[SMCC] Re: Ta ao Van khoa

Bai nay van con tiep day nhung chua biet khi nao ho lai dua len nua thoi.
 ----- Original Message ----- 
 From: Nguyen Hoang Bao Vu 
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Tuesday, March 29, 2011 7:54 PM
 Subject: [SMCC] Re: Ta ao Van khoa


 hay quá h?ng vân! m?t si bu cu h?ng vân
 Nguy?n Hoàng B?o Vu
 H? tr? tin h?c 1088
 G?i: 1088, nh?n s? 0 g?p B?o Vu
 Kính chúc quý khách m?t nam m?i an khang, th?nh vu?ng
 kaspersky internet security 2010: 200K nh?n key qua email ngay sau khi chuy?n 
kho?n. Skype or Yahoo ID: nguyenhoangbaovu or G?i:08-37262214 or: 08-1088+0 g?p 
B?o Vu hay g?i 0937455810 g?p anh H?i d? bi?t thêm chi ti?t.
 http://trangweb.vn/index.php/dch-v/hop-tac/cung-cp-kaspersky
 B?n dùng th? Kaspersky Internet Security 2010 30 ngày
 
http://www.4shared.com/file/258954682/c3cb16ec/kasperSky_Internet_Security_20.html
  ----- Original Message ----- 
  From: Nguyen Hong Van 
  To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
  Sent: Tuesday, March 29, 2011 7:26 PM
  Subject: [SMCC] Ta ao Van khoa   Tà Áo Van Khoa
  Hoàng Xuân Son 
   
   
   
    
  [ trích do?n phóng bút Cung C?n Có Nhau d? tu?ng ni?m c? nh?c si Nguy?n D?c 
Quang, con chim d?u dàn c?a Ban Tr?m Ca, Phong Trào Du Ca Vi?t Nam, dã vinh 
vi?n t? bi?t chúng ta, ôm dàn sang hát phía Bên Kia Sông, noi có ánh m?t tr?i 
c?a quê huong Vi?t Nam muôn d?i ng?o ngh? . . .]
   

  Tru?ng D?i H?c Van Khoa (cu) t?a l?c trên m?t vuông sân tho m?ng . M?t ti?n 
ngó ra du?ng Nguy?n Trung Tr?c. Hông bên ph?i là du?ng Gia Long ch?y dài t?i 
Dinh Gia Long. Phía trái là du?ng Lê Thánh Tôn. Và sau lung là Công Lý. Khu t? 
giác này v? sau có nhi?u h?i doàn d?n dóng dô t?o nên m?t sinh ho?t khá sôi 
d?ng, m?t th?i k? tiêu bi?u cho các ho?t d?ng thanh niên sinh viên, van hóa, xã 
h?i v. v.
   

  Ngô Vuong To?i và tôi sau m?t th?i gian b? ng? tru?c th?m cu?c s?ng m?i, 
cung dã bu?c chân vào ngu?ng c?a D?i H?c Van Khoa, noi có truy?n th?ng lâu d?i 
v? cái d?p van nhã, trang tr?ng. Chúng tôi dã có m?t quãng du?ng dài t?p tành 
an choi, dua dòi th?i còn ? trung h?c nên không d?n n?i lúng túng l?m ( nhu m?y 
tr? nhà quê ra t?nh ) khi tr?c di?n v?i ngày m?i, ngu?i m?i, d?i m?i c?a van 
minh Sàigòn. ? dây chúng tôi vui m?ng g?p l?i m?t vài b?n cu và k?t giao thêm 
r?t nhi?u b?n m?i. To?i dã s?m n?i dình n?i dám nh? s? ho?t bát, b?o d?n, an 
nói thu hút ( nh? dó v? sau, chàng xông th?ng vào tru?ng chính tr? không chút 
ng?n ng?i ). Còn tôi v?n là m?t k? nhút nhát d?ng bên l?! Nh?ng ngày ch?p ch?ng 
di ghi cours cung khá h?p d?n v?i không khí là l? c?a bu?i d?u d?i h?c. Th?nh 
tho?ng ng?i cham chú nghe gi?ng, hí hoáy biên chép. Th?nh tho?ng d?ng ngoài 
hành lang ngó ngang li?c d?c. Và các d?ng n? luu ? dây chao oi là d?p, là duyên 
dáng. Con gái Van Khoa d?p có ti?ng so v?i n? sinh viên các ngành khác. Có r?t 
nhi?u tà áo van khoa huy?n ?o ph?t ph?i kh?p m?i n?o gi?ng du?ng. Nào là Di?m 
My hoa khôi t? Hu? vào . Nào là H?ng Kh?c Kim Mai r?t hi?n sinh, à la mode, 
v?i thi t?p b?o d?n M?t Màu Nâu gây du?c ti?ng vang. Và r?i Thanh Lan, Hoàng 
Oanh tài t?, ca si v? sau. Làm sao không ng?n ngo du?c khi d?ng trông v?i bóng 
h?ng Kim Dung v?i tà áo tím lilac thu?t tha, sáng r?c c? góc chi?u .
   

