[SMCC] Su that ve tuong cuop nguoi khong mang ho ki 7

S? th?t v? tu?ng cu?p Ngu?i không mang h? - k? 7

Nh?m l?n

TP - "Khi tác ph?m Ngu?i không mang h? v? làng, ch? em tôi h?t s?c bàng hoàng. 
L? nào, L?ng - c?u em ru?t tôi tr? thành tu?ng cu?p, b? x? b?n t?i Ngh? 
Tinh?!", bà H? Th? Con rom r?m. 

 
Minh h?a c?a Minh. 


Bao nam qua, gia dình bà s?ng trong n?i dau m?t ngu?i thân, d?ng d?c lo âu, m?c 
c?m. Tu?ng cu?p b? x? t? hình t?i chân núi Dung Quy?t nam 1981 có ph?i là thanh 
niên tên L?ng quê Vinh Hoà (Vinh Linh, Qu?ng Tr?) hay không? Bi k?ch c?a s? 
nh?m l?n hé m? trong hành trình Ti?n Phong di tìm s? th?t Ngu?i không mang h?.

Nó là em tôi

15h00 ngày 10/5/2009, chúng tôi có m?t t?i H? Xá, Qu?ng Tr?. Ngo?t qua m?t khúc 
cua, xe bon bon ch?y v? phía thôn Hi?n Dung (xã Vinh Hoà, huy?n Vinh Linh). 
Không ng?, m?nh d?t này l?i sinh ra m?t tu?ng cu?p khét ti?ng!", Dàm Van, b?n 
tôi lên ti?ng. Hai bên du?ng, xóm làng trù phú, màu xanh viên mãn tr?i dài ngút 
t?m m?t.

C? Lê Phu?c Xây (80 tu?i, trú t?i thôn Hi?n Dung) b?o: "Truong S?i không ph?i ? 
dây, nghe nói anh ta là em trai c?a bà H? Th? Con ? xóm 5, thôn Hoà Bình. Ch?ng 
bà Con tên là Tao. C? v? dó h?i, kh?c bi?t". Chúng tôi chào c? Xây, tìm du?ng 
d?n Hòa Bình.

Tôi ch?t nh? d?n nhân v?t L?ng v?i h? so tu?ng cu?p du?c vi?t l?i trong Ngu?i 
không mang h? và L?ng trong d?i th?c t?i xã Vinh Hoà, Vinh Linh, Qu?ng Tr?. Hai 
nhân v?t cùng tên, có tu?i tho d? d?i, và cùng b? nhà ra di  nam 1964. Ph?i 
chang, hai ngu?i này là m?t, nhu dân noi dây dang dinh ninh nhu v?y? 
Bà H? Th? Con, 77 tu?i, trí nh? minh m?n, k?: "Tên th?t c?a nó là H? Xuân L?ng, 
em trai c?a tôi. Ba tôi, H? Xuân Vân, có v?i m? tôi b?n con: H? Th? N?y (81 
tu?i), H? Th? Son (67 tu?i), H? Xuân Sâm (dã m?t) và tôi. Ba tôi di l?i v?i bà 
Di?u, ngu?i Vinh Hòa, sinh ra L?ng. D?i nó c?c l?m các chú oi".

Nói d?n dây, bà d?t ng?t ng?ng l?i. Trên khuôn m?t già nua, hai hàng nu?c m?t 
l?ng l? lan xu?ng. "D?i nó c?c l?m". Bà H? Th? Con nh?c l?i l?n th? hai. C? m?i 
l?n nh?c d?n tên L?ng, c?u em trai, bà l?i khóc.

Tu?i tho d? d?i

L?ng sinh ra, không có b?, m?t ngu?i dàn ông tên Bo xin L?ng v? nuôi. "Ông Bo 
s?ng d?c thân, hoàn c?nh nghèo kh?, mu?n có d?a con sau này d? d?n lúc tu?i 
già". Nam L?ng lên ba tu?i, m? b? di, m?t tích. Ông H? Xuân Vân lâm b?nh n?ng, 
qua d?i.

Tru?c khi m?t, ông d?n v? và các con: "Ba có m?t d?a con riêng tên là L?ng, 
dang s?ng v?i ông Bo. Sau này, n?u ông Bo không nuôi n?i, ph?i dua L?ng v? v?i 
gia dình". Bà Tr?n Th? Bích, v? ông Vân nói: "Nó s?ng du?c v?i ông Bo thì ch?. 
N?u khó khan, mi?ng dua v?, mi?ng nuôi". 

"Ông Bo c?nh gà tr?ng nuôi con, thi?u dói tri?n miên. Nhi?u b?a tôi và các ch? 
d?n tham, bi?u vài lon g?o g?i là", bà H? Th? Con ti?p chuy?n. Bà cho bi?t, 
L?ng s?ng du?c v?i cha m?y nam, d?i c?u l?i di d?n m?t ngã r?. 

