Soni Se Ho Tro Chuan Nhac So Wma

Sony s? h? tr? chu?n nh?c s? WMA?

TTO - M?t s? ngu?n th?o tin cho bi?t r?ng Sony chu?n b? ti?p t?c "thay d?i tu 
duy" m?t l?n n?a khi s?p dua ra quy?t d?nh h? tr? chu?n nh?c s? WMA trên các
dòng máy nghe nh?c k? thu?t s? Sony Walkman c?a mình.

Sony dã "sa l?y" vào d?nh d?ng nh?c s? ATRAC trong vòng hon m?t th?p niên qua. 
Sau m?t th?i gian th?y chu?n ATRAC t? ra quá y?u th? so v?i MP3, nên Sony
dã làm m?t cu?c "cách m?ng tu tu?ng" cách dây kh?ang 1 nam khi quy?t d?nh h? 
tr? chu?n MP3 d? t?o thêm tính c?nh tranh cho các dòng máy nh?c s? c?a mình.

Trên th?c t? chu?n nh?c s? ATRAC t? ra uu th? hon nhi?u v? ch?t lu?ng so v?i 
MP3, nhung v?n d? n?m ? ch? là không có b?t k? công ty nào trên th? gi?i ch?u
?ng h? chu?n nh?c ATRAC c?a Sony, nh?t là các d?i công ty chuyên s?n xu?t máy 
nghe nh?c MP3 cung nhu các công ty phân ph?i nh?c s? qua m?ng. Vì v?y chu?n
ATRAC c?a Sony c? th? chìm vào quên lãng và hi?n nay v?n còn xa l? d?i v?i r?t 
nhi?u ngu?i.

Hi?n nay d?nh d?ng nh?c s? d?c thù c?a Microsoft  là WMA hi?n dang n?i lên nhu 
m?t "ngôi sao sáng" nh? vào v? th? th?ng soái c?a h? di?u hành Windows và
công c? choi media c?c m?nh Windows Media Player n?m trong Windows. D?i da s? 
ngu?i choi nh?c s? hi?n nay dã r?t quen thu?c v?i d?nh d?ng WMA, chính vì
nó có nhi?u uu di?m nhu dung lu?ng ch? b?ng m?t n?a so v?i MP3 nhung ch?t lu?ng 
l?i tuong duong, t?o di?u ki?n cho ngu?i dùng có th? tang g?p dôi s? bài
hát luu tr? trong máy v?i dung lu?ng c?a máy hi?n có.

Gi?i th?o tin ch?c ch?n r?ng các dòng máy Sony Walkman d?i m?i mà Sony chu?n b? 
tung ra trong d?p Giáng Sinh này ch?c ch?n s? choi du?c ki?u nh?c WMA, và
dây ch?n ch?n s? là m?t tin t?t lành cho các fan c?a Sony Walkman.

HOÀNG H?I (Theo Stuff Magazine)

Other related posts:

  • » Soni Se Ho Tro Chuan Nhac So Wma