  Th?i k? này, Van Khoa cung có nhi?u sinh viên c?m bút làm tho, vi?t van, 
biên kh?o, dã tr? thành nh?ng tác gi? có ti?ng, có ngu?i dã có tác ph?m xu?t 
b?n nhu D?ng Phùng Quân, Cao Huy Khanh, Nguy?n Nh?t Du?t, Tr?n Nh?t Tân, Dào 
Tru?ng Phúc, D?nh B?ng, Ph?m Qu?c B?o, Cung Vinh Vi?n v. v
   

  Sau lung tru?ng Van Khoa, ngay ? trung tâm di?m c?a khu t? giác là m?t dãy 
nhà ti?n ch? du?c xây c?t b?ng v?t li?u nh? (vách b?ng rom ép, mái tôn). Dãy 
nhà này hi?n di?n t? h?i còn m? ma T?ng Th?ng Ngô Dình Di?m, nguyên du?c s? 
d?ng cho h?i ch?, phòng tri?n lãm, nhà trung bày s?n ph?m d?c bi?t chi dó. 
Nguyên khu d?t tr?ng này h?i còn Pháp là khám l?n, noi giam gi? các t?i ph?m 
chính tr?. Th?m chí ? dây còn nguyên b?c tam c?p luu l?i d?u tích noi d?t máy 
chém x? t? các t?i nhân. ( B?i th?, có nhi?u huy?n tho?i v? th? gi?i âm h?n ma 
qu? quanh qu?t khu d?t này s? nh?c v? sau ) .
   

  Ph?n l?n dãy nhà chính du?c dùng làm tr? s? c?a m?t co quan mang tên CPS. 
Cái tên tho?t nghe nhu tên m?t co quan M? . Nhung th?t ra CPS là ch? vi?t t?t 
c?a Chuong Trình Phát Tri?n Sinh Ho?t Thanh Niên H?c Du?ng. C?ng chính vào tr? 
s? CPS n?m ? du?ng Gia Long. CPS tr?c thu?c B? Qu?c Gia Giáo D?c, là m?t co 
quan du?c s? tr? giúp c?a các t? ch?c thi?n nguy?n qu?c t?, chuyên trách v? 
di?u hành và xây d?ng các sinh ho?t thanh niên sinh viên h?c sinh hu?ng v? 
ph?ng s? xã h?i .
   

  CPS du?c coi sóc b?i m?t nhóm giáo ch?c tr?, nhi?u tâm huy?t, là nh?ng 
ngu?i trí th?c d?n thân mà tên tu?i tr? nên r?t quen thu?c v? sau: Lê Dình 
Di?u, Tr?n D?i L?c (dã khu?t); Ph?m Phú Minh ( t?c Ph?m Xuân Dài), D? Qúy Toàn, 
Hà Tu?ng Cát, Phan Van Phùng ... Th?t ra, tru?c khi CPS chính th?c sinh ho?t, 
cung dã có nh?ng chuong trình chuyên trách v? công tác xã h?i nhu Chuong Trình 
Hè 64 (?), Chuong Trình Công Tác B?n Du?ng. M?t trong nh?ng tay di?u hành c?t 
cán c?a nh?ng chuong trình này là ký gi? lão thành D? Ng?c Y?n sau này c?a t? 
Ngu?i Vi?t ? California . T?t c? nh?ng nhân v?t tr? nh?c trên d?u là thành viên 
c?a H?i D?ng Sáng L?p t?p chí Th? K? 21 và m?t vài co quan truy?n thông khác 
hi?n nay ? Qu?n Cam, Cali .
   

