút. L?y ra d? ngu?i cho vào 
t? l?nh dùng d?n.

M?i t?i tru?c khi di ng? l?y d? 3 thìa cà phê nu?c c?t ph?t th? cho vào chén 
con r?i ngâm vào bát nu?c nóng cho ?m lên r?i cho bé u?ng. Có th? pha thêm vào 
m?t chút nu?c l?c cho bé d? u?ng. 

Chú ý: 

- Tùy vào co d?a t?ng bé, m?i bài thu?c dân gian s? có tác d?ng khác nhau.

- Khi tr? b? ho, c?n h?n ch? nh?ng món an ch? bi?n có quá nhi?u m? nhu: chiên, 
xào. D?i v?i món cá, dôi khi tr? có c?m giác tanh, d? gây ói, do v?y nên d?i 
sau khi tr? h?t b?nh hãy cho an tr? l?i.N?u tr? b? ho và phát hi?n có m?t trong nh?ng d?u hi?u sau dây c?n dua tr? d?n 
ngay co s? y t?:- Tình tr?ng khó th?: d?i v?i tr? em du?i 5 tu?i có bi?u hi?n nh?p th? nhanh, 
d?u hi?u rút lõm l?ng ng?c, ti?ng th? rít, ti?ng th? khò khè; d?i v?i tr? trên 
5 tu?i có bi?u hi?n dau ng?c.

- Ho ra máu tuoi ho?c d?m có máu.

- Ho ra d?m d?c.

- Ho trên 3 ngày ho?c ho kh?c d?m kéo dài trên 2 tu?n.

- S?t cao trên 39oC.

- B? co gi?t.

- Ng? li bì, khó dánh th?c.

- Không an u?ng du?c, tr? b? bú ho?c bú ít.

- Nôn m?a nhi?u.
Các phuong thu?c t? qu? ph?t th?
D? ch?a ho nhi?u d?m, hãy nhai cùi (li?n c? v?) ph?t th? tuoi, nu?t d?n nu?c. 
D?m s? tan d?n và khí d? xông ngu?c lên, nh? v?y mà h?t ho. Cung có th? l?y 
ph?t th? tuoi 30 g (khô 10 g), du?ng phèn 15 g, h?p cách th?y kho?ng n?a gi? 
r?i chia 2-3 l?n an trong ngày.

Theo Dông y, ph?t th? v? cay, d?ng, chua, tính ?m, có tác d?ng ch? th?ng, hóa 
dàm, dùng ch?a các ch?ng an không tiêu, d?y b?ng, dau d? dày, dau gan, c? h?ng 
ngh?n t?c, ng?c t?c d?y, m?ng su?n tru?ng dau... Các nghiên c?u du?c lý hi?n 
d?i cho th?y, ph?t th? có tác d?ng gi?i tr? s? co th?t co tron, h? huy?t áp, 
c?t con hen và tang cu?ng ch?c nang tiêu hóa.

D? s? d?ng làm thu?c, khi hái qu? v? nên thái d?c thành t?ng mi?ng m?ng, phoi 
ho?c s?y khô, b?o qu?n noi khô ráo, dùng d?n. Sau dây là m?t s? ?ng d?ng c? th?:

- Ch?a n?c, an vào nôn ngu?c tr? ra: L?y v? qu? ph?t th? tuoi c?t nh?, tr?n d?u 
v?i du?ng, an ngày 3-4 l?n, m?i l?n vài mi?ng, nhai r?i nu?t d?n.

- Viêm khí qu?n m?n tính: Ph?t th? khô 6 g, bán h? ch? g?ng (t?m nu?c g?ng sao 
vàng) 6 g, s?c v?i nu?c, pha thêm chút du?ng d? u?ng.

- An không tiêu, gan và d? dày dau t?c: Có th? dùng m?t trong nh?ng phuong 
thu?c sau:

+ Ph?t th? tuoi 12-15 g (khô 6 g), hãm v?i nu?c sôi u?ng thay trà trong ngày.

+ Ph?t th? khô, huy?n h? sách m?i th? 6 g, s?c v?i nu?c, chia 2-3 l?n u?ng 
trong ngày.