Ông Bo lâm tr?ng b?nh, ra di. Tru?c lúc v? v?i t? tiên, ông kéo L?ng d?n d?u 
giu?ng, trang tr?i: "Con không ph?i là con c?a cha. Con là con ông Vân. Sau này 
có m?nh h? chi, con d?n nuong nh? gia dình ông Vân, bà Bích".

M? bi?t tích t? lúc L?ng còn nh?, cha d? m?t, cha nuôi cung không còn n?a, H? 
Xuân L?ng m? côi nhu chi?c lá nh? vùi d?p gi?a cu?c d?i.

Bi?t tích

Nghèo. L?ng ch? h?c d?n l?p 3 tru?ng làng. C?u v? nhà làm nh?ng vi?c l?t v?t 
giúp d? m? và các ch?, mót c?i, gánh nu?c. "Nhà tôi không có trâu, nên nó không 
di chan trâu bu?i nào", bà H? Th? Con cho bi?t.

H? Xuân L?ng than th? v?i ch?: "M? em sinh ra em, không dàng hoàng v?i xã h?i". 
Mu?i sáu tu?i, L?ng t? ra bu?n bã, m?c c?m thân ph?n. C?u thu?ng lang thang m?t 
mình ngoài d?ng bãi. T?i thôn Hòa Bình, c?u là ngu?i có khi?u van ngh?, dàn 
gi?i, hát hay. "Nó mà th?i sáo thì, thôi r?i", bà Con m?m cu?i, n? cu?i hi?m 
hoi trong chi?u t?t n?ng.

Cu?i cùng thì s? th?t cung sáng t?. T? Dông Hà, phóng viên Ti?n Phong nh?c máy 
g?i v? Vinh Linh cho ngu?i thân H? Xuân L?ng. H? l?ng di, nhu trút b? m?t gánh 
n?ng deo d?ng tâm tu ngót 30 nam qua. 
Nam 1964, m?t ngày, L?ng xu?ng C?a Tùng, lúc v? mang theo xoong cá. "M? an r?i 
nh? r?a n?i, sáng mai con mang xu?ng tr? cho ngu?i ta", L?ng nói v?i m?. Dó là 
hình ?nh cu?i cùng còn d?ng l?i trong trí nh? c?a ch? gái H? Th? Con v? c?u em 
trai cùng cha khác m?. "Hai ngày sau khi xu?ng xin cá ? C?a Tùng, nó b? nhà 
di", bà Con k?. Tru?c lúc di, H? Xuân L?ng d? l?i m?t b?c thu cho gia dình.

Vén màn bi k?ch

 
Bà H? Th? Con b?t khóc khi nh?c d?n em trai tên L?ng 
"Tôi không du?c d?c Ngu?i không mang h?. Nhung khi ngu?i ta mang b? phim cùng 
tên v? chi?u ? làng, m?i hay em mình dã tr? thành tu?ng cu?p, b? b?t, b? t? 
hình, ch? em tôi l?i ôm nhau khóc", bà H? Th? Con không gi?u n?i xúc d?ng.

Bà b?o: "Tôi dua chú d?n nhà anh Nam, anh con bác c?a tôi và L?ng d? tìm hi?u 
thêm v? chuy?n này". Chúng tôi sang nhà anh H? Xuân Nam. "L?ng bi?t tích dã 45 
nam nay. Ngày du?c xem phim "Ngu?i không mang h?, chúng tôi m?i v? chuy?n. - 
anh Nam nói - Dù h?n có làm chi sai trái v?i xã h?i di chang n?a, tôi cung mu?n 
dua hài c?t c?a h?n v? v?i gia dình, v?i quê huong b?n quán".

H?u h?t nh?ng ngu?i dã d?c tác ph?m "Ngu?i không mang h?" và xem b? phim cùng 
tên, d?u cho r?ng tu?ng cu?p Truong S?i (To?ng) g?c gác ? xã Vinh Hoà, huy?n 
Vinh Linh, Qu?ng Tr?. 

Ban d?u, ngu?i th?c hi?n phóng s? này cung tin là nhu v?y. Nhung th?m tra l?i 
tài li?u thu th?p du?c, ch?t gi?t mình. S? th?t di?n bi?n theo m?t chi?u hu?ng 
khác. Bi k?ch c?a s? nh?m l?n vùi chôn b?y lâu, dang d?n hé m?.

Tru?c lúc r?i thôn Hoà Bình, tôi h?a v?i gia dình bà H? Th? Con là s? làm rõ 
m?i chuy?n. Chúng tôi kh?i hành và tr?c ch? th? xã Dông Hà, lúc d?ng h? ch? 
sang 20h 30.

(Còn n?a)   
 
Quang Long  

Other related posts:

  • » [SMCC] Su that ve tuong cuop nguoi khong mang ho ki 7 - Nguyen Hong Van