  Th? di?m qua m?t vài c? di?m khác c?a khu d?t tr?ng k? l? này :
   

  -      Sau lung tru?ng Van Khoa, cách m?t l?i mòn, là can phòng nh? 
c?a Nhóm Su D?a chuyên in ?n cours cung c?p cho sinh viên (b?ng k? thu?t Ronéo, 
di nhiên, vào th?i dó). Chúng tôi thu?ng g?i dùa Nhóm S? D?a là " nh?ng tay lái 
cua" c?a Van Khoa . Nhóm này quy t? nh?ng d?ng mày râu r?t m?m mép, h? g?p nhau 
là ?n ào náo nhi?t h?n lên. Di?m m?t qu?n hùng th?y có: Ph?m Quân Khanh, Nguy?n 
Minh Di?m, Vu Hi?p, Lê Hoài Qu?nh, Nguy?n Tuy?n, Bùi H?ng S?, Tr?n Công Sung, 
Ph?m Qu?c B?o, D? Phan H?nh v.v.
   

  -     Sau lung tr? s? CPS là dãy nhà hình ch? L, du?c chi?m h?u b?i 
H?i Nhu D?o c?a GS Ph?m L?i và H?i Ki?m Thu?t do thân ph? c?a nh?c si Nam L?c 
làm tru?ng tràng .
   

  -     Qua b?c tam c?p, xu?ng h?t con d?c thoai tho?i là sân bóng 
chuy?n. Chi?u chi?u cu dân trong khu v?c và anh em Van Khoa sinh ho?t mu?n chia 
phe dánh d?u ra gì ! Ch? cá d? m?t ch?u cà phê ho?c trà dá chanh du?ng cung d? 
mát lòng mát d?. Có nh?ng thân hình l?c si v?m v? thì cung có nh?ng b? xuong 
cách trí xông pha chuy?n bóng, d? bóng ngo?n m?c không kém. Nh? có lúc Tr?n 
Công Sung (t?c ký gi? T? Th?c) nhìn Dào Tru?ng Phúc ( nhà tho, Phong Trào phó 
Hung Ca sau này) c?i tr?n dánh bóng c? t?m t?c g?t gù o kìa! xem con h?c nó v?n 
banh. Cung chính ? sân bóng chuy?n "lô can" này dã xu?t phát du?c m?t tay ki?t 
hi?t v? ngh? thu?t chuy?n bóng cá d?. Dó là h?o th? Nguy?n Van Hào ( con c?a c? 
Riêm, qu?n tru?ng Van Khoa m?i ). Hào ch? c?n s? d?ng m?t cái gh? d?u d? chuy?n 
bóng mà d?i phuong ba ngu?i du?c ch?p ph?i ch?y tr?i ch?t m?i mong d? du?c 
nh?ng du?ng bóng hi?m d?c c?a Hào . 
   

  -     Ngó xéo sân bóng chuy?n là ngôi nhà nh? v?i vu?n rau be bé xinh 
xinh c?a gia dình m?t nhân viên tru?ng Van Khoa khác. Gia dình này có cô con 
gái tên Phuong v? sau dánh b?n v?i Hoàng Xuân Giang em tôi .
   

  -     K? nhà Phuong là tr? s? c?a Ca Doàn Ngu?n S?ng. Tru?ng Doàn là 
Nghiêm Phú Phát ít khi xu?t hi?n. Ngu?i di?u hành thu?ng tr?c là Hà Qu?c B?o, 
ngu?i tròn tr?a, vui tính. Chính n? ca si Thanh Lan và nhi?u tên tu?i khác cung 
xu?t phát t? ca doàn này .
   