+ Ph?t th? khô 6 g, thanh bì 9 g, xuyên luy?n t? 6 g, s?c v?i nu?c, chia 2-3 
l?n u?ng trong ngày.

- Ch?a dau d? dày do l?nh: Ph?t th? khô 15 g, g?o t? sao vàng 30 g, s?c nu?c 
u?ng ngày 3 l?n.

- Ch?a dau b?ng do t? v? hu hàn: Ph?t th? tuoi 100 g (khô 40 g), ru?u tr?ng 1 
lít. Ph?t th? thái nh?, ngâm v?i ru?u ít nh?t 15 ngày. M?i ngày u?ng 2 l?n, m?i 
l?n 5-10 ml.

- Viêm gan truy?n nhi?m: Ph?t th? khô 9 g; b?i tuong th?o (c? b?ng) m?i tu?i 1 
g, t? trên 10 tu?i thì c? tang 2 tu?i thêm 1 g. S?c v?i nu?c, pha du?ng, chia 
làm 3 l?n u?ng trong ngày, m?i li?u trình 10 ngày. M?t b?nh vi?n ? Trung Qu?c 
dã th? nghi?m phuong thu?c này trên 64 b?nh nhân và t?t c? d?u kh?i b?nh, các 
tri?u ch?ng b?nh lý gi?m rõ r?t trong vòng 4-6 ngày.

- Dau b?ng kinh: Ph?t th? tuoi 30 g, duong quy 8 g, g?ng tuoi 6 g, ru?u tr?ng 
30 g, thêm chút nu?c s?c lên, chia 2-3 l?n u?ng trong ngày.

- Ch?a huy?t tr?ng ra nhi?u: Ph?t th? tuoi 30 g, ru?t non l?n 30 cm (làm s?ch), 
s?c v?i nu?c, chia 2-3 l?n u?ng trong ngày.

- Gi?i say ru?u: Ph?t th? tuoi 30 g, s?c v?i nu?c d? u?ng.

Luu ý: D?i v?i các ch?ng b?nh k? trên, n?u không có qu? ph?t th? thì thay b?ng 
lá cung có tác d?ng t?t.
Qu? ph?t th? - v? thu?c nhi?u tác d?ng


Trái ph?t th? khá to, có mùi thom d?m dà th?m kín, d? lâu v?n gi? du?c mùi 
thom. Ngu?i Trung Qu?c xua thu?ng dùng ph?t th? làm quà m?ng th? ho?c quà bi?u, 
th?m chí cùng d? lâu trong nhà v?i n?m linh chi cho mùi huong ph?ng ph?t mãi 
không tan. Qu? và hoa ph?t th? d?u có th? dùng làm thu?c. Qu? ph?t th? ch?ng 
nh?ng có th? dùng làm thu?c, làm m?t mà còn là th? qu? d?p dùng trong trang 
trí, trung bày.


Ph?t th? là loài cây g? nh? thu?ng xanh, lá khá dày, hình b?u d?c, cành có gai 
ng?n c?ng nh?n; cành già màu xanh xám, cành non hoi tím. Cây m?i nam n? hoa 2-3 
l?n. Hoa ph?t th? màu tr?ng, qu? chín vàng óng. Qu?, hoa và lá ph?t th? d?u 
ch?a d?u bay hoi, có th? chung c?t thành huong li?u cho thu?c lá cao c?p, huong 
li?u chè và nu?c hoa.

Theo Dông y, ph?t th? v? cay, d?ng, chua, tính ?m, có tác d?ng di?u hòa khí và 
trung tiêu, thu can, ch?ng nôn, thu?ng du?c dùng di?u tr? các ch?ng can v? 
không di?u hòa, khí tr?, d? dày dau, khó ch?u trong ng?c b?ng, kém an, nôn 
m?a... Trong lâm sàng, Dông y thu?ng dùng ph?t th? ph?i h?p v?i thanh bì, xuy?n 
luy?n t? d? ch?a can khí u?t k?t d?n d?n dau vùng d? dày; ph?i h?p v?i trúc 
nhu, hoàng c?m tr? nôn m?a khi thai nghén; ph?i h?p v?i giáng huong, tr?m 
huong, kê n?i kim ch?a ch?ng nôn ?, làm d? tiêu, di?u hòa ch?c nang d? dày...

