TP.HCM: Phim sex duoc phat tan tren song truyen hinh

TP.HCM: Phim sex du?c phát tán trên sóng truy?n hình

tín hi?u n?u tìm d?n các c?a hàng kinh doanh thi?t b? vi?n thông t?i TP.HCM. 
?nh minh h?a
Dêm ngày 13/3, m?t s? ngu?i dân khu v?c phu?ng 7, qu?n Phú Nhu?n (TP.HCM), 
trong khi xem truy?n hình dã b?t ng? thu du?c tín hi?u (khá rõ) c?a m?t dài l?
dang phát tán nh?ng do?n phim sex.

D?i tu?ng dã phát tán phim theo phuong th?c nào?

V? vi?c hi h?u này du?c phát hi?n m?t cách ng?u nhiên. Khuya 13/3, khi v? ch?ng 
ch? Lê Th? H?ng H?nh ng? t?i h?m 155 Nhiêu T?, phu?ng 7, qu?n Phú Nhu?n
dang theo dõi phim truy?n cu?i ngày do Truy?n hình cáp Dài truy?n hình k? thu?t 
s? VTC (kênh VTC 1) phát (phim b?t d?u chi?u lúc 23h00) thì tín hi?u c?a
dài này d?t nhiên bi?n m?t. Ng? gió làm xô l?ch an-ten, ch?ng ch? dã dò tín 
hi?u và tình c? phát hi?n m?t kênh l? dang phát nh?ng do?n phim "tuoi mát",
ban d?u là phim c?p 3 c?a châu Á nhung càng v? khuya phim càng "n?ng dô" hon 
v?i nh?ng c?nh làm tình "nóng b?ng" do di?n viên Âu - M? dóng.

Tín hi?u thu du?c cho th?y ngu?i phát tán phim dã l?n lu?t b? vào d?u dia DVD 
(ho?c VCD) m?t s? dia "tuoi mát" r?i sau dó cho phát sóng. M?i l?n d?i dia,
màn ?nh hi?n lên hình n?n có dòng ch? "California" và các ch? nhu "OPEN", 
"CLOSE", "READING"., ch?ng t? d?i tu?ng dã s? d?ng d?u dia hi?u California d?
chi?u phim. Tín hi?u rõ d?n m?c ngu?i xem có th? th?y nh?ng l?n s?c nhòe trên 
phim (do dia phim b? xu?c). Th?i gian phát sóng kéo dài hon 90 phút.

Lúc thu sóng, v? ch?ng ch? H?nh s? d?ng TV JVC 21 inch màn hình ph?ng và lo?i 
an-ten tr?i giá ch? t? 20-30 nghìn d?ng/cái. Ki?m tra hi?n tru?ng, ông Nguy?n
Van Thu, Giám d?c Trung tâm ki?m soát t?n s? Khu v?c II (TTKS TSKV II) cho r?ng 
d?i tu?ng có th? dã s? d?ng m?t trong các phuong th?c phát tán nhu sau:
S? d?ng máy phát sóng công su?t nh? (vài ch?c oát) d? phát tín hi?u ra không 
gian. Lo?i máy này nh?ng th? di?n t? lành ngh? có th? l?p ráp d? dàng b?ng
các linh ki?n nh?p l?u bán trôi n?i trên th? tru?ng. Cung có th? d?i tu?ng dã 
phát tán phim theo phuong th?c: S? d?ng các thi?t b? di?n t? gia d?ng nhu
d?u DVD có c?ng RF và du?c di?u khi?n b?ng sóng vô tuy?n. Các thi?t b? di?n t? 
di?u khi?n b?ng sóng vô tuy?n hi?n dang du?c s? d?ng khá ph? bi?n trên các
lo?i ô tô d?i m?i, bán kính thu - phát tín hi?u qua sóng vô tuy?n có th? lên 
t?i vài mét. Nh?ng thi?t b? t?i tân, hi?n d?i có th? có bán kính ho?t d?ng
l?n hon.

Nh?ng thu?c phim trên có ph?i là s?n ph?m c?a m?t dài truy?n hình nu?c ngoài? 
Ông Nguy?n Van Thu cho bi?t v? lý thuy?t, c? li gi?a noi phát và noi nh?n
cách nhau quá xa nên tivi trong nu?c khó thu du?c tín hi?u c?a dài nu?c ngoài.

C?c T?n s? vô tuy?n di?n: N?u là máy phát nh? r?t khó phát hi?n

Vì sao nh?ng thu?c phim d?i tr?y nói trên l?i có th? chui l?t qua du?c c?ng 
ki?m soát c?a C?c T?n s? Vô tuy?n di?n?

Theo m?t cán b? TTKSTSKV II, d?i v?i công tác qu?n lý thu phát sóng ph?c v? các 
m?c dích dân s? thì ch? nh?ng don v? du?c B? Buu chính - Vi?n thông c?p
phép (các dài truy?n hình, truy?n thanh ho?c các don v? thu phát tín hi?u ph?c 
v? nhu c?u xem truy?n hình c?a ngu?i dân nh?ng vùng "lõm" không thu du?c
tín hi?u truy?n hình) m?i có quy?n s? d?ng máy phát sóng.

Còn d?i v?i vi?c phát l?u? ông Thu cho bi?t máy có bán kính ho?t d?ng r?ng thì 
vi?c phát hi?n các tín hi?u "l?u" là không khó. Th?c t?, trong th?i gian
qua, Trung tâm dã phát hi?n du?c nhi?u dài phát thanh, truy?n hình t?i m?t s? 
t?nh phát sóng "chui" (không có gi?y phép) nhung vì ph?c v? cho m?c tiêu
tuyên truy?n du?ng l?i, ch? truong, chính sách c?a d?ng b? chính quy?n d?a 
phuong nên TTKSTSKV II ch? yêu c?u nh?ng don v? này làm th? t?c xin phép và
chua x? lý tru?ng h?p nào.

Tru?ng h?p d?i tu?ng s? d?ng máy phát công su?t nh?, bán kính thu phát trong 
ph?m vi m?t khu ph? thì vi?c phát hi?n c?c k? khó khan. H?u h?t d?u ph?i nh?
ngu?i dân hay báo chí thông tin.

D? tìm ngu?n phát tán l?u nh?ng thu?c phim sex nói trên, các chuyên gia c?a 
trung tâm s? s? d?ng m?t s? bi?n pháp nghi?p v? nhu ki?m tra hu?ng an-ten...

Ngay trong bu?i chi?u 15/3, ông Nguy?n Van Thu yêu c?u m?t chuyên gia c?a 
TTKSTSKV II tr?c ti?p d?n khu v?c ngu?i dân dã thu du?c do?n phim sex d? xác 
d?nh
t?n s? c?a "dài" l?.

Theo Huy Th?nh/báo Ti?n Phong

Other related posts:

  • » TP.HCM: Phim sex duoc phat tan tren song truyen hinh