  -     Sau r?t, day m?t ra du?ng Lê Thánh Tôn là tr? s? c?a H?i H?a Si 
Tr?: Ch? T?ch /Nguy?n Trung, T?ng Thu Ký / H? Thành D?c và nhi?u khuôn m?t h?i 
h?a danh ti?ng khác h?ng lui t?i sinh ho?t. Có th? k?: Nguyên Khai, Tr?nh Cung, 
Dinh Cu?ng, Nghiêu D?, Mai Ch?ng, Lâm Tri?t, Hi?u D? v. v. M?t s? dã tr? nên 
thân thi?t v?i b?n tôi v? sau nhu Cung, Cu?ng, D?, Khai . . .Coi sóc H?i H?a Si 
Tr? là hai cây c? tr? ch?u choi ; Mai và Bích .
     M?T BU?C THÀNH CU DÂN CPS 

  Vì dâu Ngô Vuong To?i và tôi tr? thành dân cu ng? thu?ng tr?c c?a CPS ? D?u 
dây m?i nh? cung t? Nguy?n Hu?nh. Nhu dã nh?c ? trên, chính Nguy?n Hu?nh xúi 
To?i và tôi ghi danh Van Khoa. Sau m?t kho?ng th?i gian ng?n, Hu?nh h?i t?i tôi 
: To?i Son có mu?n di làm ki?m thêm tí b?i không? Th? thì còn gì b?ng. OK li?n 
tút xu?t . Lu b?n tôi xa nhà du h?c ch? trông mong vào tr? c?p gia dình, nay có 
co h?i ki?m thêm tí ngo?i b?ng thì su?ng rên mé dìu hiu. B?n hãy tin vào tri?t 
lý mèo mù v? cá rán nhé! Nh? quen bi?t sao dó v?i m?y anh trong ban ch?p hành 
CPS, Hu?nh dua chúng tôi vào làm vi?c bán th?i gian cho co quan này. Tr? c?p 
t?i ba ngàn ru?i m?t tháng à nhe ! V?i cu?c s?ng sinh viên t? túc, dó là m?t 
món ti?n l?n cho t?i tôi. Nh? l?n d?u tiên linh luong, To?i và tôi ra ph? s?m 
m?i chàng m?t ?ng v? (pipe) hi?u Dr.Plum ng?m cho oai v?i thiên h? .
   

  Tru?c khi r?i xa mi?n trung tr? h?c, tôi dã mu?ng tu?ng ra cái c?nh :
   

  Anh chàng ngu?i Hu? di lang b?t
  Vô tu?t Sài Gòn ? gác thuê
  Chi?u chi?u ngó xu?ng du?ng xe c?
  Bu?n nh? chi mô, l? r?a t? !
   

  Th? mà cu?c d?i không v?n vào cái xì tin " Tr?m bu?n xa v?ng " nhu m?y câu 
tho th?n trên. Cu?c d?i xoay chi?u theo hu?ng khác, m?t s?m m?t chi?u b?ng xô 
vào tru?ng náo nhi?t. M?t khúc quành r? c?a du?ng d?i khá quan tr?ng .
   

  Tru?c khi c?t bu?c giang h?, b?n tôi, nh?ng d?a con cung x? Hu? cung dã 
du?c g?i g?m c?n th?n. To?i có ngu?i chú ru?t ng? ? g?n Tru?ng Dua Phú Th? (Ong 
là chuyên gia d?u th?u h? th?ng cung c?p gi?ng nu?c). Chú Phát c?a To?i thu?c 
hàng trung luu. Ong cung thu?ng d?n t?i tôi di an u?ng du hí này n?. Ph?n tôi 
du?c trao g?i cho ngu?i ch? bà con, ch? nhân nhà xu?t b?n Tru?ng Thi ? du?ng Võ 
Tánh, c?nh ngã sáu Saigon. Ch? D?c, n? ch? nhân Tru?ng Thi là thân m?u c?a 
Nguy?n Xuân Hùng ( t?c nhà tho Khê Kinh Kha). Hùng và tôi d?ng trang l?a, l?i 
có chút máu van ngh? van g?ng nên r?t d? thân nhau. Co s? Tru?ng Thi ngoài vi?c 
xu?t b?n và phát hành sách v? t? di?n còn có hai cao ?c l?n ? du?ng Truong T?n 
B?u và Nguy?n Hu?nh D?c, Phú Nhu?n cho ngu?i nu?c ngoài ( M?, D?i Hàn, Phi Lu?t 
Tân .) mu?n dài h?n . Vì còn nhi?u phòng ?c tr?ng, b?n lang b?t chúng tôi du?c 
phép chi?m ng? làm ch? lui t?i van ngh? nhi?u nam sau dó. Nhân l?c ph?c v? cho 
nhà Tru?ng Thi cung dông d?o vô ng?n: Th? in, th? s?p ch?, nhân viên bán hàng, 
giao hàng, qu?n tr?, hành chánh lên d? vài ch?c ngu?i. T?t c? d?u an chung m?t 
nhà nhung ph?i chia làm hai, ba d?t .
   