Y h?c hi?n d?i qua nghiên c?u dã cho th?y, ph?t th? ch?a nhi?u vitamin C, 
du?ng, axit h?u co, d?u chanh, glucoxit, dùng làm thu?c thom di?u hòa khí, b?i 
b? d? dày, có công hi?u gi?m dau, hòa khí, làm d? tiêu, tan d?m, kh?e t? v?, 
gi?m ho, giúp d? ch?u trong ng?c, ch?a nôn, giã ru?u...

Ngoài ra, hoa ph?t th? cung là v? thu?c Dông y r?t t?t, tính ?m, v? hoi d?ng, 
có tác d?ng l?i t? v?, tr? nôn và các ch?ng b?nh nhu qu? ph?t th?, lu?ng dùng 
cung tuong t?. Tuy nhiên, n?u an nhi?u ph?t th? s? b? hao t?n khí, ngu?i hu 
nhu?c kiêng dùng.

M?t s? bài thu?c ch?a b?nh b?ng ph?t th?

- Dau l?nh b?ng: Ph?t th? khô 15 gam, g?o rang thom 30 gam, s?c u?ng ngày ba 
l?n.

- Ho nhi?u d?m: Ph?t th? 30 gam, du?ng phèn 15 gam, h?p cách th?y n?a gi?, ngày 
an m?t l?n.

- ? hoi: V? ph?t th? tuoi 30 gam thái lát, s?c u?ng.

- Dau b?ng kinh: Ph?t th? tuoi 30 gam, duong quy 6 gam, g?ng tuoi 6 gam, ru?u 
g?o 30 gam, cho nu?c v?a ph?i, s?c u?ng.

- Ph? n? b?ch d?i ra nhi?u: Ph?t th? 30 gam, lòng l?n non 3 thu?c (1 mét), ninh 
an.

- Dau b?ng do can khí, v? khí kém: Ph?t th? 9 gam, thanh bì 9 gam, xuyên luy?n 
t? 6 gam, s?c u?ng ngày 2 l?n.

- Ch?a say ru?u: Ph?t th? tuoi 30 gam s?c u?ng     Theo Dông y, ph?t th? v? cay, d?ng, chua, tính ?m, có tác d?ng ch? th?ng, hóa 
dàm, dùng ch?a các ch?ng an không tiêu, d?y b?ng, dau d? dày, dau gan, c? h?ng 
ngh?n t?c, ng?c t?c d?y, m?ng su?n chu?ng dau... 

Y h?c hi?n d?i qua nghiên c?u dã cho th?y ph?t th? ch?a nhi?u vitamin C, du?ng, 
acid h?u co, d?u chanh, glycozit, dùng làm thu?c thom di?u hòa khí, b?i b? d? 
dày, có công hi?u gi?m dau, hòa khí, làm d? tiêu, tan d?m, kh?e t? v?, gi?m ho, 
giúp d? ch?u trong ng?c, ch?a nôn, giã ru?u...

 

 
M?t s? bài thu?c ch?a b?nh b?ng ph?t th?

 
 

- Ch?a t? v?: Ph?t th? r?a s?ch, thái thành phi?n, phoi khô ngâm v?i ru?u, u?ng 
tru?c b?a an, có tác d?ng ch?a t? v? r?t t?t.

- Ch?a n?c, an vào nôn ngu?c tr? ra: L?y v? qu? ph?t th? tuoi c?t nh?, tr?n d?u 
v?i du?ng, an ngày 3-4 l?n, m?i l?n vài mi?ng, nhai r?i nu?t d?n.

- Ch?a viêm khí qu?n m?n tính: Ph?t th? khô 6 g, bán h? ch? g?ng (t?m nu?c g?ng 
sao vàng) 6 g, s?c v?i nu?c, pha thêm chút du?ng d? u?ng.

- Ch?a an không tiêu, gan và d? dày dau t?c: Ph?t th? tuoi 12-15 g (khô 6 g), 
hãm v?i nu?c sôi u?ng thay trà trong ngày.

- Ch?a dau d? dày do l?nh: Ph?t th? khô 15 g, g?o t? sao vàng 30 g, s?c nu?c 
u?ng ngày 3 l?n.

