[SMCC] Support - h? tr?

Support - h? tr?
Chào các b?n,

Chúng ta nói d?n cô don-không có ai d? ta có th? chia s? nh?ng di?u riêng tu 
th?m kín. M?t kia c?a d?ng b?c là h? tr?-ta có th? là ngu?i d? ai dó d?a vào, 
chia s? v?i ta nh?ng di?u riêng tu th?m kín c?a h??

Dù là email, và Facebook có v? nhu n?i ngu?i ta l?i v?i nhau, t? 1985 d?n 2004, 
s? ngu?i ? M? nói r?ng h? không có ai thân d? bàn các chuy?n quan tr?ng tang 
lên g?p ba, lên d?n 25%. T?c là nam 2004, 1/4 dân M? không có d?n 1 ngu?i d? 
chia s? chuy?n quan tr?ng. Và d?n 2012, có l? con s? dó dã hon 1/4 r?t nhi?u.

Nguyên nhân chính có ph?i là vì s? ngu?i có k? nang h? tr?, có trái tim có th? 
nghe v?n d? c?a ngu?i khác và h? tr? h?, có th? là noi cho h? t?a, dã gi?m 
xu?ng r?t nhi?u?

Chúng ta có th? t? h?i, "Mình có th? là ngu?i d? ai dó chia s? n?i ni?m, chia 
s? nh?ng chuy?n r?t riêng tu và th?m kín, nh?ng chuy?n h? không th? nói v?i ai 
h?t không?"

Và n?u ta là ngu?i mà ai dó có th? t?a nhu th?, thì có th? dó chính là cách 
gi?i quy?t n?i cô don c?a chính ta?

H? tr?, trong 98% tru?ng h?p, có nghia là "nghe v?i trái tim thông c?m". 

Khi ngu?i ta có v?n d?-th?t tình, m?t vi?c, m?t danh d?, b? gia dình ru?ng b?, 
xã h?i ru?ng b?-ngu?i ta ch? c?n m?t ngu?i l?ng nghe, và nhìn h? v?i ánh m?t 
c?m thông. Ngu?i ta ch? c?n c?m thông, và thu?ng là không c?n l?i khuyên và tu 
v?n gì c?. 

Ta có th? là ngu?i nhu th? d? ai dó t?a không?

Và khi ngu?i ta h?i ta làm tu v?n, ta có th? tu v?n v?i trái tim thông c?m 
không?

L?ng nghe v?i trái tim thông c?m dòi h?i ta có kh? nang lo?i b? t?t c? m?i d?nh 
ki?n, gi? thi?t, và ph?ng doán ra kh?i d?u, mà ch? nghe v?i trái tim d?y ?p yêu 
thuong c?a m?t ngu?i m? nghe con tâm s?-m? có th? nghe con d?y yêu thuong, dù 
con nói v?i m? là con v?a gi?t ngu?i.

Th?t là m?t vi?c dau lòng, và dáng s?, khi th? gi?i du?ng nhu kéo l?i g?n nhau 
nh? Internet, thì s? ngu?i cô don ? qu?c gia v?i m?ng Inernet m?nh nh?t trên 
th? gi?i l?i tang lên k? l?c.

Ph?i chang chúng ta dã tr? thành quá h?i h?t, không còn sâu l?ng, không còn d? 
kh? nang d? l?ng nghe, thông c?m và yêu thuong?

Và th? gi?i này dang thi?u ngu?i cho ngu?i khác t?a?

Chúc các b?n m?t ngày nuong t?a.

M?n,

Hoành

Tr?n Dình Hoành

Other related posts:

  • » [SMCC] Support - h? tr? - Nguyen Hong Van