Su ky dieu tu la oi

S? k? di?u t? lá ?i

Ch?t chi?t xu?t t? lá ?i có th? tr? ch?ng vàng da

T? lâu ngu?i Vi?t ta dã bi?t an d?t ?i tr? ch?ng tiêu ch?y. Còn nay, các nhà 
khoa h?c thu?c D?i h?c Y Du?c Krupanidhi (?n D?) phát hi?n ra r?ng, ch?t b?t
chi?t xu?t t? lá ?i có th? b?o v? gan kh?i các t?n h?i, t? dó m? ra tri?n v?ng 
tìm ra li?u pháp r? ti?n và hi?u qu? giúp ch?a b?nh vàng da.

Th? nghi?m trên loài chu?t cho th?y, nh?ng con chu?t du?c cho an ch?t b?t chi?t 
xu?t t? lá ?i dã tránh du?c nguy co t?n thuong ? gan do hóa ch?t gây ra,
trong khi nh?ng con chu?t không dùng ch?t b?t thì gan b? hu h?i n?ng. Gi?i 
chuyên gia tin r?ng các ch?t ch?ng oxy hóa có trong lá ?i dã phát huy công d?ng
ngan ng?a b?nh. Tru?c dó, m?t s? ngu?i dân ?n D? cho bi?t, nu?c s?c t? lá ?i có 
th? ch?a ch?ng vàng da trong 3 ngày. (New Kerala)

H.Y

Other related posts:

  • » Su ky dieu tu la oi