- Ch?a dau b?ng do t? v? hu hàn: Ph?t th? tuoi 100 g (khô 40 g), ru?u tr?ng 1 
lít. Ph?t th? thái nh?, ngâm v?i ru?u ít nh?t 15 ngày. M?i ngày u?ng 2 l?n, m?i 
l?n 5-10 ml.

- Ch?a viêm gan truy?n nhi?m: Ph?t th? khô 9 g; b?i tuong th?o (c? b?ng) m?i 
tu?i 1 g, t? trên 10 tu?i thì c? tang 2 tu?i thêm 1 g. S?c v?i nu?c, pha du?ng, 
chia làm 3 l?n u?ng trong ngày, m?i li?u trình 10 ngày. M?t b?nh vi?n ? Trung 
Qu?c dã th? nghi?m phuong thu?c này trên 64 b?nh nhân và t?t c? d?u kh?i b?nh, 
các tri?u ch?ng b?nh lý gi?m rõ r?t trong vòng 4-6 ngày.

- Ch?a dau b?ng kinh: Ph?t th? tuoi 30 g, duong quy 8 g, g?ng tuoi 6 g, ru?u 
tr?ng 30 g, thêm chút nu?c s?c lên, chia 2-3 l?n u?ng trong ngày.

- Ch?a huy?t tr?ng ra nhi?u: Ph?t th? tuoi 30 g, ru?t non l?n 30 cm (làm s?ch), 
s?c v?i nu?c, chia 2-3 l?n u?ng trong ngày.

- Ch?a gi?i say ru?u: Ph?t th? tuoi 30 g, s?c v?i nu?c d? u?ng.

- Ch?a ho nhi?u d?m: Ph?t th? 30 g, du?ng phèn 15 g, h?p cách th?y n?a gi?, 
ngày an m?t l?n.

Luu ý: D?i v?i các ch?ng b?nh trên, n?u không có qu? ph?t th? thì thay b?ng lá 
ph?t th? cung có tác d?ng

 

 
M?t s? món an - bài thu?c ch?a b?nh b?ng ph?t th?

 
 

- Ru?u ph?t th?: ph?t th? 30g, ru?u tr?ng 500ml. Ngâm trong 7-10 ngày. M?i l?n 
u?ng không quá 40-50ml. Dùng cho các tru?ng h?p r?i lo?n tâm th?n ý th?c (tr?m 
c?m ?c ch?...).

- Xi-rô ph?t th?: ph?t th? 15g r?a s?ch thái nh?, du?ng tr?ng lu?ng thích h?p 
cho vào trong bình trà, d? nu?c sôi hãm u?ng thay trà. Dùng cho các b?nh nhân 
dau qu?n b?ng do d?y hoi tru?ng b?ng.

- Cháo ph?t th?: ph?t th? 10-15g, g?o t? 60-80g. N?u ph?t th? l?y nu?c b? bã, 
n?u v?i g?o t?, khi cháo du?c cho thêm du?ng tr?ng khu?y d?u, dun sôi. Dùng cho 
các tru?ng h?p s?t ho, dau t?c vùng ng?c do tràn d?ch màng ph?i.

- Chè ph?t th?: ph?t th? 10g. R?a s?ch, thái nh?, cho nu?c sôi hãm u?ng thay 
nu?c chè ngày 1 l?n. Dùng cho các b?nh nhân viêm loét d? dày tá tràng, co th?t 
tâm v?, d?y ? hoi, bu?n nôn, nôn ói.

- Chè ph?t th? c?c tinh th?o: ph?t th? 60g, c?c tinh th?o 15g, chè 3g. Ph?t 
th?, c?c tinh cùng n?u l?y nu?c, khi dã g?n d?c g?n l?y nu?c vào ?m dã cho chè 
s?n. Cho u?ng ngày 1 ?m, d?t dùng 5-7 ngày. Dùng cho các b?nh nhân viêm th? 
th?n kinh, th? l?c gi?m.

- Ru?t l?n h?m ph?t th?: ru?t non l?n 1 do?n, ph?t th? 15-30g. Ru?t l?n làm 
s?ch thái do?n, n?u v?i ph?t th?, thêm gia v? thích h?p cho an. Dùng cho ph? n? 
b? huy?t tr?ng khí hu. Tu?n dùng 2-3 l?n, dùng li?n trong 2-3 tu?n.
Qu? ph?t th? ch?a dau d? dàyTrong ph?t th? có tinh d?u và ch?t flavonoit g?i là hesperidin r?t h?u ích d? 
di?u tr? ho và dau d? dày.