  To?i và tôi d?u có ch? nuong t?a " nhà êm c?a ?m là th?" mà c? thích b?i 
d?i. Au là nh?ng con chim ra ràng m?i lìa xa t? ?m thích d?i t? do bay nh?y. 
H?t hai ph?n ba cu?c d?i sinh viên, b?n tôi s?ng lây l?t ? CPS. Ch? lúc nào 
ng?t nghèo m?i l?t v? nhà ki?m an .
   

  Th? là m?t s?m m?t chi?u, lu chúng tôi v?y doàn, nh?p b?n v?i nhau và tr? 
thành nh?ng tay t? th? dài h?n vùng d?t thiêng CPS
   

  *
  Phía sau tr? s? chính CPS là dãy nhà ngang du?c ngan làm nhi?u phòng. Vách 
rom, mái l?p tôn, nh?ng dãy gh? b? nhà binh kê s?n, là "long sàn " c?a nh?ng 
ông vua lang b?t. Can nhà nóng h?ng h?c nh?ng trua hè và mu?t l?nh nh?ng ngày 
mua. Và c? th?, chúng tôi m?i ngu?i bám tr? m?t gh? b?, m?t giang san " riêng 
m?t góc nhà ". D? d?c nhét du?i g?m gh?. Sách v? dóng thùng kê d?u giu?ng. Tiên 
ch? trong dám ng? cu di nhiên v? tay Nguy?n Hu?nh. M?t d?u n?u hi?n lành, d? 
m?n, r?t có lòng v?i b?n h?u. Hu?nh kéo theo Tr?n Ti?n D?nh, anh v? Hu?nh (sau 
m?i bi?t D?nh là cháu g?i nhà tho Luân Hoán b?ng c?u ru?t). Hi?n di?n nh?ng tay 
vào CPS tru?c To?i và tôi: nào là Nguy?n Luy?n nhà van tr?, Tiên dàn ghi ta tay 
trái, T? (to, cao - v? sau di Quân C?nh), Châu công-t?-b?t, Nguy?n Phùng (t?c 
Phùng nh?, phân bi?t v?i Phan Van Phùng l?n ) v.v. D? k?t ch?t tình thân h?u, 
chúng tôi thành l?p Nhóm Thanh Niên T? L?c (NTNTL) - l?i b?t d?u phe nhóm ! - 
v? sau còn có tên g?i là Thiên Bang ( ý mu?n nói ta dây là bang h?i c?a nhà 
tr?i, dâu có thua gì Cái Bang hành hi?p tru?ng nghia !).
   

  K? thêm vài láng gi?ng g?n: Linh, Phát c?a chuong trình B?n Du?ng, D? Tang 
Bí (D? Vi?t Anh) em nhà tho D? Qúy Toàn, Phan Van Phùng, Ph?m Phú Minh ng? ? 
nhà trên . . .
   

  Nh?n th?y Nhóm S? D?a Van Khoa quay cours làm an coi b? kh?m khá, Thiên 
Bang du?c phép s? d?ng phuong ti?n in ?n c?a CPS, cung th?c hi?n quay bài v? 
cho l?p D? B? Tri?t Van Khoa, ki?m thêm chút ngo?i b?ng bia b?t cu?i tu?n cho 
c? nhóm.
   

