[SMCC] Tac Dung cua Bo Ket

Tác d?ng c?a b? k?t


B? k?t là cây to cao t? 6 - 8m, thân có gai, lá có lông và rãnh d?c, hoa màu 
tr?ng, qu? dài t? 10 - 12cm, r?ng t? 15 - 25cm noi có h?t thì ph?ng lên, trong
có 10 - 12 h?t màu vàng nâu nh?t. B? k?t có ch?t flavonold và triteipen. H?n 
h?p flavonold và triteipen có tác d?ng gi?i d?c, ch?ng siêu vi trùng, trùng
roi âm d?o, nu?c s?c b? k?t có tác d?ng tr? d?m.

Theo y h?c c? truy?n, b? k?t có tính cay, m?n, ?m, hoi có d?c, vào 2 kinh ph? 
và d?i tràng, có công nang thông c?u khi?u, tr?c phong d?m, sát khu?n, làm
cho h?t hoi. B? k?t thu?ng dùng ch?a trúng phong c?m kh?u, phong tê, tiêu th?c 
an, d?m suy?n, làm sáng m?t ích tinh. Li?u dùng hàng ngày t? 0,5 - 1g du?i
d?ng thu?c b?t hay s?c nu?c.


H?t b? k?t v? cay, tính ôn không d?c, có tác d?ng thông d?i ti?n bí k?t, ch?a 
m?n nh?t, dùng v?i li?u t? 5 - 10g du?i d?ng thu?c s?c. Gai b? k?t có v? cay,
tính ôn, không d?c, tiêu ung, nh?t d?c, làm ch?y s?a; li?u dùng t? 5 - 10g du?i 
d?ng thu?c s?c.

B?nh nhân sau khi m?, bí d?i ti?n, không trung ti?n du?c, dùng 1/4 qu? b? k?t 
nu?ng th?t vàng, b? h?t, tán b?t, l?y canulo (?ng thông d?i ti?n) d?u có bôi
ch?t tron (vadolin hay d?u) ch?m b?t b? k?t r?i cho vào h?u môn sâu 3 - 4cm, 
làm 3 - 4 l?n. Sau 2 - 5 phút b?nh nhân s? di ngoài du?c và có ngu?i t?ng
ra nhi?u giun.

Trong Linh Nam b?n th?o, H?i Thu?ng Lãn Ông có ghi:

T?o giác t?c g?i qu? b? k?t

M?n, l?nh hoi d?c, v? cay nóng

Tr? phong, l?i khi?u, du?i ôn tà

Phá kh?i, tiêu d?m, m? h?u y?t

T?o giác thích là gai b? k?t

?m, cay, không d?c, hay tan k?t

Tr? phong, xu?ng s?a ch?a thai y

Có gh?, ung nh?t phá ra h?t.

Sau dây, chúng tôi xin gi?i thi?u nh?ng bài thu?c có v? b? k?t d? b?n d?c tham 
kh?o và áp d?ng khi c?n thi?t.


- Do th?p d?m, khí ngh?ch lên sinh ho: Tr?n bì 4g, bán h? 8g, b?ch ph?c linh 
6g, cam th?o 4g, g?ng s?ng 3 lát. S?c 300ml nu?c, còn 100ml. U?ng nóng sau
khi an 30 phút. Khi u?ng, hòa 2g b?t b? k?t (b? h?t, sao cháy, tán thành b?t).

- Tr? trúng phong c?m kh?u méo mi?ng: Dùng b? k?t b? v? nu?ng v?i m? l?n, vàng, 
r?i nghi?n nh? d? u?ng. M?i l?n u?ng 4 - 8g v?i ru?u ?m. Ngu?i không u?ng
du?c ru?u thì pha thêm nu?c ?m d? u?ng. Khi nôn ra d?m là kh?i.

Ho?c b? k?t 200g, sao qua, nghi?n nh?, hòa gi?m lâu nam. Méo bên trái thì d?p 
dán bên ph?i, méo bên ph?i thì d?p dán bên trái, th?y khô thì d?p l?i, khi
h?t méo thì r?a lau s?ch thu?c.

- Tr? trúng phong hôn mê, ngh?t mui, viêm xoang, khó th?: D?t qu? bò k?t có c? 
h?t, thêm ít b?c hà, tán b?t th?i vào mui cho h?t hoi. Xát chân rang cho
há mi?ng, t?nh l?i. Ti?p t?c d?t xông hoi d? th?.

