Song co doc de bi huyet ap cao

S?ng cô d?c d? b? huy?t áp cao

Nh?ng ai ? d? tu?i 50 tr? lên n?u s?ng cô d?c d? có nguy co m?c ch?ng huy?t áp 
cao. Các nhà khoa h?c thu?c D?i h?c Chicago (M?) dã rút ra k?t lu?n này sau
khi nghiên c?u trên 229 ngu?i ? d? tu?i t? 50-68.

Theo các chuyên gia, s?ng cô d?c cung có th? gây h?i d?n tim nhu tình tr?ng 
th?a cân ho?c thi?u v?n d?ng. Tuy nhiên, ch?ng huy?t áp cao ? nh?ng b?nh nhân
này có th? c?i thi?n dáng k? n?u h? tham gia các công tác xã h?i. (AP)

H.Y

Other related posts:

  • » Song co doc de bi huyet ap cao