  Dám tân tuy?n t?i tôi làm t?t c? m?i vi?c cho CPS, t? nh?ng vi?c l?t v?t 
van phòng, trang trí, s?p x?p h? so, d?n tham v?n k? ho?ch các chuong trình 
sinh ho?t thanh niên/sinhviên/xã h?i. Tinh th?n làm vi?c chung r?t cao, không 
có phân bi?t k? tru?c ngu?i sau, ch?c ph?n l?n nh? nhung v?n theo dúng quy c? 
n? n?p t? ch?c . M?i vi?c ti?n hành t?t d?p .Nh? óc t? ch?c khéo léo, có co s? 
tru?ng ?c c?a anh Lê Dình Di?u, c?ng thêm kinh nghi?m và nhi?t huy?t c?a nh?ng 
thành viên tr?, CPS s?m chi?u tr? nên m?t trong nh?ng co quan nòng c?t, tiên 
phong trong các sinh h?at doàn th? th?i b?y gi? . Trong nhi?u sinh ho?t, ph?i 
k? d?n s? h? tr? tác d?ng c?a Ban Tr?m Ca ( ti?n thân c?a Phong Trào Du Ca VN) 
g?m có Nguy?n D?c Quang, Tr?n Tr?ng Th?o , Hoàng Kim Châu (*)v?i lo?t nh?c hùng 
m?nh, trong sáng , kh?i d?ng lòng hang hái c?a tu?i tr? tham gia vào nh?ng 
công tác t? nguy?n xây d?ng xã h?i, quê huong .
    
  Nào chúng ta cùng hát :   T? Nam Quan Cà Mâu - t? non cao r?ng sâu
  G?p nhau do non nu?c xây c?u
  Ngu?i thanh niên Vi?t Nam quay v? v?i xóm làng-
  Ti?ng reo vui r?n trong lòng
   

  Cùng di xoay Hoành Son - cùng di lay Tru?ng Son
  Cùng di bi?n d?ng hoang ra lúa thom 
  Vu?t khoi ra d?o xa - lu?t ngàn nu?c sông nhà
  Ta d?p b?i cho m? cha
  [ V? V?i M? Cha - Nguy?n D?c Quang ]
   

  ho?c:
  Ng?i bên nhau ta hát, hát cho vang tr?i 
  Tr?i bao la nung chí cao t?i mâyNg?i bên nhau ta hát, hát cho bao l?iL?i 
yêu m?n s?n trong tim m?i ngu?i
  . . . . .
   

  Ng?i bên nhau hôm nay ta hát hát lên cho dông ta chung m?t nhà - nhà Vi?t 
Nam qua bao giông t? b?y nhiêu dem cho tuong lai
  Ng?i bên nhau hôm nay ta hát hát lên cho hung ta chung m?t dòng - ngu?i 
Vi?t Nam dã có l?m phen nêu cao chí hùng . . . .
                                    
  [ Ng?i Bên Nhau ta Hát - Nguy?n D?c Quang ]  Chính lúc này, ? dây, t?t c? m?i ngu?i d?u b?t tay vào vi?c :
   

  Không ph?i là lúc ta ng?i mà d?t v?n d? n?a r?i
  Ph?i dùng bàn tay mà làm cho tuoi m?i
  Hàng ch?c nam qua ta ng?i ngó nhau - nghi ng? nhau - 
  Khích bác nhau cho cay cho sâu cho th?t dau  . . . .
   

  Không ph?i là lúc ta ng?i mà cãi suông
  Không tin noi nhau th? ta d?nh nh? ai b?t d?u ?
  Th? gi?i ngày nay không còn ma quái - th?n tu?ng tàn r?i còn
  anh v?i tôi - chúng ta di t?i b?ng cái t?m thu?ng thôi
   

  Làm vi?c di không lo khen chê - làm vi?c di hãy say và mê . . .
  [ Không Ph?i Là Lúc D?t V?n D? - Nguy?n D?c Quang ]
   

  Nhung khí th? và m?nh m? nh?t chính là d?i hùng ca Vi?t Nam Quê Huong Ng?o 
Ngh? [ dã qua bao nhiêu nam tháng, bao nhiêu th? h? mà ti?ng d?ng ca hoành 
tráng v?n còn c?t lên, vang v?ng trong lòng ngu?i ] :
   