- D?ng kinh, d?m ngh?t c?, sùi b?t mép, hen xuy?n, khò khè: Qu? b? k?t d?t t?n 
tính, phèn chua phi, lu?ng 2 th? b?ng nhau. Ngày u?ng 3 - 6g, m?i l?n u?ng
0,5g cho d?m ra thì d?ng.

- Tr? trúng th? (trúng n?ng, nóng mùa hè) mê man không t?nh: B? k?t 40g nu?ng 
qua, tán nh? m?i l?n cho u?ng 4g hòa vào nu?c rót vào mi?ng (khi chua t?nh).

- Tr? c? t?c, h?u t?c c?p, không ch?a nhanh không c?u du?c: B? k?t khô tán nh?, 
l?y m?t ít th?i vào ch? dau, t?c. Bên ngoài l?y b? k?t hòa gi?m d?p du?i
c?, phút ch?c ch? t?c phá v?, ra máu là kh?i. Ho?c dùng n?a qu? b? k?t, gi?m 
n?a chén (100ml) s?c còn 7/10 chén ng?m, súc, th?y phá ra màu là kh?i.

- Tri ho lâu ngày: B? k?t 1g, qu? chi 1g, táo tàu 4g (táo den), cam th?o 2g, 
g?ng s?ng 1g. Nu?c 600ml. S?c còn 200ml chia u?ng 3 l?n trong ngày.

- Ch?a ly amip m?n tính: B?t qu? b? k?t 2g, phèn phi 2g chia u?ng 2 l?n trong 
ngày. Ho?c h?t b? k?t sao vàng tán b?t t? 100 - 200g hòa v?i nu?c cháo, giã
nhuy?n b?ng h?t ngô. Ngày u?ng t? 20 - 30 viên, chia 2 l?n vào sáng và t?i.

- Tr? dái r?t, không di ti?u du?c: Gai b? k?t sao t?n tính, phá c? ch?, lu?ng 
b?ng nhau nghi?n nh? u?ng v?i nu?c ?m có tí ru?u.

- Tr? tru?ng phong h? huy?n (ra máu): Khi di ngoài máu ra tru?c phân ho?c ra 
sau phân thì dùng: Gai b? k?t d?t tán ra tro 80g, hoa hòe (sao) 40g, h? dào
nhân (sao) 40g, phá c? ch? (sao). T?t c? tán nh?. M?i l?n u?ng 4g v?i nu?c com.

- Tr? thuong phong lâu thành l? ra máu m?: Gai b? k?t (sao v?i g?o) 20g, hoa 
hòe 20g, ch? th?c sao v?i g?o 20g. T?t c? nghi?n nh? hòa nu?c cháo viên b?ng
h?t ngô. Ngày u?ng 2 l?n, m?i l?n 30 viên u?ng v?i nu?c cháo.

- Tr? con trùng thi?t (lu?i sung to dau): Tro gai b? k?t hòa v?i m?t ít bang 
phi?n (ho?c phát tiêu), d?t du?i lu?i, ng?m mi?ng l?i, nu?c rãi ra nhi?u, t?
tan sung.

- Tr? rau thai không ra: Gai b? k?t sao nghi?n nh?. M?i l?n u?ng 4g v?i nu?c ?m 
có tí ru?u.

- Ph? n? sung vú: Gai b? k?t 5 - 10g s?c u?ng.

- Ch?a quai b?: B? k?t b? h?t tán nh? hòa gi?m, t?m bông d?p ch? dau, cách 30 
phút m?t l?n, làm nhi?u l?n h?t sung.

- Ch?a sâu rang, nh?c rang: B? k?t d?t t?n tính tán thành b?t x?a vào ch? rang 
dau, rang sâu. Ra nu?c b?t thì nh? di.

- Tr? sài ch?c r?ng tóc, ng?a do n?m: Dùng nu?c ngâm b? k?t r?a, d?p.

- M?n, nh?n mung m?: Gai b? k?t 5 - 10g, kim ngân hoa, cam th?o nam mõi v? 2 - 
8g s?c u?ng.

- Tr? dàn bà khó d?: Nu?t 2 h?t b? k?t.

- Tr? giun kim: B? k?t d?t t?n tính tán b?t hòa d?u v?ng t?m bông nhét vào h?u 
môn lúc 18 - 19h, làm li?n 3 ngày s? h?t.

Theo
suckhoedoisong.gif

Other related posts:

  • » [SMCC] Tac Dung cua Bo Ket