 
 

 
 Ph?t th? du?c dùng ch? y?u d? ch?a ho dai d?ng có nhi?u d?m, ch?a dau d? dày, 
b?ng d?y tru?ng, nôn m?a...?nh: photobucket

 

Theo y h?c dân t?c, ph?t th? có v? cay, d?ng và chua, tính ?m, di vào hai kinh 
ph? và t?, có tác d?ng hành khí ch? th?ng, hoá d?m, ki?n v?, ch? khái, giúp 
tiêu hoá, c?m nôn m?a, ch?a ho. Qua nghiên c?u ngu?i ta th?y trong ph?t th? có 
tinh d?u và m?t ch?t flavonoit g?i là hesperidin.

Trong nhân dân ta, ph?t th? du?c dùng ch? y?u d? ch?a ho dai d?ng có nhi?u d?m, 
ch?a dau d? dày, b?ng d?y tru?ng, nôn m?a...

D? làm thu?c, ngu?i ta thu hái qu? chín v?, thái d?c thành t?ng mi?ng m?ng, 
phoi khô. Li?u dùng m?i ngày 4 - 8g cùi qu? phoi khô, s?c u?ng, làm trà thu?c 
ho?c l?y v? qu? ngâm ru?u u?ng.

Sau dây là m?t s? bài thu?c don gi?n và có tác d?ng t?t:

Ch?a ho kéo dài có nhi?u d?m, viêm ph? qu?n m?n tính: Don gi?n nh?t là nhai c? 
cùi và v? qu? ph?t th?, nu?t nu?c.

Có th? dùng bài thu?c ph?i h?p ph?t th? v?i bán h? sau: Ph?t th? khô 6g, bán h? 
ch? v?i nu?c g?ng 6g. Cho các v? vào ?m, s?c v?i 400ml nu?c còn l?y 250ml chia 
làm hai l?n u?ng trong ngày. Nên pha thêm ít du?ng cho d? u?ng.

Ch?a dau d? dày: Ph?t th? tuoi 15 - 20g ho?c 6 - 10g ph?t th? khô, thái lát 
th?t m?ng ho?c tán v?n, cho vào ?m, pha nu?c sôi vào, d?y n?p kín nhu pha trà, 
d? 10 - 15 phút sau rót ra u?ng lúc nóng. Ngày u?ng m?t thang, u?ng r?i rác 
trong ngày thay nu?c trà.

Dau d? dày m?n tính: V? khí b?t hoà, b?ng d?y tru?ng, an không ngon, chán an. 
Cách dùng nhu sau: L?y 10g ph?t th? khô, 6g hoa nhài, cho vào ?m, pha nu?c sôi, 
hãm kho?ng 10 - 15 phút r?i u?ng lúc nóng. Ngày u?ng m?t thang thay nu?c trà.   


 

Ph?t th? - món quà cho s?c kh?e 
Qu? ph?t th? (hay còn g?i là Thanh yên) thu?c h? cam, là m?t lo?i trái cây 
thu?ng th?y ? vùng B?c b? vào ti?t xuân. Cái tên "ph?t th?" có l? xu?t phát t? 
hình th?c c?a trái: gi?ng nhu bàn tay Ph?t dang ch?p ngón c?u nguy?n. 

Có l? cung chính vì th? mà ph?t th? là m?t trong nam lo?i trái cây thu?ng du?c 
dùng d? trung bày bàn th? trong nh?ng ngày T?t c? truy?n c?a dân t?c Vi?t Nam. 
Ngu?i Trung Qu?c xua cung thu?ng dùng ph?t th? làm quà m?ng th? ho?c quà bi?u.

Ph?t th? là loài cây g? nh?, lá khá dày, hình b?u d?c, cành có gai ng?n c?ng 
nh?n; cành già màu xanh xám, cành non hoi tím. Cây m?i nam n? hoa hai, ba l?n. 
Hoa ph?t th? màu tr?ng, qu? chín có màu vàng óng. Huong ph?t th? thom ngát, có 
th? dùng làm nguyên li?u ch? bi?n nu?c hoa.

Theo y h?c hi?n d?i, ph?t th? ch?a nhi?u vitamin C, du?ng, axit h?u co, d?u 
chanh, glucoxit, có th? dùng làm thu?c thom di?u hòa khí, b?i b? d? dày, có 
công hi?u gi?m dau, hòa khí, làm d? tiêu, tan d?m, kh?e t? v?, gi?m ho, giúp d? 
ch?u trong ng?c, ch?a nôn, giã ru?u...

Theo Dông y, ph?t th? v? cay, d?ng, chua, tính ?m, có tác d?ng di?u hòa khí và 
trung tiêu, thu can, ch?ng nôn, thu?ng du?c dùng di?u tr? các ch?ng can v? 
không di?u hòa, khí tr?, d? dày dau, khó ch?u trong ng?c b?ng, kém an, nôn 
m?a... D? s? d?ng làm thu?c, khi hái qu? v? nên x?c d?c thành t?ng mi?ng m?ng, 
phoi ho?c x?y khô, b?o qu?n noi khô ráo, dùng d?n. Du?i dây là m?t s? bài thu?c 
có công hi?u t?t t? ph?t th?.Ph?t th? có tác d?ng ch?a m?t s? b?nh r?t hi?u qu?

 

- Ch?a ho nhi?u d?m: Nhai cùi (li?n c? v?) ph?t th? tuoi, nu?t nu?c. D?m s? tan 
d?n và khí d? xông ngu?c lên, nh? v?y mà h?t ho. Cung có th? l?y ph?t th? tuoi 
30g (khô 10g), du?ng phèn 15g, h?p cách th?y kho?ng n?a gi? r?i chia hai, ba 
l?n an trong ngày.

- Ch?a n?c, trào ngu?c (an vào nôn ngu?c tr? ra): L?y v? c?t nh?, tr?n d?u v?i 
du?ng, an ngày kho?ng ba, b?n l?n, m?i l?n vài mi?ng, nhai r?i nu?t d?n.

- Viêm khí qu?n mãn tính: Ph?t th? khô 6g, bán h? ch? g?ng (t?m nu?c g?ng sao 
vàng) 6g, s?c v?i nu?c, pha thêm chút du?ng d? u?ng.

- An không tiêu, gan và d? dày dau t?c: Ph?t th? tuoi 12-15g (khô 6g), hãm v?i 
nu?c sôi u?ng thay trà trong ngày.

- Ch?a dau d? dày do l?nh: Ph?t th? khô 15g, g?o t? sao vàng 30g, s?c nu?c u?ng 
ngày ba l?n.

- Ch?a dau b?ng do t? v? hu hàn: Ph?t th? tuoi 100g (khô 40g), ru?u tr?ng 1lít. 
Ph?t th? x?c nh?, ngâm v?i ru?u ít nh?t 15 ngày. M?i ngày u?ng hai l?n, m?i l?n 
5-10ml.

- Viêm gan truy?n nhi?m: Ph?t th? khô 9g, b?i tuong th?o (c? b?ng) m?i tu?i 1g, 
t? 10 tu?i tr? lên thì c? tang 2 tu?i l?i thêm 1g. S?c v?i nu?c, pha du?ng, 
chia làm ba l?n u?ng trong ngày, m?i li?u trình 10 ngày.

Luu ý: D?i v?i các ch?ng b?nh trên, n?u không có qu? ph?t th? thì thay b?ng lá 
ph?t th? cung có tác d?ng. 

 

 

Ph?t th? mang d?n giàu có...
Tháng 10/2011, trên chuy?n bay c?a Vietnam Airlines, m?t doàn Ph?t t? Hà N?i 
mang theo 15 cây Ph?t th? thành tâm cung ti?n d? tr?ng t?i thánh tích B? d? D?o 
tràng (?n D?), noi kh?i ngu?n c?a d?o Ph?t. Thu?ng t?a Manor - Tr? trì B? d? 
D?o tràng - hoan h? dón nh?n và vui m?ng hon khi du?c bi?t, chính cây Ph?t th? 
dã mang l?i cu?c s?ng ?m no cho ngu?i dân xã D?c S? ( Hoài D?c, Hà N?i).

 


 


V? D?c S? nh?ng ngày cu?i nam, ai cung b? hút h?n, ngây ng?t v?i b?t ngàn màu 
xanh và v? thom mát d?u nh? d?n tinh khi?t c?a Ph?t th?. Xu?ng bãi, vu?n nhà 
nào cung triu ch?t qu?. May m?n, chúng tôi du?c g?p anh Nguy?n Dình Lê, ngu?i 
d?u tiên có công mang cây Ph?t th? v? d?a phuong, khi anh dang cham chú t?a b?t 
gai cho qu? không b? xu?c.

Anh cho bi?t, nam 2001, khi di b? d?i t?i vùng Tây B?c, th?y cây Ph?t th? m?c 
bên su?i nên dã mang v? quê tr?ng th?. Không ng?, cây l?i r?t h?p v?i vùng d?t 
bãi c?a D?c S? và sau thành công c?a anh Lê, nhi?u ngu?i trong xã dã tr?ng theo.

Ông Nguy?n Van B?ng - Ch? t?ch UBND xã D?c S? - ph?n kh?i cho bi?t, d?n nay 
toàn xã dã có hon 500 h? tr?ng Ph?t th? trên di?n tích hon 70 ha. H? tr?ng ít 
nh?t cung 1 sào, h? nhi?u nh?t t?i 5 m?u.

Ph?t th? du?c tr?ng ch? y?u ngoài bãi, thu ho?ch quanh nam nhung ngu?i dân t?p 
trung làm qu? v? T?t d? ph?c v? nhu c?u th? cúng c?a các  gia dình. D?i s?ng 
tâm linh c?a ngu?i dân ngày phát tri?n nên th? tru?ng tiêu th? c?a Ph?t th? 
cung m? r?ng ra trong c? nu?c. Ngày r?m, mùng m?t,  Ph?t th? du?c bán v?i giá 
t? 50.000 d?ng/qu?.

Vào d?p T?t giá bán dao d?ng t? 100 - 500.000 d?ng/qu?, qu? d?p thì trên 1 
tri?u d?ng. T?t nam 2011, qu? Ph?t th? d?c bi?t nh?t du?c khách hàng mua t?i 
6,7 tri?u d?ng ngay t?i vu?n. Còn nh?ng qu? x?u, th?i lo?i thì du?c ngu?i dân 
thái lát, s?y khô bán cho ph? Thu?c B?c và d? xu?t kh?u v?i giá kho?ng 300.000 
d?ng/kg. Qu? tuoi hay qu? s?y khô d?u du?c các thuong lái v? t?n xã c?t buôn, 
và chính vì v?y, qu? Ph?t th? chua bao gi? ?.

Theo ông B?ng, xã dã dua Ph?t th? tr? thành cây mui nh?n trong phát tri?n kinh 
t?, b?i thu nh?p hàng nam do Ph?t th? dem l?i dã d?t 500 tri?u d?ng/1ha, cao 
g?p hàng tram l?n c?y lúa. C? xã hi?n có hàng ch?c h? gia dình thu nh?p 300- 
400 tri?u t? Ph?t th?, hon 10 h? có thu nh?p g?n 1 t? d?ng/nam. Riêng nam 2011, 
xã này có 8 h? gia dình d?t danh hi?u s?n xu?t kinh doanh gi?i c?p thành ph?.

Lão nông T? Van Tu?n ? thôn Dông H? chính là ngu?i tr?ng Ph?t th? nhi?u nh?t xã 
v?i 5 m?u d?t. H?i tr?, ông làm d? ngh?, di kh?p thiên h? nhung v?n không thoát 
kh?i c?nh nghèo. Nam 2005, ông Tu?n vay m?i ngu?i du?c 10 tri?u d? mua cây 
gi?ng và làm giàn tr?ng Ph?t th? và nam 2007, ông thu du?c 12 tri?u d?ng trong 
v? d?u tay. Ph?n ch?n v?i thành công, nh?ng nam sau dó ông Tu?n liên t?c m? 
r?ng di?n tích, khi d?t bãi h?t ông di thuê thêm.

T? nam 2009 d?n nay, nam nào gia dình ông cung thu du?c g?n 1 t? d?ng t? Ph?t 
th?. V? T?t này, ông Tu?n d? tính cung s? thu du?c b?c t?. Ông dã cu?i du?c v?, 
xây nhà khang trang cho 2 con trai d?u, con trai út c?a ông d? ki?n cu?i n?t 
trong d?u nam t?i. "Chính nh? cây Ph?t th? mà nhà tôi t? nghèo khó dã tr? nên 
giàu có, có 3 con trai nhung không còn là "tam nam b?t phú n?a"- ông Tu?n hoan 
h?.

Khi du?c h?i th? nào là m?t qu? Ph?t th? d?p, ông Tu?n cho bi?t qu? d?p c?n to 
và cân d?i. Qu? ph?i có nhi?u ngón, ngón dài và t?o thành các vòng tròn tuong 
x?ng; các ngón c?a vòng ngoài cùng trùng v?i các s? d?p thì thu?ng r?t du?c 
khách hàng ua chu?ng, bán du?c giá cao. Theo ông, giá Ph?t th? nghe qua có v? 
th?y d?t nhung th?t ra không d?t vì qu? th? du?c t?i 2-3 tháng, không bao gi? 
b? h?ng và khi khô qu?t l?i làm v? thu?c du?c.

 


 


Ông Nguy?n Quang D?c - Phó Ch? t?ch UBND huy?n Hoài D?c - cho bi?t, huy?n s? 
ti?p t?c m? r?ng di?n tích tr?ng cây Ph?t th? sang các xã lân c?n có vùng d?t 
bãi phù h?p, góp ph?n chuy?n d?ch co c?u cây tr?ng, nâng cao thu nh?p cho ngu?i 
dân. Huy?n Hoài D?c coi Ph?t th? là m?t lo?i cây d?c bi?t, b?i ngoài giá tr? 
kinh t?, còn mang ý nghia tâm linh, mang l?i an lành, phúc l?c cho m?i nhà.

Qu? và hoa Ph?t th? d?u có th? dùng làm thu?c. Qu? Ph?t th? không nh?ng có th? 
dùng làm thu?c, làm m?t mà còn là th? qu? d?p dùng trong trang trí, trung bày. 
Qu?, hoa và lá Ph?t th? d?u ch?a tinh d?u, có th? chung c?t thành huong li?u 
cho thu?c lá cao c?p, huong li?u chè và nu?c hoa.

Theo Dông y, Ph?t th? v? cay, d?ng, chua, tính ?m, có tác d?ng di?u hòa khí và 
trung tiêu, thu can, ch?ng nôn, thu?ng du?c dùng di?u tr? các ch?ng can v? 
không di?u hòa, khí tr?, d? dày dau, khó ch?u trong ng?c b?ng, kém an, nôn 
m?a...

Trong lâm sàng, Dông y thu?ng dùng Ph?t th? ph?i h?p v?i thanh bì, xuy?n luy?n 
t? d? ch?a can khí u?t k?t d?n d?n dau vùng d? dày; ph?i h?p v?i trúc nhu, 
hoàng c?m tr? nôn m?a khi thai nghén; ph?i h?p v?i giáng huong, tr?m huong, kê 
n?i kim ch?a ch?ng nôn ?, làm d? tiêu, di?u hòa ch?c nang d? dày...

Y h?c hi?n d?i qua nghiên c?u dã cho th?y, Ph?t th? ch?a nhi?u vi-ta-min C, 
du?ng, a-xit h?u co, d?u chanh, glu-cô-xít, dùng làm thu?c thom di?u hòa khí, 
b?i b? d? dày, có công hi?u gi?m dau, hòa khí, làm d? tiêu, tan d?m, kh?e tì 
v?, gi?m ho, giúp d? ch?u trong ng?c, ch?a nôn, giã ru?u... Ngoài ra, hoa Ph?t 
th? cung là v? thu?c Dông y r?t t?t, tính ?m, v? hoi d?ng, có tác d?ng l?i tì 
v?, tr? nôn và các ch?ng b?nh nhu qu? Ph?t th?.
 


Other related posts:

  • » [SMCC] Tac dung chua benh cua qua phat thu - Nguyen Hong Van