  Ta nhu nu?c dâng dâng tràn có bao gi? tàn
  Du?ng dài ngút ngàn ch? m?t tr?n cu?i vang vang
  Lê sau bàn chân gông xi?ng m?t th?i xa xam
  Dôi m?t ta r?c sáng theo nh?p xích kêu loàng xoàng
   

  Ta khua xích kêu vang d?y tru?c m?t m?i ngu?i
  N? cu?i muôn d?i là m?t n? cu?i không tuoi
  N? cu?i xa v?i n? cu?i c?a lòng h?n sôi
  Bu?c ti?n ta tràn t?i tung xi?ng vào m?t nhân gian . . .
  [ Nguy?n D?c Quang ]  (**)        
   

  Và r?i thêm Vi?t Nam Vi?t Nam, tâm ca cùng lo?t dân ca c?i biên c?a Ph?m 
Duy, nh?ng bài ca c?ng d?ng, tranh d?u c?a Ngô M?nh Thu, Giang Châu, Nguy?n T?m 
 v. v . dã mang l?i nh?ng dêm l?a tr?i hào h?ng, b?ng b?ng khí th? .
   

  Sinh ho?t du ca, kh?i ngu?n t? CPS dã lan r?ng thành phong trào r?ng l?n 
v?i các Toán, Nhóm sinh ho?t có m?t kh?p noi trên d?t nu?c. Có th? k? thêm 
Nguy?n Quy?t Th?ng, Nguy?n H?u Nghia, Phan Ni T?n, Tr?n Dình Quân v. v. tay dàn 
tay nh?c khi?n phong trào du ca ngày thêm v?ng m?nh. Nguy?n H?u Nghia v? sau 
còn ti?p n?i Phong Trào Hung Ca ? h?i ngo?i v?i Nguy?t Anh, Hu?nh Công Anh, Dào 
Tru?ng Phúc . . . 
   

  (*) Theo Hoàng Kim Châu, Ban Tr?m Ca du?c thành l?p vào muà hè nam 1965 g?m 
có Nguy?n D?c Quang nhu cánh chim d?u dàn, và các anh ch? em khác : Hoàng Kim 
Châu, Tr?n Tr?ng Th?o, Mai Thái Linh, Dinh Gia L?p, Nguy?n Qu?c Van và ch? D? 
Phuong Oanh. Kh?i d?u Ban Tr?m Ca chuyên sinh ho?t ca di?n van ngh? theo tinh 
th?n hu?ng d?o, thanh niên sinh viên ph?ng s? xã h?i. Sau hon m?t nam ho?t 
d?ng, v?i thành qu? sinh ho?t ngày càng nâng c?p, phát tri?n; Ban Tr?m ca quy?t 
d?nh thành l?p Phong Trào Du Ca Vi?t Nam v?i c? ngàn doàn viên có m?t kh?p m?i 
noi trên d?t nu?c du?i hình th?c nh?ng Toán Du Ca t? Hu? , Dà N?ng, Nha Trang, 
Ban Mê Thu?t, Dà L?t. . . d?n Tây Ninh, Vinh Long, C?n Tho, An Giang v.v. Phong 
Trào Du Ca Vi?t nam d?t tr? s? t?i s? 114 SuongNguy?t Anh Sàigòn. Ch? t?ch d?u 
tiên là anh Hoàng Ng?c Tu?, nh?c si Nguy?n D?c Quang là Tru?ng Xu?ng Du Ca . . .
   

  (**) Nguy?n d?c Quang sinh nam 1944 t?i Son tây, B?c Vi?t - t? th? lúc 4 
gi? sáng ngày Ch? Nh?t 27 tháng 3 nam 2011 t?i bang California - Hoa K?; sau 
cu?c di?u tr? tai bi?n m?ch máu não không thành công.
   

  28 mars 2011
  (còn ti?p)
   

  Hoàng Xuân Son 
  Ngày dang: 29.3.2011 [ Tr? l?i ] 
   
   

Other related posts: